ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10431 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 999/2017 на Адм. съд - Благоевград
ДокладчикСтела ДинчеваСтатусРешено
МатерияЗакон за местното самоуправление и местната администрация
ВидкасацияЗаседания13.04.2020 09:00
07.10.2019 09:00
10.10.2019 14:00
12.11.2019 11:00
Образувано на03.09.2018 г.Деловодител Елеонора Маринкова
Свършено на12.11.2019 г.