П Р О Т О К О Л

София, 22.04.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ КОЛЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ РАДКОВА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
при участието на секретаря Снежана Иванова
и с участието на прокурора Камелия Николова
сложи на разглеждане дело № 12328 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от съдията АНЕЛИЯ АНАНИЕВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Началника на Регионален отдел "НСК" Благоевград при РДНСК Югозападен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Стойнов, надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИЦИТЕ:
Главния архитект на Община Симитли, редовно призован се явява лично и се представлява от адв.Иванчев, надлежно упълномощен.
"Миле Инженеринг" ЕООД представлявано от управителя Г. Фарфаров, редовно призован, явява се управителя Г. Фарфаров.

ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Николова.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Второ отделение, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА от Началника на Регионален отдел "НСК" Благоевград при РДНСК Югозападен район срещу решение №1447/07.08.2018г., постановено по адм.дело №348/2018г. по описа на Административен съд Благоевград.

Юрисконсулт СТОЙНОВ: Поддържам касационната жалбата, няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания.

Адв.ИВАНЧЕВ: Оспорвам касационната жалбата, няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания.

Ответникът Г. ФАРФАРОВ: Оспорвам касационната жалбата, няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Юрисконсулт СТОЙНОВ: Считам, че са налице твърдяните от касатова нарушения на материалния закон и процесуални правила, във връзка с което и във връзка с изложените в жалбата твърдения, считам, че решението на Административен съд Благоевград е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Адв.ИВАНЧЕВ: Моля решението да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно, не са постановени нито процесуални нито материалноправни нарушения, решението е обосновано. Тезата на жалбоподателите не държи сметка за обстоятелството, че Закона за водите е специален срямо Закона за държавната собственост от една страна и от друга, че в конкретния случай има една много важна специфика, свързана с факта, че процесният обект всъщност не се намира в реката. В реката се намират две водохващания, две стенички, които отвеждат водата към процесния обект, който е в частен имот до реката, след което водата се връща обратно. Тези две съоръжения принадлежет към целия строеж от една страна и те са обект на разрешителното за водоползването, което е надлежно издадено, не е оспорено от никого, третирано е като законосъобразен и валиден административен акт от окръжния съд и той е такъв, при което в тази ситуация не е приложим общия правен ред за учредяване на право на строеж върху съответния държавен обект, а именно реката, тъй като обектът не се намира в нея. Съдът в Благоевград подробно е изложил съображения, които ще моля да споделите относно неприложимостта на Закона за държавна собственост. В конкретния случай със съответната техническа експертиза е доказано, че в реката се намират две корита с височина около метър и нещо, което не представлява строеж, а представлява част от обема на отстъпеното със специалния административен акт по реда на Закона за водите право на водоползване и водохващане. Няма как то да бъде реализирано по друг начин освен по този. Може би бил друг случая, ако централата цялата се намираше на територията на реката, тогава разбира се има един пълноценен обект, може да се разсъждава за това, че трябва да има съответно учредяване на право за строеж, но върху една стена няма никакво съобразяване с разума на двете норми, едната на Закона за държавна собственост и съответно на Закона за водите, за да може да изискваме за тази стенична отделно разрешение за строеж, и отделно учредяване на вещно право след като по специалния закон, който е специален и третира именно водоползването в страната, след като по специалния закон държавата е учредила съответно право тази вода да бъде прихваната. В този смисъл, считам, съображенията на първоинстанционния съд за правилни. Не случайно, ако се извърши едно тълкуване на съвкупността на правните норми чл.144, ал.1, т.6 от ЗУТ предвижда представяне на съответни документи, за да бъде одобрен проекта и сред тях не се съдържа документ за учредяване на право на строеж, но дори и да има нужда от такъв, с оглед уредбата на ЗДС, ако обекта беше изцяло в държавен имот, то в конкретния случай няма, тъй като обекта не е „в“, а „до“ имота, обект на нашето навлизане в реката, това е всъщност правото на водоползване, надлежно учредено, специалния закон просто изключва общия в този частен случай. В този смисъл моля да потвърдите решението.

Главният архитект на ОБЩИНА СИМИТЛИ: Поддържам казаното от адвоката, няма какво да добавя.

Ответникът Г. ФАРФАРОВ: Няма какво да добавя, поддържам казаното от адв.Иванчев.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена от надлежна страна в срок, допустима е, разгледана по същество e основателна. С обжалваното решение е отменена заповед №ДК-11-1/20.03.2018г. на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Благоевград към Регионална дирекция за национален строителен контрол Югозападен район. За да отмени процесната заповед, съдът необосновано е приел, че се касае за изграждане на водовземнно съоръжение във воден обект –публична държавна собственост, което се разрешава по реда и условията на Закона за водите. С приетата по делото съдебно-техническа експертиза се установява, че МВЕЦ „Баба Цвета“ е с подобекти, два от които са: „Водохващане, намиращо се на кота дъно на река 938 м.Градевска/Еловица“ и „Водохващане, намиращо се на кота дъно река 935 м. на р.Стружка“. Следователно предвиден е строеж, съораженията са описани от вещото лице в експертизата, в коритата на р.Градевска/Еловица и р.Стружка, които са публична държавна собственост по см. на чл.11, ал.1, т.1 от Закона за водите. Съгласно чл.7, ал.1 от ЗДС - Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да бъдат обект на разпореждане и да се придобиват по давност. С оглед на установеното, неправилно е прието от АС-Благоевград, че при издаденото разрешение на строеж №7/06.03.2018 г. на „МВЕЦ БАБА ЦВЕТА“ е спазена, изискващата се по Закон процедура. По изложените съображения, решението на съда следва да бъде отменено.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,29 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: