РЕШЕНИЕ

9490
София, 15.09.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ХИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
БИСЕРКА ЦАНЕВА
при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаБИСЕРКА ЦАНЕВА
по адм. дело 10548/2015. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.145 и следващите във връзка с чл.132, ал.2, т.8 АПК във връзка с чл.58, ал.1 ИК.
Образувано е по жалба от Политическа партия"ГЕРБ", представлявана от Б. М. Б., подадена чрез процесуален представител Д. К. против решение № 1818-МИ/НР/ от 4.09.2015 година на Централната избирателна комисия за назначаване на Общинска избирателна комисия в [община], област П.. Правят се възражения за противоречие с материалния закон – отменително основание по смисъла на чл.146, т.4 АПК.
Централната избирателна комисия изразява становище за неоснователност на жалбата.
Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.58, ал.1 ИК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.
Производството пред ЦИК е за назначаване на общинска избирателна комисия, по състава на която не е постигнато съгласие между представителите на политически сили, участвали в консултациите при кмета на [община] по отношение длъжността зам. председател в ръководството на ОИК. Предложения за тази длъжност са направени от две от представените политически сили- ПП"Атака" и ПП"Д.".По отношение състава на ОИК и длъжностите председател и секретар от представителите на политическите сили участвали в консултациите е постигнато съгласие, като за при изчисляване на най- големия неоползотворен остатък е прието, че следва да бъде предоставен на ПП"Герб", за което последната е направила предложение за това място на още един член на ОИК. Към преписката са приложени писмо от кмета на община пещера до ЦИК с направените писмени предложения от участниците в консултациите; протокол от проведените консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то народно събрание за състава на ОИК от 24.08.2014година , особено мнение на представителя на ПП"Д." във връзка с този протокол и становището, че следва партията да има представител в ръководството на ОИК и протокол от проведените консултации с представители на парламентарно представените партии коалиции в 43-то народно събрание за състава на ОИК от 26.08.2014година в който е отбелязано постигнато съгласие на партиите, участвали в консултациите по отношение састава на ОИК и разпределението на най- големия неоползотворен остатък на ПП"ГЕРБ".
Въз основа на на представените документи от кмета на общината, ЦИК е постановила решение в хипотезата на чл.75, ал.11, като с 11 гласа "За" и 1глас"против" е назначила ОИК в [населено място] с председател Н. К.- представител на ПП"ГЕРБ", зам председател Стойка Ц.- представител на ПП"Д." и секретар А. Г.- коалиция"Б. лява България". Със същото решение е коригиран състава на ОИК предложен от участниците в консултациите, като от състава на комисията е изваден представител на ПП"ГЕРБ" и вместо него е назначен представител на ПП"Д.", предложен от партията на проведените консултации като "резервен член". По отношение на тази част на взетото решение няма изложени мотиви от страна на ЦИК нито във взетото решение, нито в протокола от проведеното заседание. Няма налични данни и за проведено гласуване от страна на членовете на ЦИК , присъствали на заседанието и взели процесното решение, доколкото, видно от препис- извлечение от протокол на 234 от 04.09.2015година на заседание на ЦИК двете проведени гласувания от членовете на ЦИК за по отношение на разпределението на ръководните места в комисията.В този смисъл са и проведените дебати.
При тези данни по делото, съдът намира за основателно възражението на жалбоподателя за незаконосъобразност на решението на ЦИК по отношение назначаване членовете на ОИК.
Видно от данните по приложената преписка, на 24.08 2015 година при кмета на общината са проведени консултации за съставяне на ОИК в състав от 11 членове, в това число председател, заместник-председател и секретар. На тях са присъствали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. Представителят на ПП „Д.” е предложил за заместник председател на комисията Стойка Ц.. За същото място е направено предложение и от представителя на ПП"Атака". На проведените консултации не е постигнато съгласие кое от двете предложения да бъде определен за заместник председател на комисията. Протоколът е подписан с особено мнение от представителят на ПП „Д.”. На 26.08.2015година е проведено ново заседание на парламентарно представените партии и коалиции, където е оповестен отказа на Коалиция"България без цензура" да излъчи представител в състава на ОИК.След консултации е констатирано , че най- голям неоползотворен остатък има ПП"ГЕРБ" и следва на тази партия да бъде разпределено още едно място. Предсатвителя на ПП"ГЕРБ" е потвърдил, че партията ще направи предложение за още един член на ОИК. Взето е решение в този вид да бъде изпратено писмото до ЦИК, като е отбелязано, че единствено по отношение длъжността заестник председател няма постигнато съгласие при проведените консултации. Протоколът от това заседание е подписан без възражение от представители на парламентарно представените партии.Кметът на общината е изпратил на 28.08.2015 година в ЦИК всички документи, изискуеми по закон.
Неправилно от страна на ЦИК е прието липса на постигнато съгласие по отношение членовете на ОИК.
От съдържанието на протокол от проведените консултации с представители на парламентарно представените партии коалиции в 43-то народно събрание за състава на ОИК от 26.08.2014година се установява, че по онтошение членовете на ОИК между участниците в консултациите е постигнато пълно съгласие. Прието е, че най- голям неоползотворен остатък има ПП"ГЕРБ", при което представителя на тази партия е изразил становище, че ще направи предложение за още един член от тази партия в ОИК. По отношение на това предложение няма изразено несъгласие от участниците, няма възражения и изказани особени мнения. Протоколът е подписан без особени мнения и без възражения. Видно от данните по протокола никой от участниците, включително и ПП"Д." не е възразил, нито пък е направил предложение за назначаване на още един член на ОИК, посочен от тази партия и е подписал протокола без възражения и без особени мнения. При това положение е налице постигнато съгласие по състава на ОИК. ЦИК в този случай е обвързана от разпоредбата на чл. 75, ал. 10, т.е. действа при условията на обвързана компетентност и следва да назначи състава на ОИК съобразно постигнато съгласие на проведените консултации. Дори обаче и да се приеме липсата на съгласие по този въпрос в проведените консултации незаконосъобразно ЦИК е назначила за член на комисията предложения от ПП"Д." като резервен член. За да е законосъобразно това действие на първо място е необходимо някоя от представените политически партии, в хода на консултациите да е направила предложение във връзка с незаетото място от Коалиция"България без цензура", съгласно разпоредбата на чл.75, ал.3, т.1 да бъде предоставено на нея. По преписката не са приложени доказателства за представени предложения от страна на партиите, участници в консултациите с изключение на ПП"ГЕРБ". Тези изводи на съда се подкрепят и от съдържанието на Решение №1818-МИ/НР от 04.09.2015година, където ЦИК е констатирала, че на проведените консултации е постигнато съгласие между участниците по отношение състава и длъжностите председател и секретар на ОИК Пещера.
Отделно от това незаконосъобразно ЦИК е назначила за член на ОИК лицето А. М. Ч. от ПП"Д.". Видно от приложената административна преписка, Х. Мюмюш Д.- председател на ОС на Д. Пещера ПП"Д." е направила предложение като член на ОИК за МИ-2015г. да бъде назначена Стойка К. Ц.. Друго предложение за представител в ОИК от страна на тази партия не е представено.А. А. Ч. е предложен като резервен член, което е изрично отбелязано в самото предложение.Неправилно ЦИК е назначила А. Ч. за член на ОИК, доколкото за него няма направено предложение от страна на ПП"Д." за член на ОИК. Смисълът на предложения резервен член е да замести предложения от партията член в случаите на чл.51, ал.2 от ИК или когато член на ОИК не участва в заседанията й за повече от десет дни. Ето защо предложеното лице не би могло да фигурира в решението на ЦИК за назначаването на ОИК, доколкото не е възникнала хипотезата на чл.74, ал.4 от ИК, която предпоставя издаване на решение за заместване
На следващо място решението в обжалваната му част е и немотивирано. Действително мотивите на административния акт може да се съдържат не само в самия административен акт, но и в цялата административна преписка, въз основа на която той е постановен. В случая обаче,в решението на ЦИК в частта на извършената корекция на представителството в ОИК, мотиви не са изложени нито в самото решение, нито в протокола от проведеното заседание, на което е взето това решение. Видно от протокол №234 от 04.09.2015година , комисията се е запознала и е провела дискусия единствено с предложенията на партиите за разпределение на ръководните места в избирателната комисия, направени преди провеждането на консултациите при кмета. ЦИК дори не е отразила, а още по-малко коментирала изразеното становище от нейния член И. И. по отношение за назначаване в ОИК на втори член на Д.. По това предложение членовете на ЦИК не са провели дискусия, не са обсъдили направените предложения от участниците в консултациите за да мотивират направения избор. Разпоредбата на чл.75, ал.11 ИК оправомощава ЦИК при липса на постигнато съгласие между политическите сили, да назначи общинска избирателна комисия по направените предложения на партиите и коалициите.За да бъде законосъобразно упражнено това правомощие обаче, комисията следва да изложи мотиви . В противен случай постановеният от нея административен акт не покрива изискването за законосъобразност по чл.59, ал.2, т.4 АПК. А в настоящия случай дори не става ясно въз основа на какво предложение е извършван изборът и преценката. Ето защо постановеното от нея решение е незаконосъобразно и следва са се отмени, а преписката се върне за произнасяне при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.
Водим от гореизложеното и на основание чл.58, ал.3 ИК, Върховният административен съд, четвърто отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Политическа партия"ГЕРБ", представлявана от Б. М. Б., подадена чрез процесуален представител Д. К. решение № 1818-МИ/НР/ от 4.09.2015 година на Централната избирателна комисия за назначаване на Общинска избирателна комисия в [община], област П..
ВРЪЩА преписката на Централната избирателна комисия за назначаване на ОИК в [община], област П. при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


Особено мнение: