ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3102
София, 05.03.2019

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ПЕТЯ ЖЕЛЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяЕМИЛИЯ МИТКОВА
по адм. дело 4300/2014. Document Link Icon


Производството по делото е образувано по жалби, подадени от: Застрахователно акционерно дружество "ОЗК - Застраховане" АД, гр.София, "Интеркомерс груп плюс" ЕООД, гр.София и "Търговска асоциация" ЕООД, гр.София, против Заповед №РД-22-2440/10.11.2011г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор".
С протоколно определение от 22.01.2019г., съдът е дал ход на делото по същество на спора.
В срока на произнасяне с молби- заявления от 26.02.2019г. жалбоподателите са заявили отказ от депозирана жалба, срещу Решение № 13591/18.10.2013г., постановено по адм. д. №14486/11г. по описа на ВАС, осмо отделение и молят производството по делото да бъде прекратено.
В срока на произнасяне са постъпили допълнителни заявления от 01.03.2019г., от законните представители на "ОЗК - Застраховане" АД, гр.София, "Търговска асоциация" ЕООД, гр.София и прокуриста на обявеното в несъстоятелност дружество "Интеркомерс груп плюс" ЕООД, гр.София, с които на основание чл.155 от АПК, страните заявяват отказ от жалбите против Заповед №РД-22-2440/10.11.2011г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", по които е образувано производството по адм.д. № 4300/14г. и молят производството по делото да бъде прекратено.
Съдът като взе предвид, че настоящото производство е образувано по жалби, против Заповед №РД-22-2440/10.11.2011г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор" и след отмяна на Решение № 13591/18.10.2013г., постановено по адм. д. №14486/11г. по описа на ВАС, осмо отделение, намира, че молбите са своевременно подадени, поради което и на основание чл.159, т.8 от АПКОПРЕДЕЛЕНИЕ:


ОТМЕНЯ хода по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Застрахователно акционерно дружество "ОЗК - Застраховане" АД, гр.София, "Интеркомерс груп плюс" ЕООД, гр.София и "Търговска асоциация" ЕООД, гр.София, против Заповед №РД-22-2440/10.11.2011г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор".
ПРЕКРАТЯВА производството по адмд. № 4300/14г. по описа на ВАС, първо отделение.
Определението може да се обжалва в 7 дневен срок от съобщението му до страните, пред петчленен състав на ВАС.