П Р О Т О К О Л

София, 22.01.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при участието на секретаря Николина Аврамова
и с участието на прокурора Емил Георгиев
сложи на разглеждане дело № 11393 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ДИАНА ДОБРЕВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 11:00 часа:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, редовно призован, не се представлява. Постъпила е с днешна дата молба от Ф. Димов, който в качеството си на упълномощен процесуален представител моли делото да бъде отложено, тъй като поради внезапно заболяване е възпрепятстван да се яви лично. Представя болничен лист, в който липсва отбелязване, че лицето не може да се яви пред съд.
ОТВЕТНИТЕ СТРАНИ:
Д. Николова, редовно призована, не се явява, представлява се от АДВ. АНГЕЛОВ, преупълномощен от АДВ. КАШЪМОВ, последният с пълномощно по делото.
Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.
ЗА ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ.

АДВ. АНГЕЛОВ: Считам, че молбата за отлагане на делото за друга дата следва да бъде оставена без уважение, тъй като Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и главният инспектор на ИВСС са могли да упълномощят друго лице.
ПРОКУРОРЪТ: Да не се дава ход на делото. С определение № 5413/10.04.2019 г. по адм. дело № 2896/2019 г. петчленен състав на ВАС е отменил определение от 13.02.2019 г., постановено от тричленен състав, с което е прекратено производството. С определението е дадено и оставяне на касационната жалба без движение, като на основание чл. 213б, ал. 1 и чл. 213, ал. 2 от АПК се укаже на касатора в 7-дневен срок да отстрани нередовностите, като посочи в дадения от съда срок от името на кой се подава - дали от главния инспектор или ИВСС и да се представи надлежно пълномощно, ако жалбата се подава от пълномощник. Към момента е приложено единствено пълномощно от главния инспектор, с което упълномощава Ф. Димов да го представлява във всички фази по всички съдебни дела, но не е уточнено от чие име се подава касационната жалба. Също така считам, че е налице и друга нередовност на касационната жалба, изразяваща се в липса на точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на решението, които съставляват касационни основания, каквото изискване се съдържа в разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 4 от АПК. Противно на посоченото в жалбата, и до настоящия момент не са изложени никакви съображения по отношение на пороците.
С оглед изложеното касационната жалба следва да се остави без движение.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в състав на пето отделение намира, че не е налице хипотезата на чл. 139, ал. 1 АПК и молбата за отлагане на делото е неоснователна.
Същевременно обаче счита, че делото следва да бъде спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. По искане на главния прокурор на Република България е образувано тълкувателно дело № 4/2019 година. Искането е за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Недопустима или нередовна е касационна жалба, подадена персонално или чрез пълномощник от страна (юридическо лице, държавно учреждение или орган в тези структури), при липса на тъждество с участвалите в производството пред първоинстанционния съд страни, респективно без разглеждане или без движение следва да бъде оставена такава жалба?“.
Предвид изложеното и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК във връзка с чл. 144 АПК СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по адм. дело № 11393/2018 г. по описа на пето отделение на Върховния административен съд, до постановяване на Тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2019 г. на ОСС от I и II колегия на ВАС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за явилата се страна, а за неявилите се такива - в същия срок, считано от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.


2.


Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:07 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: