Предишно Р/О: Предишно Р/О, 14119 / 12.11.2012 г.


РЕШЕНИЕ

17388
София, 20.12.2013

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЕМАНОИЛ МИТЕВ
по адм. дело 511/2013. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.176 от Административно процесуалния кодекс /АПК/.
С решение № 11154 от 29.07. 2013 г., постановено по адм. д.№ 511/ 2013год. Върховният административен съд, петчленен състав ,ІІ-ра колегия е отменил решение № 10922/01.08.2012г. по адм. дело № 5502/2010 година на ВАС, VІІ-отделение в частта, в която са отхвърлени жалбите на ; [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е.; [фирма] ;МВЕЦ "М."; МВЕЦ [фирма]; МВЕЦ [фирма]: [фирма] ; "Стройексперт-Инжениринг-2005",Е. и Национален съюз на независимите енергопроизводители"Екоенергия"- П.- срещу Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите. С решението касационния състав е оставил в сила първоинстанционното решение в частта с която е отхвърлено искането на Т.-1"Е.; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е.- за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите.
По делото е постъпила молба от [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е., чрез процесуалния им представител, с която моли съда да допълни постановено решение, като в диспозитива на отменителната част включи и исканата от молителите цялостна отмяна на въведените забрани за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата, именно " забрани и ограничения за изграждане на МВЕЦ, съдържащи се в раздел 7 и приложенията към него от План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район"- Програма от мерки.
По п редставената молба са постъпили отговори от [фирма], "МВЕЦ Полатово",Е., [фирма] и "Е.-Хидроват"-О.-- с твърдение за основателност на искането.
Министъра на околната среда и водите, чрез процесуалния си представител, оспорва молбата. Твърди, че съда се е произнесъл по цялото искане, формулирано в първоначалните жалби на молителите.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбите.
Върховния административен съд, като прецени допустимостта на молбата и наведените в нея основания, приема за установено следното:
Съгласно чл.176,ал.1 във връзка с чл. 228 АПК, когато не се е произнесъл по цялото оспорване, съдът по свой почин или по искане на страна по делото, предявено в едномесечен срок, постановява допълнително решение. Решението, чието допълване се иска, е постановено на 29.07.2013 година, а молбата за допълване е постъпила на 27.08.2013 година, т.е. в предвиденият в закона едномесечен срок. В този смисъл молбата за допълване е подадена в срока по чл.176,ал.1 АПК, от надлежни страни поради което е процесуално допустима и следва да бъде разгледана. Същата е основателна.
Видно от мотивите на съдебното решение касационния състав е приел, че решението на тричленния състав , седмо отделение на ВАС, е неправилно в частта му, в която са отхвърлени жалбите на [фирма]; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е.; [фирма] ;МВЕЦ "М."; МВЕЦ [фирма]; МВЕЦ [фирма]: [фирма] ; "Стройексперт-Инжениринг-2005",Е. и Национален съюз на независимите енергопроизводители"Екоенергия"- П.- против Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите в частта му относно въведените в План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район" /ПУРБ на И./- забрани за изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ във водните тела , в които попадат инвестиционните предложения на жалбоподателите и поради това оспореното първоинстанционно решение следва да бъде отменено и вместо него следва да бъде постановено друго такова, с което жалбите да бъдат уважени в тази им част и административния акт Заповед № РД-292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите, с която е утвърден - План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район"- в частта му въвеждаща забрана за изграждане на МВЕЦ във водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата- бъде отменена.
Касационният състав не приема мотивите в оспореното решение, че тъй като разрешителните за водовземане на жалбоподателите са с изтекъл срок за завършване, същите не е следвало да бъдат разгледани при утвърждаване на ПУРБ на И.. По делото, с оглед доказване на правен интерес на жалбоподателите, е установено в кои водни тела попадат разрешителните им за водовземане и също е установено въведена ли е спрямо тяях забрана за МВЕЦ в ПУРБ.
На следващо място, касационния съд изрично сочи в мотивите си, че в ПУРБ на И.- се отива на тотална забрана за ВЕЦ- без да е извършен анализ на характеристики на речния басейн. В решението, чието допълване се иска, съда е приел, че забраните за изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ в тяхната цялост са немотивирани и като такива, по отношение, на които не е спазена процедурата за тяхното въвеждане.
Тази част от мотивите на съда обаче не е отразена в диспозитива на посъченото съдебно решение - доколкото оспореният акт е отменен не досежно всички въведени с него забрани относно водните тела , в които попадат инвестиционните намерения на дружествата/каквато е формираната воля на съда/ а е отменена частично- само в частта -Забрана и ограничение за изграждане на МВЕЦ- Приложение №M7-15- Забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл. 119, а, ал. 1,т. 5. от Закона за водите - от Приложения раздел 7 от План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район".
Жалбоподателите ВЕЦ М."Е.; [фирма]; [фирма], [фирма], [фирма] и Т.-5"Е. оспорват Заповед № РД -292/22.03.2010 година на Министъра на околната среда и водите, в частта и относно въведените забрани и по специално- том ІV "Река М.", раздел 7 "Мерки за постигане на целите за опазване на околната среда" и по- специално въведените в него различни забрани за изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ в рамките на водни тела и идентификатор BG3:D100R001/река М. от р. Сазлийка до границата/. Това конкретно оспорване, макар и по него съда да е формирал волята си, не е намерило място в диспозитива на съдебното решение.
С оглед изложеното и на основание чл.176,ал.1 АПК, Върховния административен съд, Петчленен състав, Втора колегия
РЕШИ:
ДОПЪЛВА Решение № 11154 от 29.07. 2013 г., постановено по адм. д.№ 511/ 2013год. Върховният административен съд, петчленен състав ,ІІ-ра колегия като в абзац Втори от диспозитива, след думите "а именно" се запише "Забрани и ограничения за изграждане на МВЕЦ, съдържащи се в раздел 7 и Приложенията към него от План за управление на речните басейни за територията на Б. дирекция за управление на водите "И. район"- Програма от мерки, "
Решението е окончателно.

Особено мнение:

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия В. Г.

Не споделям изводите на мнозинството на петчленния състав за основателност на искането на ВЕЦ [фирма], [фирма], "Т.-2 Е., [фирма], [фирма] и [фирма] за допълване на решение № 11154/29.07.2013г. по адм. д. № 511/2013г. на петчленен състав на Втора колегия поради изразеното особено мнение по цитираното решение. Споделям изцяло становището на представителя на Върховната административна прокуратура, че с решението си петчленният състав отменя приложения №№ М 7-15 на раздел VІІ, а с молбата за допълване на решението се иска да се отменят всички приложения към раздел VІІ от съответните томове на плана, което е решение по съществото на спора.