ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 04.11.2019Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА СТОЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя РУМЯНА ПАПАЗОВА
по адм. дело 12754 / 2019. Document Link Icon

Производството е образувано по реда на чл. 208 и следв. от АПК по касационни жалби, подадени от Сдружение „Екологично сдружение за земята“ със седалище в гр. София и от В. Кирев от [населено място] срещу решение № 1631 от 12.03.2019 г. по адм. д. № 9070/2015 г. на Административен съд София – град, с което е отхвърлено оспорването на Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СО-03-03/2015 г. от 28.08.2015 г. на Директора на Регионална инспекция за околна среда - София.
С разпореждане от 22.05.2019 г. касационната жалба на В. Кирев е оставена без движение, като на подателя е дадено указание в 7-дневен срок от получаване на съобщението да приведе жалбата си в съответствие с чл. 212, ал. 1, т. 4 от АПК, като посочи точно и мотивирано конкретните пороци на решението, съставляващи касационни основания. Указанието не е изпълнено в дадения срок, считано от получаване на съобщението на 10.06.2019 г.
С разпореждане от 04.10.2019 г. председателят на шесто отделение на Върховния административен съд отново е оставил без движение касационната жалба на В. Кирев и на основание чл. 213б, ал. 1 от АПК е дал указания за привеждането й в съответствие с изискванията на чл. 212, ал. 1, т. 2, чл. 212, ал. 2 и чл. 227, ал. 1 от АПК в 7-дневен срок от получаване на съобщението (посочване на единен граждански номер на подателя, приподписване от адвокат или юрисконсулт, освен ако жалбоподателят има юридическа правоспособност и удостовери това с документ, представяне на платежен документ за внесена държавна такса в размер на 70 лв.). В противен случай, при неизпълнение в срок на указанията, жалбоподателят е предупреден, че жалбата му ще бъде оставена без разглеждане, а производството по нея – прекратено.
Видно от приложената разписка, жалбоподателят Кирев е получил лично на 09.10.2019 г. препис от разпореждането на съда за оставяне без движение на касационната жалба с дадените указания за привеждането й в съответствие с изискванията за редовност. В дадения 7-дневен срок и до настоящия момент нередовностите не са отстранени, което обосновава основанието по чл. 213б, ал. 2, изр. 2 от АПК за оставяне на касационната жалба без разглеждане и за прекратяване на производството по нея.
По изложените съображения Върховният административен съд, шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В. Кирев от [населено място] срещу решение № 1631 от 12.03.2019 г., постановено по адм. д. № 9070/2015 г. на Административен съд София – град и ПРЕКРАТЯВА производството в тази част.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.