П Р О Т О К О Л

София, 10.04.2017 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на десети април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ
при участието на секретаря Никол Стефанова
и с участието на прокурора Нели Христозова
сложи на разглеждане дело № 3391 по описа за 2016 година Document Link Icon,
докладвано от съдията АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК страните се представиха така:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Кмета на Столична община-район"Връбница", редовно призован, не се явява, не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ: [фирма], редовно призован, не изпраща представител.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Нели Христозова.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба на Кмета на Столична община-район"Връбница" срещу решение, постановено по адм. дело №4859/2015 г. на Административен съд София - град, към която няма представени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, допустима е и по същество е основателна. Налице са касационните отменителни основания, посочени в чл.209, т.3 от АПК, а именно съдът неправилно е приложил материалния закон и решението е необосновано. Неправилно първоинстанционният съд е тълкувал и приложил разпоредбата на чл. 106, ал. 1 ЗГР. В чл.106, ал.1 са уредени три отделни категории субекти, на които се предоставят данни от ЕСГРАОН - физически лица (т. 1), държавни органи и институции (т. 2) и юридически лица ( т. 3). В съответствие с нормата на чл. 106, ал. 1, т. 1 ЗГР данните от ЕСГРАОН се предоставят на: - българските и чуждестранните граждани и на лицата без гражданство, за които се отнасят; - на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. На практика, [фирма] е претендирала и съдът е счел,че следва да се приложи именно на т. 1,пр.2 на чл. 106, ал. 1 ЗГР, като "трети лица" по смисъла на тази правна норма представляват тези, които не са титуляри на данните, независимо дали са физически или юридически лица. Действително редакцията на т. 1, тълкувана изолирано от станалите две точки на ал. 1 на чл. 106 ЗГР, би подкрепила становището на съдът. Нейното тълкуване обаче в съответствие с нормата на чл. 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове, следва да бъде съобразено с останалите точки на същата ал. 1 на чл. 106 ЗГР и по-специално с т. 3, в която са уредени условията, при наличието на които се предоставят данните от ЕСГРАОН, поискани от юридически лица. При условие, че липсваше правна норма със съдържанието на т. 3 би открила пътя за тълкуване на т. 1 в смисъла, поддържан от [фирма] и съдът, че на всяко трето лице, независимо дали е физическо или юридическо лице, би се дължал достъп до данните от ЕСГРАОН, при доказване на обстоятелството, че същите (данните) са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на негови законни права и интереси. Наличието обаче на т. 3 на чл. 106, ал. 1 ЗГР уреждаща условията за предоставяне на достъп до данните от ЕСГРАОН на отделна самостоятелна категория субекти на правото, каквато са юридическите лица, изключва тяхното причисляване към понятието "трети лица", използвано в т. 1, а оттам - изключва и приложимостта на хипотезата на т. 1 спрямо юридическите лица. Съществуването на т. 3 на чл. 106, ал. 1 от ЗГР налага стеснително тълкуване на понятието "трети лица", използвано в т. 1 и обосновава извода, че същото обхваща само трети физически лица. Юридическите лица са адресати на нормата на чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗГР и единствено при наличието на юридическите факти, установени в нейната хипотеза, административният орган дължи прилагане на нейната диспозиция като предостави на заявителя данни от ЕСГРАОН. В съответствие с приложимата спрямо жалбоподателя като юридическо лице норма на чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗГР, поисканите от него данни биха подлежали на предоставяне от страна на ответника само в три изчерпателно посочени хипотези - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни. Считам, решението на първоинстанционният съд за неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:19 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: