П Р О Т О К О Л

София, 26.11.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
ПОЛИНА БОГДАНОВА
при участието на секретаря Боряна Георгиева
и с участието на прокурора Чавдар Симеонов
сложи на разглеждане дело № 5937 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ПОЛИНА БОГДАНОВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: М. Тошева, редовно призован, се явява лично и с адвокат Мачев, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Министерски съвет на Република България, редовно призован, се представлява от служител с юридическо образование Ботева, с пълномощно по делото.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Камара на частните съдебни изпълнители, редовно призована, се представлява от адвокат Лазаров, с пълномощно от днес, юрисконсулт Данкова и юрисконсулт Стайкова, с пълномощни по делото - л. 47.
За ВАП се явява прокурор Симеонов.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение, счита, че на жалбоподателката М. Тошева, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за правната помощ, следва да се назначи предложеният от Бюрото за правна помощ служебен защитник - адвокат Я. Мачев, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адвокат Я. Мачев като процесуален представител на жалбоподателката М. Тошева.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила на 18.11.2019 г. молба с правно основание чл. 189, ал. 2 АПК от министъра на правосъдието за встъпване в производството и конституиране като заинтересована страна срещу оспорването на Раздел I „Обикновени такси“, от т. 1 до т. 13 вкл. От т. 16 до т. 19 вкл. И раздел II, т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдени изпълнители, приета с ПМС № 92/19.04.2006 г., обн. ДВ бр. 35/28.04.2006 г.

В залата се явяват юрисконсулт Ю. Борисова и юрисконсулт В. Домузчиева - процесуални представители на министъра на правосъдието, представят пълномощни.

Адвокат Мачев: Предоставям на съда по конституирането на министъра на правосъдието.

Пълномощник Ботева: Да се конституира министърът на правосъдието като заинтересовано лице.

Адвокат Лазаров: Да се конституира.

Юрисконсулт Данкова и юрисконсулт Стайкова: Не възразяваме да се конституира.

Жалбоподателката Тошева: Възразявам да се конституира министърът на правосъдието като страна в производството. Основанието ми е, че като областен управител настоящият министър е приложил неверни, нищожни и неотносими документи към дело с доста голям материален интерес и аз възразявам той да бъде по моето дело страна.

Адвокат Лазаров: Кое лице е изпълнявало в определен момент функциите на министър е без никакво значение.
Прокурорът: Да се конституира министърът на правосъдието като заинтересована страна в процеса.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение намира, че е неоснователно възражението на жалбоподателката Тошева за конституирането на министъра на правосъдието като заинтересована страна в производството, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в настоящото производство министъра на правосъдието, на основание чл. 189, ал. 2, предл. 2 АПК.

Юрисконсулт Борисова и юрисконсулт Домузчиева: Не възразяваме срещу срока за призоваване. Молим да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание.

Адвокат Мачев: Да се даде ход на делото.
Пълномощник Ботева: Да се даде ход на делото.
Адвокат Лазаров: Да се даде ход на делото.
Юрисконсулт Стайкова: Да се даде ход на делото.
Юрисконсулт Данкова: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА жалбата на М. Тошева срещу Раздел I „Обикновени такси“, от т. 1 до т. 13 вкл. от т. 16 до т. 19 вкл. и раздел II, т. 26 от Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдени изпълнители, приета с ПМС № 92/19.04.2006 г., обн. ДВ бр. 35/28.04.2006 г.
ДОКЛАДВА административната преписка, постъпила от Министерски съвет на Република България с придружително писмо от 22.10.2019 г., съдържаща писмени доказателства по опис.
ДОКЛАДВА молба от жалбоподателката, чрез адв. Я. Мачев, с направено доказателствено искане - да се изиска цялата преписка и цялото изп. дело № 20178800400383 на ЧСИ Р. Димитров.

Адвокат Мачев: Поддържам жалбата. С оглед процесуална икономия ще представим писмени доказателства по опис.
Не съм запознат с административната преписка и моля да ми се даде срок да се запозная с нея.
Поддържаме доказателственото искане да се изиска цялото изпълнителното дело на ЧСИ Р. Димитров - в него се съдържат доказателства, от които ще се ползваме.

Жалбоподателката Тошева: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете доказателства по опис, с оглед доказване на правния ни интерес от оспорването. Нямам препис за другите страни.

Пълномощник Ботева: Оспорвам жалбата. Представям писмени доказателства, във връзка с изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от ЗНА и публикуване на обществените обсъждания. Моля да ни представите срок, в който да се запознаем с днес представените от жалбоподателката материали и да вземем становище по тях.
По отношение направеното доказателствено искане да се изиска изпълнителното дело - предоставям на съда.

Адвокат Лазаров: Оспорваме жалбата. Считаме за неотносимо искането за присъединяване, на което и да било изпълнително дело към настоящото оспорване на нормативен акт. Дори и във връзка с преценката на правния интерес - това не е необходимо. Моля да ми дадете възможност да се запозная с днес представените писмени доказателства

Юрисконсулт Стайкова и юрисконсулт Данкова: Присъединяваме се към казаното от адвокат Лазаров.

Юрисконсулт Борисова: Оспорваме подадената жалба. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете доказателства, свързани с публикуване на оспореното изменение на подзаконовия нормативен акт - доказателства по опис, свързани с изменението през 2011 г. и доказателства за промяната през 2014 г. Моля да приемете същите с оглед изпълнение на законовата процедура.

Адвокат Мачев: Не възразявам да се приемат представените доказателства. Ще се ползваме от тях. Моля да ни предоставите по-дълъг срок за представяне на преписи от днес приложените от наша страна доказателства.

Адвокат Лазаров: Да се приемат представените от ответника писмени доказателства.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА и направените искания, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.
ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от процесуалните представители на Министерски съвет на Република България и на министъра на правосъдието писмени доказателства.
ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката, в 7-дневен срок от днес да представи копие от молбата - опис, с приложените доказателства, за всички останали страни в производството.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответните страни да се запознаят с представените от жалбоподателката в днешното съдебно заседание писмени доказателства и вземат становище по тях.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателката да се запознае с административната преписка.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от жалбоподателката доказателствено искане да се изиска оригиналното изп. дело № 20178800400383 на ЧСИ Р. Димитров.
На същата да се издаде съдебно удостоверение по силата, на което да се снабди с данни от ЧСИ Р. Димитров, удостоверяващи предмета на изп. дело № 20178800400383, събраните такси и основанията, на които са събрани таксите по изпълнителното дело.
ОТЛАГА делото за друга дата, с ново призоваване на страните.
Делото да се докладва на председателя на седмо отделение на ВАС за насрочване в открито съдебно заседание.

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.45 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: