П Р О Т О К О Л

София, 08.10.2015 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на осми октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ФАНИ НАЙДЕНОВА
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
МИЛЕНА ЗЛАТКОВА
МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА
при участието на секретаря Милка Ангелова
и с участието на прокурора Мери Найденова
сложи на разглеждане дело № 10523 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЗДРАВКА ШУМЕНСКА


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК, на второ четене в часа:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Министърът на околната среда и водите - редовно призован, се явява юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.
ОТВЕТНИКЪТ: Инициативен комитет Ц. - П. И. П.-председател, редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Инициативен комитет - Т. А. зам.председател, редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Инициативен комитет И. Я. К. - касиер, редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Инициативен комитет - Г. Х. Д.-член, редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Инициативен комитет-К. Г. С.-член, редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: [фирма] - редовно призован, се представлява от адвокат Ц., с пълномощно от днес.
ОТВЕТНИКЪТ: Сдружение с нестопанска цел Национална асоциация "Българско черноморие" - редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: "П. Пропърти БГ" А. ч/з [фирма] - редовно призован, не се представлява.
ЗА В. се явява прокурор М. Н.
СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА касационната жалба срещу решение по адм.д. № 3596/2014 г.на тричленен състав на ВАС.
Юрисконсулт Н.: Поддържам касационната жалба. Няма да представям други доказателства.
Адвокат Ц.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Юрисконсулт Н.: Моля да постановите решение, с което да отмените решението на тричленен състав на ВАС, трето отделение, по съображения, подробно изложени в касационната жалба. Моля да вземете предвид, че съдът не е отчел представените в първоинстанционното производство писмени доказателства, от които е видно, че процедурата по Екологична оценка на изменението на Общия устройствен план на [община] все още не е приключила. Съдът е приел, че министъра на околната и среда и водите е компетентен орган, който може да постанови ПАМ и е приел, че са налице основанията на чл. 122, ал. 1, т. 2 от З., и въпреки това е приел, че е налице нарушение на материалния закон, като не е посочил какви са съображенията за това. Считаме, че неправилно съдът е приел, че ефекта на целената административна мярка е постигнат със заповед на министъра на регионалното развитие. Подробни съображения съм изложила в касационната жалба, които моля да вземете предвид и да отмените първоинстанционното решение като неправилно на посочените касационни основания.
Адвокат Ц.: Моля да оставите касационната жалба без уважение като неоснователна и да оставите в сила първоинстанционното решение като правилно, законосъобразно и обосновано. Решението на тричленния състав на ВАС не съдържа никакви пороци, които да обуславят основания за касация. Оплакванията на касатора са изцяло неотносими към конкретиката на спора, както към решаващите мотиви на съда. Не се изтъква нито един аргумент срещу основния довод на съда, че процесния административен акт е лишен от основания, безпредметен е, след като като към момента на неговото постановяване целения с него правен ефект беше постигнат с друг влязъл в сила необжалваем административен акт, а именно заповедта на министъра на регионалното развитие, с което е допуснато изработеното вече на проект за изменение на същия Общ устройствен план. Решението на тричленния състав е правилно, законосъобразно и обосновано, и Ви моля да го оставите в сила, както и да ми присъдите направените по делото разноски. Представям писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в 14-дневния срок и от надлежна страна, а разгледана по същество е неоснователна. Решението на тричленния състав на ВАС е правилно и законосъобразно.
Правилно е приел тричленния състав на ВАС, че оспорената Заповед №РД-113/11.02.2014 на Министъра на околната среда и водите, с която на основание чл. 160, ал.1, във връзка с чл. 158, т. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 123, във връзка с чл. 121, ал. 2 и чл. 122, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие е спряна реализацията на Общия устройствен план на [община], област Б., одобрен със заповед № РД-02-14-776 от 13.08.2008 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, до провеждането на процедура по Изменение на ОУП/Общ устройствен план/ за цялата територия на [община], разрешено със заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 на министъра на регионалното развитие и благоустройство е незаконосъобразна и я е отменил.
От анализа на доказателствата по делото се установява, че страните не спорят, а видно и от посочените в административния акт правни основания, със заповедта е наложена ПАМ по чл. 122 , ал. 1, т. 2 от З. /Закон за билогичното разнообразие/, във връзка с чл. 158 от ЗООС - спира действието на одобрения Общ устройствен план на [община] до приключване на процедурата по изменение на същия Общ устройствен план, разрешено със заповед РД-02-15-17 /07.02.2014 на МРРБ, съвместена с изискващата се процедура по екологична оценка и приключването на тези процедури с окончателни, влезли в сила актове. Според административният орган налагането на ПАМ – спиране на действието на ОУП е предприето с цел предотвратяване на възможността да възникне непосредствената опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората /чл. 158, т. 3 от ЗООС/.
Съгласно общата разпоредба на чл. 22 от ЗАНН принудителните административни мерки се прилагат за предотвратяване на административните нарушения, за преустановяването им или за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях. В конкретния случай наложената ПАМ е с цел предотвратяване възможността за нарушаване на екологичното законодателство в процеса на одобряване инициираното изменение на ОУП. Това нарушение обаче може да бъде налице, само ако се изпълнява одобрения ОУП. Към датата на постановяване на обжалваната заповед изпълнението на ОУП на цялата територия на [община] вече е спряно със заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 на министъра на околната среда и водите, която заповед, както по силата на съответните разпоредби от ЗУТ, така и на база цитираното в мотивите на настоящия административен акт решение № 543/15.01.2014 на ВАС, петчленен състав на втора колегия по адм.дело № 13729/2013 г. е влязла в сила с постановяването й, като неподлежаща на обжалване. След като преди налагането на ПАМ вече е налице влязъл в сила административен акт, с който се постига ефекта на целената принудителна административна мярка и този административен акт е бил известен на министъра на околната среда и водите към датата на издаване на обжалваната заповед, доколкото е цитиран в същата, то наложената ПАМ се явява незаконосъобразна, като противоречаща на материалния закон, не са налице материалноправните предпоставки за налагането й, тъй като спрения ОУП няма как да създаде непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората. Поради гореизложеното, считам, че следва да се отхвърли касационната жалба.

РЕПЛИКА на юрисконсулт Н.: В заповедта за налагане на ПАМ на министъра на околната среда и води изрично е посочено действието на тази мярка, именно до приключване на процедурата по изменение на Общия устройствен план с влизане в сила на окончателни актове по екологична оценка, като се има предвид, че същите възможно е да бъдат обжалвани. В случай, че представителя на сдружение „СОР“ представи списък за разноски, правя възражение за прекомерност.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
Протоколът се изготви в открито съдебно заседание, което приключи в 9.11 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: