ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 14.02.2019Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
по адм. дело 15235 / 2018. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 и сл. Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба на Ж. Петрова – съдия в Софийски градски съд, против решение по т. 6.1, т. 6.2, т. 6.3, т. 6.4 и т. 6.5 от протокол № 37/27.11.2018 г. на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /СК на ВСС/.
С определение № 589 от 15.01.2019 г. постановено по адм. дело № 142/2019 г. по описа на ВАС, шесто отделение, на основание чл. 213 ГПК във вр. с чл. 144 АПК към настоящето е присъединено адм. дело 142/2019 г. за общо разглеждане. Административно дело № 142/2019 г. е образувано по жалба на А. Иванов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, против решение по т. 6.1, т. 6.4 и т. 6.5 от протокол № 37/27.11.2018 г. на заседание на Съдийската колегия на ВСС.
След преценка на доказателствата по административната преписка Върховният административен съд - шесто отделение, прие, че делата са родово подсъдни на настоящия съд.
Делото е насрочено от председателя на шесто отделение на Върховния административен съд, за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.02.2019 г. от 14.00 часа в първа зала на ВАС
Съдът констатира, че в жалбата на Ж. Петрова, са направени доказателствени искания за представяне на цялата административна преписка, както и да бъдат изискани следните документи: 1. Служебна справка от ВКС за съдиите, които през периода от м. януари 2017 г. до м. октомври 2018 г. са били освободени като съдии поради навършване на пенсионна възраст; 2. Заповедите на административния ръководител на Софийски градски съд за определяне на процент на натоварване по отношение на съдия Д. Попколева и съдия Т. Банкова; 3. Заповед на административния ръководител на Окръжен съд - София за определяне на процент на натоварване по отношение на съдия Е. Найчева. Съдът счита, че по така направените искания на жалбоподателката следва да се произнесе в открито съдебно заседание след изслушване и на другите страни.
В подадената жалба на А. Иванов е направено също доказателствено искане за представяне на цялата административна преписка. Следва да се отбележи, че към настоящия момент административният орган е предоставил заверено копие от административната преписка във връзка с постановяване на оспорваните решения. Настоящият състав на ВАС, шесто отделение приема, че особеното искане на А. Иванов следва да се остави без уважение, тъй като никъде в ЗСВ не е предвидено допускане на предварително изпълнение на решенията на ВСС и също така за жалбоподателя липсва правен интерес от допускане на предварително изпълнение на решение № 6.4 по протокол № 37/27.11.2018 г. на СК на ВСС.
На основание чл. 170, ал. 1 АПК, следва да се укаже на административния орган – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, че може да изрази становище по жалбата, както и че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
На основание чл. 154, ал. 1 ГПК, субсидиарно приложим съгласно чл. 144 АПК, следва да се укаже на жалбоподателя, че трябва да установи фактите, на които основава своите искания и от които би черпил благоприятни последици.
След преценка на обстоятелствата, касаещи допустимостта на жалбата, съдът намира, че следва да се насрочи разглеждането на делото в открито съдебно заседание.
Водим от горното и на основание чл. 157, ал. 1 АПК, Върховният административен съд - шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
НАСРОЧВА адм. дело № 15235/2018 г. по описа на Върховния административен съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.02.2019 г. от 14.00 часа в зала № 1.
КОНСТИТУИРА като страни в производството:
Оспорващ:
Ж. Петрова – съдия в Софийски градски съд, с адрес за призоваване: гр. [населено място], [улица], ет.[номер], ап. [номер].
А. Иванов – съдия в Районен съд – Благоевград, с адрес за призоваване: гр. [населено място], пл. [площад] № [номер].
Ответник:
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с адрес за призоваване: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12.
Заинтересовани страни:
Е. Найчева –заместник председател на Окръжен съд София, с адрес за призоваване: гр. [населено място],[жк], [улица].
Ф. Владимиров – съдия в Окръжен съд София, с адрес за призоваване: гр. [населено място],[жк][жилищен адрес].
Р. Янчева – съдия в Софийски градски съд, с адрес за призоваване: гр. [населено място], [жилищен адрес].
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателите в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение да се запознаят с представения по делото административен акт.
УКАЗВА на жалбоподателите, че в тяхна тежест е да установят фактите, на които основават своите искания и от които биха черпили благоприятни за себе си правни последици.
ДА СЕ УВЕДОМИ ответника, че в 7-дневен срок от получаване на призовката за насроченото по делото съдебно заседание може да представи писмен отговор.
УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения пред съда административен акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните за насроченото съдебно заседание, като им се изпрати и препис от настоящото определение с дадените по-горе указания.
ДА СЕ УВЕДОМИ Върховната административна прокуратура за образуваното съдебно-административно производство.

Особено мнение: