ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10385
София, 13.10.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ХИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяТАТЯНА ХИНОВА
по адм. дело 10318/2021. Document Link Icon


Производството е по чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК).
Образувано е по жалба, подадена от „Български машини за гласуване“ ЕООД, чрез управителя А. Чобанов, срещу решение № 688 от 06.10.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) с което е открита процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 5 (броя) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, допълнително 2000 (две хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“ и са одобрени техническите спецификации, както и покана за участие в процедурата.
Поддържат се доводи, че обжалваното решение на ЦИК е неправилно. Твърди се, че е следвало да се проведе открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. Сочи се, че са липсвали „изключителните обстоятелства“ по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Иска се отмяна на административния акт.
Ответникът по жалбата - Централна избирателна комисия, не изразява становище.
Настоящият тричленен състав на Върховен административен съд, четвърто отделение, намира, че разглеждането на подадената жалба е недопустимо поради просрочие.
На основание чл. 57, ал. 2 ИК, решенията на ЦИК се обявяват незабавно чрез публикуване на интернет страницата на комисията и в бюлетина на Българската телеграфна агенцияи подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването - чл.58, ал.1 от ИК. Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 5 от ИК при обжалване на решенията на Централната избирателна комисия сроковете по Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат. Сроковете се изчисляват в календарни дни и изтичат в последния им ден.
От доказателствата, които са приложени към административната преписка е видно, че обжалваното решение на ЦИК е обявено на 06.10.2021 г. в 19.27 ч. на интернет-страницата на ЦИК и в бюлетина на БТА. В случая жалбата на „Български машини за гласуване“ ЕООД е подадена на 11.10.2021 г., т.е. след преклузивния тридневен срок за обжалване по чл. 58, ал. 1 ИК като предвид правилото на чл. 58, ал. 5 от ИК срокът за обжалване пред ВАС изтича на 09.10.2021 г. поради което същата се явява просрочена. Налице е хипотезата на чл. 159, т. 5 АПК и тя следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство подлежи на прекратяване.
Воден от горното и на основание чл. 159, т. 5 АПК Върховният административен съд, четвърто отделениеОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от „Български машини за гласуване“ ЕООД срещу решение № 688 от 06.10.2021 г. на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10318/2021 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
Определението не подлежи на обжалване.