Предишно Р/О: Предишно Р/О, 816 / 22.1.2014 г.


РЕШЕНИЕ

7243
София, 29.05.2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаМАРИЕТА МИЛЕВА
по адм. дело 4137/2014. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 237 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).Образувано е по искане на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, [населено място] за отмяна на определение № 816/ 22.01.2014 г. по адм. дело № 322/ 2014г. на Върховния административен съд, седмо отделение, с което е оставено в сила определение № 5841/ 06.12.2013 г. по адм. дело № 4041/ 2013 г. на Административен съд – Варна, с което жалбата на сдружението против т. 2 от заповед № 1008/ 2008 г. на кмета на [община] е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. Подателят на искането поддържа, че са налице основания за отмяна на съдебния акт по смисъла на чл. 239, т.1 и т. 5 от АПК.
Ответникът не изразява становище по искането.
Като взе предвид обстоятелствата по делото и изложеното в искането за отмяна, съобразно посочените в него основания, Върховния административен съд, петчленен състав, констатира следното:
Искането е неоснователно.
Съгласно разпоредбата на чл. 239, т.1 от АПК съдебният акт подлежи на отмяна когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Цитираната норма визира непълнота на фактическия или доказателствен материал, която се разкрива след като решението е влязло в сила и която не се дължи на процесуално нарушение на съда или небрежност от страната. Нови „обстоятелства" по смисъла на закона са факти от действителността, които имат спрямо спорното правоотношение значението на юридически или доказателствени факти и които, независимо че са възникнали до приключване на устните състезания, не са включени във фактическия материал по делото докато то е било висящо. Нови доказателства по смисъла на цитираната разпоредба са писмените доказателства за новооткритите факти, както и новооткрити или новосъздадени документи относно факти, които са твърдяни в хода на процеса, но не са могли да бъдат доказани поради липса на тези документи, тъй като заинтересованата страна не е знаела или не е била в състояние да се снабди с тях, за да ги представи при разглеждане на спора, без това да се дължи на липсата на нормално дължимата грижа за доброто водене на делото. Във всички случаи новите писмени доказателства или новите обстоятелства следва да са от съществено значение за делото.
В случая нови обстоятелства по смисъла на чл. 239, т. 1 от АПК, изяснен по–горе, не са изложени. Всички съображения в молбата са относно тълкуването на събраните в хода на делото и обсъдени от съда факти и доказателства и прилагането на закона. Тези аргументи обаче не могат да бъдат взети предвид в настоящото производство, което е извънреден, извънинстанционен способ за контрол и отмяна на влезли в сила съдебни актове, когато те са неправилни поради някоя от причините, посочени в чл. 239 от АПК, но не и на основанията, предвидени в чл. 209, т. 3 от АПК.
Основанието за отмяна, визирано в чл. 239, т. 5 от АПК и посочено от подателя на искането, също не е изпълнено. Цитираният текст се отнася за всяко процесуално нарушение, което е лишило страната от възможността фактически да вземе участие в съдебния процес лично или чрез представител и по този начин е довело до накърняване правото й на защита. В случая такова нарушение по отношение на сдружението не се твърди в искането, а и не се установява от данните по делото. Производството пред Административен съд – Варна е образувано по жалба на сдружението против заповед на кмета на [община]. С разпореждане от 26.11.2013 г. жалбата е оставена без движение с указания жалбоподателят да отстрани допуснатите нередовности. След преценка на направените от страната уточнения е постановено определението за прекратяване на производството. Актът е съобщен на страната, която го оспорва с частна жалба. Частната жалба е разгледана от тричленен състав на Върховния административен съд в закрито заседание съгласно нормата на чл. 234, ал. 1 от АПК и е постановено определението, с което актът на първоинстанционния съд е оставен в сила. По този начин процесуалните изисквания на кодекса са изпълнени и правото на сдружението на защита не е накърнено.
Поради изложеното настоящият петчленен състав на Върховния административен съд приема, че предпоставките на чл. 239, т.1 и т. 5 от АПК не са осъществени. Нови обстоятелства и нови писмени доказателства по смисъла на първата норма не са установени и представени, а не е установено и нарушение на процесуалните правила, довело до невъзможност за страната да участва в делото съгласно втората цитирана разпоредба. Следователно не са налице предпоставките за отмяна на посочения съдебен акт на тези основания. Искането за отмяна е неоснователно и следва да се отхвърли.
По тези съображения Върховният административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ искането на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, [населено място] за отмяна на основание чл. 239, т. 1 и т. 5 от АПК на определение № 816/ 22.01.2014 г. по адм. дело № 322/ 2014г. на Върховния административен съд, седмо отделение, с което е оставено в сила определение № 5841/ 06.12.2013 г. по адм. дело № 4041/ 2013 г. на Административен съд – Варна.
Решението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: