П Р О Т О К О Л

София, 16.01.2017 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ КУЦАРОВА
ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
при участието на секретаря Десислава Александрова
и с участието на прокурора Антоанета Генчева
сложи на разглеждане дело № 438 по описа за 2016 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Касационният жалбоподател [фирма], редовно призован, не се представлява.
Ответникът кмета на Столична община, район "С.", редовно призован, не се представлява.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Антоанета Генчева.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА касационна жалба от [фирма], против решение по адм. дело № 6092/2015 г. на Административен съд София - град, към която няма представени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА отговор на касационната жалба от кмета на район С. - Столична община, с приложено доказателство, под опис.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че следва да се приеме представеното с отговора на ответника писмено доказателство, под опис.Счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представеното с отговора на ответника писмено доказателство, под опис.
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Прокурорът: Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, допустима е, по същество е неоснователна.
Не са налице визираните касационни основания и решението на съда следва да бъде оставено в сила.
Правилно съдът е приел, че съгласно чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР данните от гражданската регистрация се предоставят на български и чуждестранни юридически лица, въз основа на закон, акт на съда или разрешение на Комисията за защита на лични данни. Законът е направил разграничение при предоставяне на тези данни на физически и юридически лица. Не е налице в тази връзка хипотезите на чл. 4 от ЗЗЛД.
Правилно съдът е посочил реда по ГПК за защита в конкретния случай - в образувано исково производство чрез молба за издаване на съдебно удостоверение.
С оглед посочените разпоредби, не са били законовите предпоставки за административен орган да извърши административната услуга.
Решението на съда е законосъобразно и следва да се остави в сила.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.42 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: