РЕШЕНИЕ

9455
София, 16.09.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА БОРИСОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЛЮБОМИРА МОТОВА
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
при секретар Мариета Ангелова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяРУМЯНА БОРИСОВА
по адм. дело 9316/2021. Document Link IconПроизводството е по реда на чл.58 от Изборния кодекс /ИК/.
Образувано е по жалба на Н. Неделчев от [населено място], обл.Шумен срещу решение №532-МР от 10.09.2021г. на Централната избирателна комисия, с което е оставена без разглеждане жалбата на му срещу решение №314-МР от 30.8.2021г., с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в [населено място]. Твърди, че решението на ЦИК е незаконосъобразно и иска отмяната му. Развива подробни съображения в жалбата си.
Ответникът – Централната избирателна комисия не взема становище по жалбата.
Върховен административен съд, четвърто отделение като взе предвид доводите в жалбата, мотивите на обжалваното решение и данните по делото, преценява следното:
Жалбата е допустима като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:
Пред Централната избирателна комисия е подадена жалба от Н. Неделчев от [населено място], обл.Шумен срещу решение №314-МР от 30.8.2021г., с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на местен референдум в [населено място]. По нея ЦИК е издала процесното решение с кратки мотиви и единствен извод, че лицето няма правен интерес поради липса на данни за качеството му, в което подава жалба и липса на надлежна обосновка. Поради което като краен резултат е оставила без разглеждане жалбата.
Решението на ЦИК е неправилно, постановено нарушение на законовите норми. На първо място подалия жалбата пред централния орган за организация на изборния процес и провеждане на референдум изрично в жалбата си е посочил в три точки в качеството на какъв подава жалбата си и надлежно е обосновал правния си интерес. На второ място дори да липсват доказателства, в задължението на органа е било да изисква от лицето такива. И не на последно място – представени са протокол от учредителното събрание на Инициативен комитет по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление от 16.11.2020г., предложение от същата дата от този Инициативен комитет за провеждане на референдум за отделяне от община Шумен и присъединяване към община Каспичан на [населено място], мотиви на Инициативния комитет и пълномощно на Н. Неделчев, които са напълно достатъчни да обосноват качеството на жалбоподателя на заинтересовано лице.
Следователно, така както са формулирани изключително кратките мотиви на решението на ЦИК за оставяне без разглеждане на жалбата на лицето срещу решение на ОИК, са изцяло в противоречие с данните по преписката. Поради което следва решението на ЦИК за оставяне без разглеждане на жалбата на Н. Неделчев, като незаконосъобразно да бъде отменено и да се върне преписката за ново произнасяне, предвид изложеното в настоящето решение.
По изложените съображения и на основание чл.58 от ИК, Върховният административен съд, четвърто отделение


РЕШИ:


ОТМЕНЯ №532-МР от 10.09.2021г. на Централната избирателна комисия И

ВРЪЩА преписката на Централната избирателна комисия за ново произнасяне.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.