П Р О Т О К О Л

София, 28.10.2015 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при участието на секретаря Жулиета Славова
и с участието на прокурора Мери Найденова
сложи на разглеждане дело № 15109 по описа за 2014 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВАНа поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Държавен експерт в Администрацията на министерски съвет - Р. Тоширова, редовно призована, не се явява, представлява се от ЮРК. Г.,надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ: Министър-председателя на Република България, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ: А. М. Е., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР М. Н..

СЪДЪТ констатира, че неправилно в списъка за призоваване, като ответник е вписан Министър-председателя на Република България, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване на лицата, като ответник Министър-председателя на Република България.

ЮРК. Г.: Моля при даване ход на делото на основание чл. 153, ал. 3 от АПК да бъде заличен Държавен експерт в Администрацията на министерски съвет – Р. Тоширова, участник и описан в първоинстанционното заседание и бъде заменен с новоназначеното лице Д. В. И. – началник на отдел „Административно и правно обслужване и собственост” в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”, за което представям копие от заповед № В-83 от 23.07.2015 г., издадена след подаване на касационната жалба.
ПРОКУРОРЪТ: Да се уважи искането и се конституира началник отдел „Административно и правно обслужване и собственост” в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира искането на юрк. Г. за основателно и

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА като касационен жалбоподател вместо Държавен експерт в Администрацията на министерски съвет – началник на отдел „Административно и правно обслужване и собственост” в дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността” в Министерски съвет, на основание представената в днешното съдебно заседание заповед № В-83 от 23.07.2015 г., по силата на която този служител е натоварен да взема решения /упълномощен/ за предоставяне или отказ за предоставяне достъп до искана обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.

ЮРК. Г.: Да се даде ход на делото, като потвърждавам редовността на призоваването, спрямо новоконституирания служител.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба.
ДОКЛАДВА отговор и допълнение към него от А. М. Е..

ЮРК. Г.: Поддържам касационната жалба на основанията посочени в нея. Представям допълнително доказателства – 3 броя становища на концесионери, страни по договори, от които става ясно защо те отказват предоставянето на концесионните договори. Причината не е търговска тайна или стопански интерес, а наличието на поверителност на част от информацията в процесните договори.
ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на касационният жалбоподател, три броя становища от [фирма], [фирма] и [фирма].

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ЮРК. Г.: Моля да приемете за основателна подадената жалба, респективно да отмените първоинстанционното решение, като неправилно поради нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.
Представям писмени бележки с оглед процесуална икономия на време. Моля само да поясня, че към писмените бележки имам становище, които представляват по същество нашата експертиза за характера на концесионните договори и характера на отказаната информация.
Преди всичко, следва да се има предвид, че съдът неправилно е приел наличие на отказ за предоставяне на информация. Административният орган е отказал предоставянето на концесионните договори, като една от формите за предоставяне на исканата информация. Между страните няма спор в съдебното производство, че описанието на договорите изпълва изискването за изписване на всичката информация в тях. В самото решение по ЗДОИ, административния орган в т. 2 е предоставил чрез Националния концесионен регистър част от информацията. Самия факт, че едно от основанията може би не е съвсем правилно е отказ на основание чл. 25 от ЗДОИ означава, че административния орган е приел искането за предоставяне на концесионни договори, като заявление за предоставяне на всичката информация в тях.
В писмените бележки съм обосновал неправилното прилагане на закона от страна на първоинстанционния съд. Изпуснат е материалния закон приложим по отношение на концесионния договор за подземни богатства. Решението на първоинстанционния съд е изградено изцяло при коментар на разпоредбите на Закона за концесиите, но по силата на чл. 5, ал. 3 от ЗК, Закона за подземните богатства е специален закон при изпълнение на концесионните договори.
По отношение приложение на презумпцията за надделяващ обществен интерес – в заявлението няма позоваване на стопанска, търговска тайна на третите лица по договорите, въпреки, че се искат договори, няма и индукция за някакви стопански интереси, нито има призоваване на презумпцията за надделяващ обществен интерес. По ЗДОИ тази презумпция е в полза на лицата, но тя трябва поне да се предяви за да може органът да поеме доказателствената тежест за нейното оборване. Това е направено едва в съдебно заседание, в което заявителят се позовава на презумпцията за надделяващ обществен интерес и за наличие на стопански интереси на третите лица. Съдържанието на договорите е въпрос на правна експертиза, но категорично те не са стопански договори и отказаната информация от органа, не е свързана с търговски тайни на концесионерите а с установена от закона поверителност и то императивно установена в чл. 14 от З..
По същество административния орган е предоставил частичен достъп до онази част от информацията, достъпа до която не е ограничен. Предоставянето на поверителна информация е в пряко противоречие на закона, поради което моля решението на Административен съд София-града за предоставяне на цялата информация от концесионните договори, включително и поверителната информация да бъде отменено.
Моля да решите делото по същество, тъй като се касае за материя свързана с концесии на подземни богатства., която е характерна за ВАС.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в 14 дневния срок и от надлежна страна, а разгледана по същество е основателна.
Решението на Административен съд София-град е неправилно и незаконосъобразно.
Неправилно първоинстанционния съд е постановил решението си с мотиви, в които изобщо не е разгледал доводите на ответника. Съдът не е посочил мотиви в подкрепа на приетото от него, което е от съществено значение за крайния резултат по делото. На следващо място, съдът не е взел предвид наличието на концесионни договори и на поверителната информация по силата на чл. 14, ал. 1 от Закона за поземлените богатства, която по смисъла на ЗДОИ представлява друга защитена тайна. В Решението липсват всякакви мотиви за поверителност. Налице е съществено нарушение на съдопроизводствените правила, наличие на поверителна информация, установена в чл. 14 , ал. 1 от Закона поземлените концесии и наличието на такава клауза в концесионните договори е в нарушение на чл. 172а, ал. 2 от ГПК.
Първоинстанционният съд не е анализирал действителната фактическа обстановка и по този начин е стигнал до грешен незаконосъобразен извод, като е задължил административния орган да предостави в 14 дневен срок обществена информация, поискана с процесното заявление и то при условие на пълен достъп по ЗДОИ, а не да издаде ново решение съобразно дадените указания, каквото се предвижда в разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗДОИ.
Поради гореизложеното считам, че следва да се уважи касационната жалба.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: