Ново Р/О: Ново Р/О, 16132 / 27.11.2019 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12299
София, 16.09.2019

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
МИРА РАЙЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаМИРА РАЙЧЕВА
по адм. дело 8250/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.208 във връзка с чл.132, ал.2, т.8 АПК във връзка с чл.216, ал.1 ЗОП.
Образувано е по касационна жалба на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ №14, ет.1 с участници съвместно дружество “Консорциум Варна 1” (учредено от Б. С.п.А и М. Щрайхер С.п.А.) и „Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л. - клон България”, подадена чрез адв. Бангачев, упълномощен и от тримата участника, представляващи Консорциума заедно, против решение № 741 от 27.06.2019 г. по преписка № КЗК-501/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията.
В хода на образуваното касационно производство е постъпила писмена молба от А. Пархомчук – в качеството му на представляващ „Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л. - клон България“ и един от представляващите Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, в която изрично се заявява, че 1) подадената жалба от Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, в което е участник Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л. - клон България“, не се поддържа; 2) оттегля се съгласието за продължаване на производството по настоящото дело; 3) прави се отказ от касационно оспорване на решение № 741 от 27.06.2019 г. по преписка № КЗК-501/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията и 4) оттегля се пълномощното на адв. Бангачев за осъществяване на процесуално представителство на Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л. - клон България” и Консорциум „Газово развитие и разширение в България“.
С оглед постъпилата по делото молба от А. Пархомчук, настоящият съдебен състав, съобразявайки спецификата на производствата по преразглеждане на актове на възложителя, предвидена в Закона за обществените поръчки, намира жалбата на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ за недопустима за разглеждане по същество. Аргументите за това следните:
Съгласно разпоредбата на чл.198, ал.1, т.3 от ЗОП право на оспорване на акт на възложителя в процедура по ЗОП има заинтересован участник в процедурата. Съгласно легалната дефиниция, предвидена в §2, т.59 от ДР на ЗОП участник е стопански субект, който е представил оферта. По аргумент от легалната дефиниция, дадена с разпоредбата на §2, т.50 от ДР ЗОП стопански субект е всяко физическа или юридическо лице или образувание или обединение от такива лица, които предлагат предоставяне на услугата. Съгласно предвиденото легално дефиниране, относимо към процесуалната легитимация за оспорване на актовете на възложителя, обединението, като неперсонифицирано лице има процесуална правосубектност да оспори акт на възложителя в рамките на делегираните правомощия на представляващия обединението. В тази връзка се налага изводът, че в настоящото производство Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ притежава процесуална легитимация да оспори процесното решение на КЗК в качеството си на участник в проведената обществена поръчка, но самите участници в Консорциума, които не са подали самостоятелна оферта, нямат право да подават самостоятелни касационни жалби срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията.
На следващо място съдът взе предвид, че Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ е неперсонифициран субект - няма органи на управление и представителни органи, поради което воля за подаване на жалба от името и за сметка на Консорциума и съответно воля за продължаване на производството по жалбата следва да бъде налице у всички участници в обединението.
В случая, с оглед постъпилата молба от А. Пархомчук – в качеството му на представляващ „Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л. - клон България“ и един от представляващите Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, настоящият съдебен състав е десезиран от произнасяне по спора, доколкото предявената жалба от Консорциума, участник в обжалваната процедура, към настоящия момент е оттеглена от един от участниците в обединението и съответно не е налице изискуемата обща воля на всички участници за реализиране на търсената в касационното производство съдебна защита. В този смисъл вж. Определение № 191 от 07.01.2019 год. по адм. дело № 15500/2018 г. по описа на ВАС, четвърто отделение; Определение № 2122 от 14.02.2019 год. по адм. дело № 890/2019 г. по описа на ВАС, четвърто отделение; Определение № 4188 от 02.04.2018 год. по адм. дело № 3835/2018 г. по описа на ВАС, четвърто отделение; Определение № 2124 от 14.02.2019 год. по адм. дело № 891/2019 г. по описа на ВАС, четвърто отделение и др.
Крайният извод, който се налага е, че към настоящия момент жалбата подадена от Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, против решение № 741 от 27.06.2019 г. по преписка № КЗК-501/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията е процесуално недопустима за разглеждане по същество поради липсата на воля у всички участници в Консорциума за касационно оспорване.
Воден от гореизложените аргументи, Върховният административен съд, четвърто отделение,ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ №14, ет.1 с участници съвместно дружество “Консорциум Варна 1” (учредено от Б. С.п.А и М. Щрайхер С.п.А.) и Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л. - клон България” против решение № 741 от 27.06.2019 г. по преписка № КЗК-501/2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8250/2019 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав с частна жалба в седмо-дневен срок от съобщаването му на страните.