ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 14.01.2016Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИЛКА ПАНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ
по адм. дело 75 / 2016. Document Link Icon

Производство по реда на чл. 145 от АПК във връзка с чл. 307 и сл. от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Образувано е по жалба на Р. М. Ч., съдия в Софийски градски съд, срещу решение по т.5 от Протокол № 57 от заседанието на Висшия съдебен съвет проведено на 19.11.2015 г., с което й е наложено, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ - „дисциплинарно освобождаване от длъжност” за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.1, т.2, т.3 и т.5 от ЗСВ.
След преценка на доказателствата по административната преписка, Върховният административен съд, шесто отделение, прие за установено следното:
Жалбата е подадена в срока по чл.323,ал.1 от ЗСВ.
На основание чл. 170, ал. 1 АПК указва на административния орган, че може да заяви становище по жалбата, както и че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
На основание чл. 154, ал. 1 ГПК, субсидиарно приложим според чл. 144 АПК, указва на жалбоподателката, че следва да установи фактите, на които основава своите искания и от които би черпила благоприятни последици.
Искането на жалбоподателката да се задължи В. да представи всички свои решения по дисциплинарни дела за извършени нарушения по чл.307,ал.4 от ЗСВ за периода 2011 г. - 2015 г. е неоснователно. Посочените дела са неотносими към настоящето производство.
Искането на жалбоподателката да се задължи В. да представи справка за периода 2011 г. - 2014 г. относно брой граждански съдии в СГС и останалите окръжни съдилища, брой дела за разглеждане, брой решени дела- от тях с акт по същество, прекратени, спрени, брой заседания, брой решени дела в тримесечен срок, както и обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за периода 2011 г.-2014 г., също следва да се остави без уважение. Посочената информация е публикувана на официалния сайт на В..
След преценка на обстоятелствата, касаещи допустимостта на жалбата, съдът намира, че следва да се насрочи разглеждане на делото в открито съдебно заседание.
Водим от горното и на основание чл. 157, ал. 1 АПК, Върховния административен съд - шесто отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито заседание на 09.03..2016 г. от 14,00 часа в зала № 1.
КОНСТИТУИРА на основание чл. 154, ал. 1 от АПК страните по делото както следва:
Оспорващ – Р. М. Ч. с адрес посочен в жалбата, и адрес за призоваване [населено място], [улица], Секция „С”,ап.2.
Ответник по оспорването - Висш съдебен съвет.
Заинтересована страна- Министърът на правосъдието, в качеството си на вносител на предложение за образуване на дисциплинарно производство, адрес за призоваване [населено място],1040, [улица].
ДА СЕ УВЕДОМИ ответника, че в 14 - дневен срок от получаване на призовката за насроченото по делото съдебно заседание може да представи писмен отговор и да посочи доказателства. Ако се касае за писмени доказателства, те следва да бъдат приложени към отговора.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателката за задължаване В. да представи: всички свои решения по дисциплинарни дела за извършени нарушения по чл.307,ал.4 от ЗСВ за периода 2011 г. - 2015 г.; справка за периода 2011 г. - 2014 г. относно брой граждански съдии в СГС и останалите окръжни съдилища, брой дела за разглеждане, брой решени дела- от тях с акт по същество, прекратени, спрени, брой заседания, брой решени дела в тримесечен срок; обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за периода 2011 г.-2014 г.
УКАЗВА на оспорващия, че следва да установи фактите, на които основава исканията си и от които черпи благоприятни за себе си последици.
УКАЗВА на Висшия съдебен съвет, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните за насроченото съдебно заседание, като им се изпрати и препис от настоящото определение с дадените по-горе указания.
ДА СЕ УВЕДОМИ Върховна административна прокуратура за образуваното съдебно административно производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: