РЕШЕНИЕ

16142
София, 27.11.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при секретар Маринела Цветанова
и с участието
на прокурора Мария Бегъмова
изслуша докладваното
от съдиятаСТЕЛА ДИНЧЕВА
по адм. дело 10431/2018. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Общински съвет - Благоевград против решение № 1269 от 06.07.2018 год. по адм. дело № 999/2017 год. на Административен съд – Благоевград, с което е обявена нищожност на разпоредбите на чл. 89 и чл. 95, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъци на територията на Община Благоевград приета с решене на Общински съвет Благоевград и са присъдени разноски в полза на жалбоподателя П. Йорданов.
Излага съображения за неправилност на съдебното решение поради противоречието му с материалния закон и необоснованост - касационни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.
Ответникът П. Йорданов чрез адв. Ю. Дацев оспорва касационната жалба и моли решението на административния съд да бъде оставено в сила като му се присъдят разноските по делото.
Представителят на Върховната административна прокуратура представя заключение за неоснователност на касационната жалба.
Като взе предвид изложеното в жалбата и данните по делото настоящият състав на Върховния административен съд, шесто отделение констатира следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК и от страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е допустима.
С обжалваното решение Административен съд – Благоевград е обявил нищожност на разпоредбата на чл. 89 (изцяло) и чл. 95, ал. 2 (в частта й относно предвиденото удвояване на административното наказание „глоба“ при извършени повторни нарушения) от Наредбата за управление на отпадъци на територията на Община Благоевград, приета с решене на Общински съвет Благоевград.
За да постанови този резултат е приел, че оспорените норми са нищожни, тъй като са приети без надлежно овластяване на общинския съвет по силата на нормативен акт от по-висока степен, което обосновава липсата на материална компетентност на издателя на акта.
Решението е правилно.
Първоинстанционният съд обосновано е приел, че оспореният текст от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Благоевград приета с решение № 306 по протокол № 11 от 29.08.2014 год. е постановен от компетентния съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) орган, в предвидената писмена форма и при спазване на административнопроизводствените правила.
Правилно е и заключението, че въпреки това оспорените текстове на чл. 89 и чл. 95, ал. 2 от наредбата следва да бъдат обявени за нищожни, тъй като противоречат на материалноправни норми от по-висока степен. Съгласно оспореният текст на чл. 89, освен глобата и/или имуществената санкция, нарушителите заплащат и разходите, свързани с установяване и отстраняване на нарушенията, а съгласно чл. 95, ал. 2 – при повторно нарушение, размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.
Чл. 22, ал. 1 ЗУО делегира правомощия на общинските съвети да приемат наредба, с която определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. В конкретния случай Общинският съвет Благоевград в противоречие с делегираните му правомощия по чл. 22, ал. 1 ЗУО, е приел оспорените разпоредби от Глава седма – „Административно-наказателна отговорност“. Както правилно е приел и съдът, в случая липсва законова делегация Общински съвет Благоевград да регламентира въпроси свързани с административно-наказателна дейност във връзка с установени административни нарушения по ЗУО, които нарушения са били възпроизведени и в Наредбата. Следва да бъде споделен и изводът на решаващия състав, че е недопустимо с наредба на общинския съвет да се уреждат обществени отношения, регламентирани с актове от по-висока степен и за регламентирането, на които не е налице законова делегация на общинския съвет. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден административен акт прави същия нищожен.
Принципно правилните съображения на касационния жалбоподател, че като орган на местно самоуправление общинският съвет е компетентен да приема правила за поведение и да регулира обществени отношения от местно значение, предоставени в неговата компетентност, не обосновават различен извод, тъй като приеманите от общинския съвет в изпълнение на тези правомощия наредби, следва да бъда съобразени с нормативните актове от по-висока степен (чл. 8 от Закона за нормативните актове).
Поради всичко изложено настоящата инстанция приема, че решението на Административен съд Благоевград е допустимо и е постановено в съответствие с материалния закон. Не са налице сочените от касатора основания за неговата отмяна, поради което съдебният акт следва да бъде оставен в сила.
С оглед изложеното направеното искане и доказателствата за действително направени разходи по водене на делото пред касационната инстанция общинския съвет Благоевград следва да бъде осъден да заплати на ответника по касационната жалба сумата 1200 лева разноски по делото представляващи възнаграждение за адвокат.
По тези съображения Върховният административен съд, шесто отделение,


РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1269 от 06.07.2018 год. по адм. дело № 999/2017 год. на Административен съд – Благоевград.
ОСЪЖДА общински съвет Благоевград да заплати на П. Йорданов от [населено място] сумата 1200 (хиляда и двеста) лева разноски по делото.
Решението е окончателно.