ОПРЕДЕЛЕНИЕ

716
София, 20.01.2021

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
по адм. дело 13756/2020. Document Link Icon


Производството по делото е по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на [фирма] и [фирма] против определение № 2189 от 10.11.2020 г., постановено по адм. д. № 1953/2020 г. по описа на Административен съд [населено място]. Жалбоподателите навеждат доводи за неправилност на обжалваното определение като постановено в нарушение на материалния закон и необоснованост. Молят за отмяната му и претендират присъждане на направените по делото разноски.
Ответникът – Общински съвет – Бургас, в писмено становище, оспорва частната жалба и моли обжалваното определение да бъде оставено в сила.
Частната жалба е подадена в срок и от надлежни страни, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна, като съображенията за това са следните:
С обжалваното определение Административен съд [населено място] оставя без разглеждане жалбата на [фирма] и [фирма] против решение №12-2/28.07.2020 г. на Общински съвет Бургас, в частта му, с която са оттеглени решенията по т. 2, 3 и 4 от решение № 9-41/28.04.2020 г. и прекратява производството по делото.
За да постанови този резултат съдът констатира, че с оспореното решение №12-2/28.07.2020 г. е оттеглено само решението по т. 1 от решение 41/28.04.2020 г., а именно решението, с което е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ, в кв. 1, 2 и 10 на територията на лесопарк „Росенец“, като т. 2, 3 и 4, които са оспорени от жалбоподателите не са оттеглени. По тези съображения съдът приема, че жалбата е без предмет и в тази връзка за жалбоподателите не е налице правен интерес от оспорването. Други съображения за недопустимост на производството не са изложени.
Обжалваното определение е постановено в нарушение на материалния закон.
Незаконосъобразен е изводът на съда, че с оспореното решение е оттеглена само т. 1 от решение 41 от 28.04.2020 г. Видно от последното е, че е оттеглено решението по т. 41 (протокол 9) от проведеното заседание на Общински съвет Бургас. Решението по посочената точка се състои от 4 подточки, като в оспореното решение изрично е посочено, че се отменя решението по т. 41, т.е. същото е отменено в неговата цялост. В тази насока е и становището на Общински съвет Бургас (стр. 174), в което се излагат съображения за недопустимост на жалбата по отношение на т. 2-4, но не защото същите не са оттеглени, а поради липса на подлежащи на оспорване индивидуални административни актове и липса на правен интерес от оспорването, като тези доводи не са обсъдени в обжалваното определение. Решенията по т. 2-4 са пряко свързани с решението по т. 1, поради което и същите са оттеглени. Следователно изводът на съда за липса на предмет на оспорване, е незаконосъобразен, поради което обжалваното определение следва да се отмени, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия. Съдът следва да изложи съображения за допустимостта на жалбата по отношение на оттеглянето на решението, в обжалваната му част – т. 2-4, да прецени и изложи съображения дали оттеглянето на решенията по т. 2-4 от решение 41/28.04.2020 г. на Общински съвет Бургас могат да бъдат обект на самостоятелен съдебен контрол и в тази връзка да прецени и наличието на правен интерес за оспорването.
Разноски на страните следва да се присъдят по реда на чл.236 вр. чл.226, ал. 3 АПК.
По изложените съображения Върховният административен съд, второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 2189 от 10.11.2020 г., постановено по адм. д. № 1953/2020 г. по описа на Административен съд [населено място].
ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.