РЕШЕНИЕ

10436
София, 06.10.2016

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ТОДОР ПЕТКОВ
при секретар Илиана Илиева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаТОДОР ПЕТКОВ
по адм. дело 11288/2016. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба, подадена от В. В. В. – Ф. в качеството й на председател на политическа партия „Единна народна партия”, против Решение №3707 – НР от 03.10.2016 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) в частта му по т.2 и т.9 , с което е регламентиран реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
В жалбата обстоятелствено са релевирани доводи за незаконосъобразност включително и за нищожност на решението. Основно се твърди, че включвайки в обжалваните точки изразите „национален обхват” и „национален тираж”, ЦИК недопустимо и излязла извън законовите си правомощия и незаконосъобразно е дописала чл.178, ал.3 и §1, т.15 от ДР на Изборния кодекс.
По изложените в жалбите и доразвити в съдебно заседание чрез процесуален представител адв. Б. от САК съображения се претендира обжалваното решение да бъде отменено.
Ответната страна - ЦИК чрез процесуален представител, релевира доводи за неоснователност на жалбата поради това, че съобразно чл.178, ал.5 ИК в законовите правомощия на ЦИК е да определя реда за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети.
Върховният административен съд, в настоящият състав от Четвърто отделение намира жалбата за процесуално допустима. Подадени е от активно легитимирана страна в срока по чл. 58, ал. 1 ИК и срещу решение на ЦИК, което подлежи на съдебен контрол. Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните съображения:
С Решение №3707 – НР от 03.10.2016 г. Централната избирателна комисия на основание чл. 16, ал. 2 и 3 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 171, чл. 172, ал. 1, чл. 178, чл. 179, 180, раздел ІІ, раздел ІІІ, чл. 189, 190, 191, 194, раздел V, §1, т. 15 и 16 от Изборния кодекс, решения № 3566-НР, № 3568-НР и № 3570-НР от 21 септември 2016 г. на ЦИК и съгласувателни писма изх. № 37-00-297/29.09.2016 г. и № 37-00-305/03.10.2016 г. на министъра на финансите е определила реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в националния референдум на 6 ноември 2016 г. Решението се предхожда и от обсъждания, обективирани в протоколи №398/21.09.2016 г., №404/29.09.2016 г., №405/30.09.2016 г. и №407/03.10.2016 г., които са приложени към приетата по делото административна преписка. Спазена е и процедурата по чл.178, ал.5 ИК по съгласуване на решението с министъра на финансите, видно от приетите по делото съгласувателни писма изх. № 37-00-297/29.09.2016 г. и № 37-00-305/03.10.2016 г. на министъра на финансите.
В т.2 на обжалваното решение е регламентирано, че „Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на информационно разяснителната кампания чрез доставчиците на медийни услуги - телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж”, а в т.9 на обжалваното решение е регламентирано, че „Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. За целите на настоящото решение медийни услуги са:
а) печатни медии – вестници, списания и други периодични издания с национален тираж;
б) обществените и търговските електронни медии с национален обхват – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги с национален обхват.
При извършеният съгл. чл.168 АПК контрол за законосъобразност на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 АПК, съдът установи, че е същият е издаден в съответната форма от компетентният за това орган при наличие на съответния кворум 2/3 от присъстващите, нарушени са административно-производствените правила и неправилно е приложен материалния закон – чл. 178, ал.3 от Изборния кодекс и - чл.16, ал.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ( ЗПУГДВМС).
Във всички случаи целта на закона в цитираните и други разпоредби е чрез държавна субсидия да се подпомагат партии, коалиции и инициативни комитети в условията на равнопоставеност да осъществяват дейността си по провеждане на информационно-разяснителна кампания във връзка с предстоящи избори и национален референдум като се гарантират еднакви възможности за представяне на различните становища по предмета на референдума.
Обжалваното решение не е издадено в съответствие с тази цел.
Жалбоподателят политическа партия „Единна народна партия” с Решение №3585/22.09.2016г. е регистрирана за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г. с позиция „ДА“ по всеки от въпросите на референдума. В това си качество и във връзка с регистрацията съгл. чл.178, ал.1 ИК има право на средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. Тези средства съгл. чл.178, ал.3 ИК са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги. Понастоящем няма спор кои са доставчиците по смисъла на цитирания законов текст. Съгл. т.10 от оспореното решение „Редът за предоставяне и разходване на средства за медийни пакети се извършва според правилата на двустранен договор”, а съгл. т.11 „Страните по двустранния договор са доставчикът на медийната услуга по т. 2 и съответната партия, коалиция или инициативен комитет”.
Спорът по главния факт е дали тези договори по доставка на медийни услуги следва да се сключват от партиите и коалициите само с „телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж” по см. на оспорените текстове.
Съдът въз основа на установените по делото факти, посочените в оспореното решение правни и фактически основания счита, че ЦИК е постановила незаконосъобразен спрямо действащото право административен акт.
При обсъжданията, които са мотивите за приемане на решението са изложени редица доводи, които в мнозинството обусловило крайния резултат се отнасят само до целесъобразност на решението в оспорените части. Действително разходването на средствата предоставени за медийни пакети следва бъде стриктно контролирано от ЦИК, респ. Сметната палата, но евентуалните затруднения не могат да послужат като аргумент за въвеждането на допълнителни изисквания под формата на ограничения към субектите на правоотношението в хипотезите на чл.178, ал.3 АПК.
Неоснователен е и довода, че ЦИК е действала в условията на оперативна самостоятелност, тъй като това предполага избор от административния орган на едно от няколко законосъобразни решения на даден въпрос, но в случая такава хипотеза не е налице – допълнително въведените от ЦИК изисквания в т.2 и т.9 „…телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж” не кореспондират с нито една норма от приложимото право, поради което се явяват незаконосъобразни. В тази връзка ЦИК е процедирала и в нарушение на принципа за съразмерност регламентиран в чл.6, ал.2 АПК, тъй като административният акт и неговото изпълнение засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава.
При така установеното се налага извода, че решението в оспорените части е валидно, но като постановено в нарушение на материалния закон - чл.178, ал.3 ИК и чл.16, ал.3 от ЗПУГДВМС и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила - чл.6, ал.2 АПК следва да бъде отменено като незаконосъобразно
Водим от гореизложеното и на основание на основание чл.58, ал.3 от Изборния кодекс вр. чл.172 АПК, Върховният административен съд, Четвърто отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №3707 – НР от 03.10.2016 г. на Централна избирателна комисия в частта му по т.2 относно текста „- телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж” и в частта му по т.9, б. „а” относно текста „с национален тираж” и в частта му по т.9, б. „б” относно текста „с национален обхват”.
Решението не подлежи на обжалване.