Предишно Р/О: Предишно Р/О, 3840 / 12.3.2020 г.


РЕШЕНИЕ

13598
София, 03.11.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
СЛАВИНА ВЛАДОВА
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора Милена Беремска
изслуша докладваното
от съдиятаГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело 7145/2020. Document Link IconПроизводство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по касационна жалба от В. Илиев в качеството му на председател и представляващ сдружение “Българска федерация по автомобилен спорт, чрез процесуален представител адвокат Х. Трандев против решение № 3840 от 12.03.2020г. на Върховен административен съд по адм. дело № 6276/2019г. С него се отхвърля жалбата на сдружението против заповед № РД 10-1/18.04.2019г. на министъра на младежта и спорта.
Поддържат се доводи за неправилност на решението вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон – отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК поради което се иска отмяната му.
Ответникът, министърът на младежта и спорта, чрез процесуални представители адвокати Тодоровска и Колев взема становище за неоснователност на жалбата по съображения изложени и в писмен вид.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.
Върховен административен съд петчленен състав на втора колегия намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледана по същество за неоснователна последните съображения:
Производството пред Върховния административен съд е образувано по жалба на касатора срещу цитираната заповед на министър на младежта и спорта. С нея се отнема на основание чл. 24, ал. 1 т. 12 от ЗФВС и въз основа на протоколи от 16.04.2019г. и от 18.04.2019г. от работата на комисията по лицензиране и регистриране спортната лицензия на сдружение „Българска федерация за автомобилен спорт“, издадена на основание чл. 17, ал. 1 от ЗФВС.
Възраженията са били за незаконосъобразност на заповедта с искане за отмяната й.
Съдът е разгледал по същество жалбата като от доказателствата по приложената преписка установил от фактическа страна фактите, посочени в заповедта като мотиви за издаването й. Това са писмо от сдружение на „Съюз на българските автомобилисти“, писмо от председателя на FIA до министъра на младежта и спорта, решение на управителния съвет на СБА за оттегляне на предоставените на сдружение Българска федерация по автомобилен спорт право на планиране, организиране и провеждане на дейности, свързани с автомобилния спорт на територията на Република България“. При установените факти и съобразяване на правилата на международния спортен кодекс на Международната автомобилна федерация FIA съдът е приел, че не са налице материалните предпоставки предвидени в ЗФВС за продължаване на лицензията поради отпадане на правата от които произтича правото на планиране организиране и провеждане на дейности, свързани с автомобилния спорт на територията на Република Бългапия.
Решението е правилно.
Възраженията в касационната жалба са за необоснованост на решението и за нарушение на материалния закон.
Тези възражения са неоснователни тъй като по делото са представени доказателствата, които са относими към разрешаването на спора. Издаването на лицензия от министъра е извършено при изпълнението на сложен фактически състав в изпълнение на международни и национални норми. Този фактически състав следва да е налице непрекъснато при осъществяване на дейността според лицензията. По делото безспорно е установено, че касаторът няма собствено членство в международната автомобилна федереция, а е осъществявал такава дейност и представителство на Република България въз основа на делегирани такива правомощия от сдружение Съюз на българските автомобилисти. Неговото членство е безспорно установено с оглед на изходящите документи на федерацията, според които СБА притежава „националната спортна власт“. При така установените правила съдът правилно приел че няма нарушения при издаване на заповедта за отнемане на лиценза. Предпоставките за това са оттегляне на делегираните правомощия от СБА и липса на самостоятелно членство за сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“ в Международната автомобилна федерация. Дори да не беше посочено като основание в ЗФВС за прекратяване на лицензията е налице невъзможност сдружение Българска федерация по автомобилен спорт да осъществява представителството за тази дейност. Поради това е правилно тълкуването на съда на соченото основание по чл. 24, , ал. 1, т. 12 от ЗФВС. Същото предвижда, че министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед отнема спортния лиценз, когато спортната федерация е с отнето или прекратено членство в съответната международната спортна организация с влязъл в сила акт на международната организация. Хипотезата на основанието предвижда да са отнети правата от международната организация, като в настоящия случай този резултат е налице с отнемането на делегираните права от СБА от което следва и липса на членство и права за сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“. Измененията в ЗФВС не обуславят задължение за министъра да изчаква изтичането на едногодишен срок по § 6 от ПЗР, тъй като е отпаднала абсолютна материална предпоставка за възникване на права, което еднозначно предопределя отнемане на лиценза.
Предвид изложеното решението като правилно следва да бъде оставено в сила.
При този изход на делото се дължат разноските поискани от ответника като възнаграждение за един адвокат. Видно от договора за правна защита и съдействие министърът на младежта и спорта е упълномощил адвокатско дружество за процесуално представителство по делото с възнаграждение от 3000 лева. Това са разноските за един адвокат, независимо, че по делото са се явили двама адвокати, поради което възнаграждението не следва да бъде увеличавано за двама или намалявано наполовина.
Воден от горното Върховен административен съд петчленен състав на втора колегия
РЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3840/12.03.2020г. на Върховен административен съд по адм. дело № 6276/2019г.
ОСЪЖДА сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“ съсъ седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Манастирски ливади, бул.“Тодор Каблешков“, № 55А, ет. 2, офис 3 да заплати в полза на министерството на младежта и спорта разноски в размер на 3000/три хиляди/ лева, възнаграждение за един адвокат.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.