СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 5736/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 04.12.2019 09:00 зала № 2

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
-Призовката е връчена лично на 28.10.2019 г.
2
ответник
- Призовката е връчена на юрк. Велинова на 25.10.2019 г
3
прокурор
-

Г.У.