ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 27.04.2015Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ДОНКА ЧАКЪРОВА
по адм. дело 4406 / 2015. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 208 и сл. И чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на „М. |” против решение № 253/11.02.2015 г., постановено по адм.д. 2271/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас, както и по частна жалба на Д. А. Д. против определение от открито съдебно заседание от 26.01.2014 г., постановено по същото дело.
С молба от 23.04.2015 г. Д. А. Д. е заявил, че оттегля подадената от него частна жалба.
При така установените обстоятелства, настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл. 215, т. 5 от АПК във връзка с чл. 236 от АПК, поради което и частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото в частта, образувано по нея да бъде прекратено.
По изложените съображения, Върховният административен съд, пето отделение


ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д. А. Д. против определение от открито съдебно заседание от 26.01.2014 г., постановено по адм.д. 2271/2014 г. по описа на Административен съд – Бургас.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 4406/2015 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение, в частта, образувана по частната жалба на Д. А. Д..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението.

Особено мнение: