РЕШЕНИЕ

9555
София, 17.09.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при секретар Милена Ценова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаДОБРИНКА АНДРЕЕВА
по адм. дело 10670/2015. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 от АПК във връзка с чл.58 от Изборния кодекс / ИК/.
Образувано е по жалба на В. П. К.,представляващ политическа партия «Християнреформистка партия”, против решение на Централната избирателна комисия № 2059-МИ от 09.09.2015г., с което е отказана регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Релевирани са доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение като постановено в противоречие с материалния закон и допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила - отменителни основания по смисъла на чл. 146, т. 3 и 4 от АПК,с оглед на които оспорващата страна моли за неговата отмяна..
Ответникът-Ц. избирателна комисия, представлявана в производството от В. П.- упълномощен член, съгласно решение № 9 от 23.03.2014г., изразява становище за неоснователност на жалбата.
Жалбата е подадена срещу акт на ЦИК, подлежащ на съдебен контрол, в преклузивния срок по чл.58, ал.1 от ИК и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество, е неоснователна.
Производството пред ЦИК е по постъпило заявление за регистрация на партия «Християнреформистка партия” в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г постъпило на 9 септември 2015 г.
Видно от данните по административната преписка,към него са приложени:удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено от СГС - ФО, образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията,удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.,удостоверение от 31.08.2015 г. от [фирма]- за открита микросметка, списък на хартиен носител и в електронен вид, представен на технически носител с три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2548 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите на 25 октомври 2015 г. и заявление за имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
На проведеното заседание на Ц. избирателна комисия било съобразено на първо място обстоятелството,че представеното удостоверение на [фирма] за микросметка не отговаря на изискванията чл. 133, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс ,тъй като последната не може да послужи на партията за обслужване на предизборната й кампания по причина, че тя не попада в обхвата на услугите на „Изипей” .До този извод ЦИК стигнала след извършена служебна справка.
За постанови решението си, ЦИК е съобразила -на второ място,че предоставеният на хартиен носител и на U. памет списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс и Решения № 643-МИ от 5 август 2014 г. и № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК/явно се има предвид 18 август 2015г/,предвид липсваща обща номерация на подписката, поради което на представляващия партията са дадени указания да отстрани установената нередовност в срок до 18,00 ч. на 9 септември 2015г. ,но в 17,58ч. на тази дата последният депозирал искане да му бъде предоставена възможност да изпрати коректен файл с подписите на подкрепящите регистрацията на партията.С оглед нормата на чл. 134, ал. 2, изр. 1 на ИК, съгласно която отстраняването на непълноти или несъответствия се извършва не по-късно от крайния срок за регистрация, т.е. 18,00 ч. на 9 септември 2015 г., ЦИК оставила без уважение това искане,което преценила по същество за искане за удължаване на срока за представяне на коректен файл.
Решението е взето от 15 членове на ЦИК.
Така постановеното решение е взето от компетентен орган,при наличие на необходимия кворум,в изискуемата от закона форма,при спазване на административно-процесуалните правила и материалния закон и е законосъобразно.
Съгласно чл.133 ал. 1 от ИК, регламентиращ изискуемите документи за регистрация на партии, партиите представят в ЦИК заявление за регистрация не по-късно от 45 дни преди изборния ден,а съгласно ал.3 на посочената разпоредба,към него партиите представят девет документа,от които относимите за случая-посочени съответно в т.т.5 и 7 са: списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, като списъкът се предава и в структуриран електронен вид и съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис- в последователността, в която са вписани в списъка,както и удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания .
Видно от доказателствата по приложената преписка,неоспорени от страните, заявлението за регистрация на оспорващата партия за вписването й в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., постъпило на 9 септември 2015 г. ,не е отговаряло на тези норми на ИК ,конкретно на чл. 133 ал. 3 т.т.5 и 7от ИК.
Този извод се налага на първо място от обстоятелството,че в случая,видно от приложената преписка и допълнително представените от ЦИК в откритото съдебно заседание доказателства, неоспорени от жалбоподателя, предоставеният на хартиен носител и на U. памет списък на избиратели, подкрепящи регистрацията, не удовлетворява изискването на кодекса за представяне на списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, предаден и в структуриран електронен вид и съдържащ имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите,положили саморъчен подпис- в последователността, в която са вписани в списъка ,тъй като липсва обща номерация на подписката,и номерата се повтарят -съответно от №1 до №25,или до №10,или до №12.По тези съображения първият довод на оспорващата страна в настоящата жалба ,че в случая е допуснато нарушение на чл. 133 ,ал.3 т.5 на ИК от страна на Централната избирателна комисия, е неоснователен.
Следващото от тази група възражения- за неправилно неуважено искане за предоставяне на възможност за изпращане на „ коректен файл”, депозирано в 17,58 ч. на 9 септември 2015г,при изтичащ в 18,00 ч. на тази дата краен срок за регистрация,е също неоснователно-предвид нормата на чл. 134, ал. 2, изр. 1от ИК.Във връзка с възражението за неизтичащ в 18 часа срок и изпратен в 20:39 часа „списък, прегледан и обновен на същия ден” следва да се посочи,че то касае акт на ЦИК,различен от оспорения,а и не е съобразено с нормата на чл. 29 ал.6 изр.2 от АПК. В. жалбоподателят сам се е поставил в тази ситуация, като е подал документи за регистрация в последния ден на срока за нея-само час преди изтичането му,по който начин е ограничил възможността за отстраняване на непълноти или несъответствия. От друга страна самата разпоредба на чл. 134 ал.2 от ИК посочва,че при установяване на непълноти или несъответствия Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация.Затова и не е допуснато твърдяното нарушение на административно-производствените правила.В. по този въпрос практиката на ВАС е константна-така напр. в решения № 5364 от 17.04.2013 г. по адм. д. № 5022/2013 г., № 5363 от 17.04.2013 г. по адм. д. № 5027/2013 г., и № 5141 от 11.04.2013 г. по адм. д. № 4720/2013 г.,всички-на ІV отд. на ВАС.
Вторият основен довод в жалбата,касаещ възражение за нарушение на чл. 133 ал. 3 т. 7от ИК не държи сметка,че приложеното към заявлението удостоверение от 31.08.2015г. от [фирма] ,който има лиценз за извършване на дейност като платежна институция по чл.12, ал. 1 във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи и лицензия за извършване на пощенски парични преводи на територията на РБ,но за наличие на микросметка, която се открива и поддържа чрез сайта ePay.bg,несъмнено не е удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.Представените с жалбата общи условия на „Р.” и О. са ирелевантни за спора,а представеното в откритото съдебно заседание писмо от Сметната палата до председателя на политическа партия "Християнреформистка партия",издадено на 11.09.2015г.,не променя този извод.
При липса на тези законови предпоставки следва извод за законосъобразност на постановено решение на Централната избирателна комисия за отказана на основание чл. 134, ал. 2, изр. 2 от ИК регистрация на оспорващата партия за участие в изборите.
Горното налага извод,че не е допуснато нарушение на материалния закон,т.е. не е налице и отменителното основание на чл. 146, т. 4 от АПК
По тези съображения настоящият състав намира, че обжалваното решение на ЦИК е правилно и законосъобразно и че не са допуснати инвокираните с жалбата нарушения, поради което последната, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.
Водим от гореизложеното и на основание чл.58, ал.3 от ИК, Върховният административен съд, четвърто отделение
РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на политическа партия «Християнреформистка партия” ,против решение № 2059-МИ от 09.09.2015г. на Централната избирателна комисия.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Особено мнение: