П Р О Т О К О Л

София, 27.05.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при участието на секретаря Мариета Ангелова
и с участието на прокурора Георги Христов
сложи на разглеждане дело № 9011 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ


На именното повикване в 12:50 часа страните се представляваха така

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ:
Директора на Областна дирекция на МВР Добрич, нередовно призован. Не е изтекъл 7-дневния срок за призоваване, който тече след 13.05.2020 г., когато е отменено извънредното положение в Р. България.

ОТВЕТНАТА СТРАНА:
А. Сарвар, нередовно призован, по горепосочените причини, но от него е представена писмена молба, постъпила на 26.05.2020 г. в която адв. Василев е заявил делото да бъде разгледано в негово отсъствие.

Върховният административен съд обявява, че се води звукозапис на съдебното заседание.

Тъй като от страна на касационния жалбоподател не е постъпило заявление, че не прави възражение относно процедурата по призоваване или че иска делото да бъде гледано в негово отсъствие, Съдът счита, че делото не боже да бъде разгледано в днешното съдебно заседание, поради нередовната процедура по призоваването спрямо касационния жалбоподател, тъй като не е изтекъл 7-дневния срок, предвиден в чл.56, ал. 3 ГПК, вр. чл. 144 АПК, във връзка с § 13 от ПЗР на СИД на Закона за здравето, вр. чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.
На основание на горното
СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА същото за друга дата, с ново призоваване на всички страни.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12:54 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: