ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Седмо отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5937 / 2019

По жалба (протест) на


срещу

Наредба няма/2019 на Камара на частните съдебни изпълнители
ДокладчикПолина БогдановаСтатусРешено
МатерияНормативен акт
ВидпървоинстанционноЗаседания26.11.2019 14:00
21.01.2020 14:00
Образувано на23.05.2019 г.Деловодител Ваня Пазванска
Свършено на21.01.2020 г.