П Р О Т О К О Л

София, 21.10.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ КУЦАРОВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
при участието на секретаря Ирена Кръстева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 316 по описа за 2020 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК, в 14:10 часа, страните се представиха така:
МОЛИТЕЛЯТ: Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на [населено място], редовно призован, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Общинският съвет - Варна, редовно призована, не се представлява.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД предупреди страните, че по време на съдебното заседание се извършва звукозапис.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДОКЛАДВА молба , подадена от Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на [населено място], за отмяна на решение № 1368/03.07.2019 г., постановено по адм. дело № 502/2018 г. на Административен съд - Варна на основание чл.239,т.1, т. 3 ,т. 4, и т. 6 АПК
ДОКЛАДВА становище с дата 03.06.2020 г., подадено от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на [населено място] с приложени към него писмени доказателства по опис.
ДОКЛАДВА молба с дата 21.10.2020 г., подадено от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на [населено място], към която се прилага становище по съществото на спора и се прави искане за даване срок за писмена защита.
В съдебно заседание от 03.06.2020 г е направено искане за прилагане на писмени доказателства, които имат отношение към молбата за отмяна. Доказателствата са постъпили по делото.


ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА писмените доказателства по опис, представени със становище от 03.06.2020 г. от името на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на [населено място]
ПРИЕМА изпратените от АС - Варна дела, по които се съдържат писмени доказателства - адм. дело № 1540/2016 г. по описа на АС – Варна, XIV състав, заедно с приложените към него адм. дело № 3651/2013 г. на АС – Варна, XXIV състав, адм. дело № 8537/2014 г. по описана ВАС, адм. дело № 3316/2014 г. по описа на ВАС, адм. дело № 4163/2017 г. по описа на ВАС, както и приложените към същите 3 бр. папки, съдържащи преписка № 5251/2013 г. на РП – Варна и ДП № 517/2014 г. на I РУ на ОД –Варна, както и документи – бланки от подписката за референдум с № 1-2713.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД по искането на Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на [населено място]

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА 10-дневен срок на Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на [населено място], за представяне на писмена защита, считано от изготвяне на протокола от съдебното заседание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: