ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 05.02.2019


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
по адм. дело 11393 / 2018. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) чрез В. Василева - служител с юридическо образование, заемаща длъжността директор на дирекция "Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси" в ИВСС, като пълномощник, упълномощена от главния инспектор на ИВСС, срещу решение № 4827 от 16.07.2018 г., постановено по адм. дело № 2521/2018 г. на Административен съд - София-град (АССГ), Второ отделение, 25 състав.
Производството пред АССГ е образувано по жалба, подадена от Д. Николова, против решение № 02 от 12.02.2018 г., издадено от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, с което на основание чл. 37, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е отказано предоставяне на достъп до поисканата със заявление с вх. № ОИ-3/18 от 15.01.2018 г. обществена информация. С оспореното с касационната жалба решение, постановено по делото, съдът е отменил издадения от главния инспектор индивидуален административен акт и му е изпратил преписката за ново произнасяне и предоставяне на исканата по цитираното заявление информация, в посочения от съда срок.
С определение № 10971 от 18.09.2018 г., постановено по адм. дело № 11393/2018 г., тричленен състав на пето отделение е оставил без разглеждане касационната жалба, подадена от ИВСС против цитираното решение на АССГ и е прекратил производството по делото, приемайки, че касационната жалба е недопустима. Мотивите на състава са, че като страни в първоинстанционното съдебно производство са конституирани жалбоподател - Д. и ответник - главният инспектор на ИВСС, като административен орган издател на акта. Постановеното по делото решение, с което е отменен оспорения акт е неблагоприятно за главния инспектор и съответно на него като надлежна страна принадлежи и субективното право на касационна жалба като участник в производството, за който постановеното решение е неблагоприятно - аргумент от чл. 210, ал. 1 от АПК. Касационната жалба е подадена от името на ИВСС, който е ненадлежна страна, поради което и не разполага със субективното право на оспорване. Става дума за различни административноправни субекти - Инспектората към Висшия съдебен съвет и главния инспектор на ИВСС, като правата и законните интереси на Инспектората към ВСС не са засегнати. Същият няма качеството на засегната страна и по смисъла на чл. 210, ал. 2 от АПК, тъй като оспореното съдебно решение няма сила по отношение на него, съответно не поражда право на касационно оспорване. Касационна жалба, подадена от лице, което няма право на такава, съответно активна процесуална легитимация е недопустима, защото липсва абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на касационното производство - касационна жалба, подадена от надлежна страна.
Цитираното определение е оспорено с частна жалба, подадена от главния инспектор на ИВСС, с твърдение, че е незаконосъобразно, тъй като в постановилия го състав са участвали съдиите Г. Карагьозова и Ю. Ковачева, които е следвало да се отведат от разглеждане на делото, поради наличие на заинтересованаст по смисъла на чл. 22 от ГПК. Това е така, тъй като в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), чиито членове са били Карагьозова и Ковачева е разгледано предложение, направено от К. Калпакчиев, С. Найденова, Г. Карагьозова, Ю. Ковачева, К. Иванов и Л. Панов за извършване на проверка по така наречения "ЦУМ Гейт". Предложението е отхвърлено с решение на Пленума на ВСС, но видно от стенографския протокол от заседанието, Карагьозова е подписала предложението и е гласувала "за", а Ковачева е подписала предложението, гласувала е "за" и е изразила изрично становище. Тези действия като членове на ВСС ги правят предубедени при решаване на делото, поради което е следвало да се отведат на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК.
С определение № 230 от 08.01.2019 г., постановено по адм. дело № 14461/2018 г., петчленен състав на Втора колегия е отменил прекратителното определение на тричленния състав на ВАС, постановено по адм. дело № 11393/2018 г. и е върнал делото за произнасяне от състава по искането за отвод и реализиране на последващите съдопроизводствени действия, обусловени от приключилата процедура по отвода.
По искането за отвеждане на съдиите Г. Карагьозова и Ю. Ковачева, съдът взе предвид следното:
От представеното към частната жалба копие от предложение до членовете на ВСС, подписано от К. Калпакчиев, С. Найденова, Г. Карагьозова, Ю. Ковачева, К. Иванов и Л. Панов, се установява, че подписалите предложението членове на ВСС са поискали Пленумът на ВСС да вземе решение да бъде извършена проверка за установяване на фактите и предприемане на последващи действия във връзка с публично оповестената информация за среща между главния прокурор С. Цацаров, Г. Гергов и С. Дончев.
Предложението е внесено за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС на 27.04.2017 г. Видно от представеното с частната жалба копие от пълния стенографски протокола от заседанието на Пленума на ВСС от 27.04.2018 г., (същият публично достъпен и на интернет страницата на ВСС), с решение № 28.1 предложението за извършване на проверка е отхвърлено. За прецизност, следва да бъде посочено, че видно от протокола на заседанието, на 27.04.2017 г. Г. Карагьозова е отсъствала и не е участвала в гласуването.
От доказателствата, представени пред първоинстанционния съд се установява, че със заповед № СР-17-212 от 18.05.2017 г. на главния инспектор на ИВСС е образувана проверка, по реда на глава девета, раздел I "б" от Закона за съдебната власт (ЗСВ) по повод срещата на главния прокурор Цацаров с Г. Гергов и С. Дончев. Проверката е приключила, като е прекратена на 10.07.2017 г., който факт ИВСС е оповестил публично със съобщение от 18.07.2017 г.
На 15.01.2018 г., Д. Николова, журналист от в. "Сега" е подала заявление за достъп до обществена информация, като желае да й бъде предоставен акта от извършената проверка и материалите от същата. С решение № 02 от 12.02.2018 г. главният инспектор на ИВСС е отказъл достъп до исканата информация, който отказ е бил предмет на производството по адм. дело № 2521/2018 г. на АССГ.
От анализа на така установените данни е видно, че по отношение участващите в тричленния състав на ВАС съдии Г. Карагьозова и Ю. Ковачева не са налице обстоятелства по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 6, които да обосновават тяхната заинтересованост от изхода на спора, поради което не са били налице основания същите да се самоотведат от разглеждане на делото.
В качестното си на членове на ВСС, Карагьозова и Ковачева са предложили извършването на проверка на споменатите в предложението им факти, като колективният огран се е произнесъл по искането през м. април 2017 г. и го е отхвърлил. По-късно, през м. май 2017 г., такава проверка е образувана със заповед на главния инспектор на ИВСС. Решението е взето в изпълнение на неговите правомощия и не е обусловено от действия на ВСС или негови членове. Следователно, липсва връзка както хронологично, така и по какъвто и да е друг признак между описаните събития, които се сочат като обстоятелства, пораждащи основателни съмнения в безпристрастието на съдиите. Освен това, предмет на съдебното решение по адм. дело № 2521/2018 г. по описа на АССГ е законосъобразността на индивидуален административен акт, с коренно различен предмет, касаещ правоотношения, свързани с достъп до обществена информация. Касационното производство, по допустимостта на което се е произнесъл тричленния състав, в който са участвали съдиите Карагьозова и Ковачева по никакъв начин не е свързано с дейността им като членове на ВСС и липсват обстоятелства, които да пораждат съмнение в безпристрастността им. Липсват данни за каквато и да е възможна заинтересуваност, поради което не са налице основания от рода на посочените в чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК.
Независимо от посоченото, с оглед изразеното от главния инспектор на ИВСС и ИВСС съмнение за произнасяне по спора с предубеденост, за да се избегне подобно внушение/съмнение относно безпристрастността на съдиите при постановяване на съдебните актове по допустимостта и основателността на касационната жалба, съдиите Ковачева и Карагьозова се отвеждат от разглеждането на делото.
Ето защо, Върховният административен съд, в настоящия тричленен състав,


ОПРЕДЕЛИ:


ОТВЕЖДА съдиите Г. Карагьозова и Ю. Ковачева от разглеждането на адм. дело № 11393/2018 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
Делото да се докладва на председателя на пето отделение на Върховния административен съд, за разпределянето му на друг докладчик и тричленен състав.
Определението не подлежи на обжалване.