Ново Р/О: Ново Р/О, 10597 / 11.10.2016 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

6623
София, 06.06.2016

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при секретар Валерия Георгиева Георгиева
и с участието
на прокурора Тодор Мерджанов
изслуша докладваното
от председателяИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
по адм. дело 6232/2015. Document Link Icon


Производството по делото е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Р. С. С. и Български хелзински комитет против решение № 2225 от 02.04.2015 г., постановено по адм. д. № 1827/2015 г. по описа на Административен съд София – град.
Настоящият съдебен състав на Върховният административен съд намира, че касационната жалба е недопустима, като съображенията за това са следните:
С обжалваното решение Административен съд София – град отменя решение № 478/18.12.2014 г. на Комисията за защита от дискриминация в частта му, с която е установено, че М. К. Б. с написването на статията „Краят” е извършил дискриминация под формата на тормоз по смисъла на чл. 5 Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.)във вр. § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на закона, с което е нарушил забраната по чл. 4, ал. 1 и му е наложена глоба в размер на 600 лв.
Производството пред КЗД започва по сигнал на Р. С. С. и Български хелзински комитет, в който се излагат твърдения, че М. Б. с написването на статията „Краят” е осъществил дискриминация по смисъла на чл. 5 ЗЗДискр. вр. § 1, т. 1, 2 и 5 от Допълнителните разпоредби на закона по отношение на всички физически лица от женски пол на територията на Република България.
Касаторите са конституирани в административното производство като податели на сигнала, послужил като основание за образуване на производство, но спрямо тях не е твърдяно и не е обсъждано дискриминационно поведение. В решението на КЗД са изложени съображения, че е осъществена дискриминация по отношение на лица от женски пол, но въпреки това в диспозитива на решението комисията установява извършена дискриминация по отношение на Р. С. С. и Български хелзински комитет, вместо по отношение на действително засегнатите лица спрямо, които в мотивите на административният акт е прието, че е извършена дискриминация. Същевременно никъде в мотивите на решението КЗД не обсъжда, че подателите на сигнала са засегнати лица.
При тези данни настоящият състав намира касационната жалба за недопустима. Като лица, подали сигнала Р. С. С. и Български хелзински комитет нямат право на жалба. От една страна постановеният административен акт не засяга техни права и законни интереси, поради което за същите не е налице правен интерес да обжалват същия. От друга страна съгласно правилото на чл. 68, ал. 1 от Закона за защита от дискриминацията решенията на комисията подлежат на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица. Последните са тези лица, които са засегнати неблагоприятно от административния акт. В качеството си на податели на сигнала касаторите не са засегнати от административния акт и независимо, че са конституирани като страни в първоинстанцинното производство не са засегнати и от постановеното по делото решение и съответно нямат право да го оспорват. С оглед на това за касаторите не е налице правен интерес да участват в съдебно-административното производство по оспорване на издаден по техен сигнал административен акт. По тази причина и постановеното първоинстанционно решение не е неблагоприятно за тях, поради което и съобразно чл. 210, ал. 1 АПК същите нямат право на касационна жалба, като последната е недопустима и следва да се остави без разглеждане.
По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението от 16.05.2016 г., с което е даден ход по съществото на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Р. С. С. и Български хелзински комитет против решение № 2225 от 02.04.2015 г., постановено по адм. д. № 1827/2015 г. по описа на Административен съд София – град.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 6232/2015 г., по описа на Върховния административен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните.