П Р О Т О К О Л

София, 29.01.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
СИБИЛА СИМЕОНОВА
ЮЛИЯ ТОДОРОВА
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора Даниела Божкова
сложи на разглеждане дело № 8445 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя РОСЕН ВАСИЛЕВ


На именно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 14.46 часа:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Монтана, редовно призован, не изпраща процесуален представител.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: "Пътинженеринг М" АД, редовно призовано, се представлява от юрк. Симеонова, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Сдружение в обществена полза "Чипровци алтернатива и развитие-ЧАР", редовно призовано, се представлява от адв. Велов, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Община гр. Чипровци, редовно призована, не се представлява.
За ВАП се явява прокурор Божкова.
ЮРК. СИМЕОНОВА: Да се даде ход на делото.
АДВ. ВЕЛОВ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА касационната жалба от Д. Славкова - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Монтана срещу решение № 216/16.05.2019 г., постановено по адм. дело № 559/2018 г. по описа на Административен съд гр. Враца. Към касационната жалба е приложено становище на Министерството на културата изх. № 04-08-26/21.06.2018 г., с искане да бъде прието като доказателство.
ДОКЛАДВА касационна жалба от "Пътинженеринг М" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Монтана, чрез юрк. Д. Симеонова, против решение № 216/16.05.2019 г., постановено по адм. дело № 559/2018 г. по описа на Административен съд гр. Враца. Към касационната жалба не са приложени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА молба от Д. Славкова - директор на Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Монтана от 24.01.2020 г. за разглеждане на делото в нейно отсъствие. Молбата има характер на писмена защита.

Юрк. Симеонова: Поддържам касационната жалба, подадена от "Пътинженеринг М" АД. Няма да представям доказателства. Нямам доказателствени искания.
Адв. Велов: Оспорвам касационните жалби. Моля да ги отхвърлите като неоснователни. По отношение на представеното становище от Министерство на културата считам, че е неотносимо към оспорвания акт, тъй като е издадено след него. Нямам доказателствени искания.
Прокурорът: Не възразявам да бъде прието. Моля съдът да го цени с оглед другите доказателства по делото.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ намира, че следва да се приеме представеното писменото доказателство. Значението на същото за предмета на спора страните ще имат възможност да обсъдят в становищата си по същество, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното с касационната жалба на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Монтана писмено доказателство-становище на Министерството на културата изх. № 04-08-26/21.06.2018 г.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ отделение счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Юрк . Симеонова: Моля да постановите решение, с което да отмените решението на първоинстанционния съд по съображенията, изложени в касационната жалба. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.
Адв. Велов: Моля да оставите без уважение касационните жалби и да потвърдите оспорваното съдебно решение като обосновано и постановено при правилно приложение на материалния закон. Не са налице касационни основания за обжалване решението на Административен съд гр. Враца. Моля да присъдите на доверителите ми направените разноски, за което представям списък на разноските и доказателства за извършването им.
Юрк. Симеонова: Не възразявам относно размера на адвокатското възнаграждение.
ПРОКУРОРЪТ: Касационните жалби са подадени в срок и от надлежни страни, поради което са допустими, но по същество считам, че са неоснователни.
За да постанови оспореното решение съдът е обсъдил всички доказателства по делото, произнесъл се е по възраженията на страните и правилно е приложил материалния закон. Правилно съдът е приел, че оспореният акт е издаден от компетентен орган, същият е мотивиран с посочване на фактическите и правни основания за издаването му и при спазване на административно производствените правила. Правилно съдът е приел, че оспореният административен акт е постановен в нарушение на материалния закон.
Когато инвестиционно предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона за опазване на дивите птици и защитена зона по Директива 92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО, то задължително подлежи на преценка за вероятна степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОСПППИППЦОЗЗ). Затова компетентният орган е длъжен да изложи конкретни фактически съображения съгласно чл. 16 НУРИОСПППИППЦОЗЗ, след като извърши задълбочен анализ и преценка на въздействието на инвестиционното предложение при конкретните му характеристики върху защитените птици в района с оглед числеността на популацията и начин на живот.
От доказателствата по делото е безспорно установено обстоятелството, че концесионната площ "Езерото" попада изцяло в границите на защитена зона НАТУРА 2000 зона по Директива 79/409 на ЕИО за опазване на дивите птици "Западен Балкан" с код BG000002. В конкретния случай в оспореното решение е посочено, че очакваните въздействия са загуба на местообитания, механично увреждане на местообитания, унищожаване на трофични и гнездови местообитания, безпокойство, ИП ще има въздействие върху целите на опазване на защитена зона Натура 2000 свързани с увеличаването на антропогентното въздействие и загуба на местообитания.
Правилно е заключението на съда, че като попадащо в границите на защитени зони инвестиционното предложение подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.
В случая съдът обосновано и в съответствие със заключение на съдебно-екологичната експертиза, е приел, че изводите на експертите, изготвили ДОСВ, са направени въз основа на непълна, некачествена и недостатъчна за вземане на решение информация за орнитофауната в обхвата на инвестиционното намерение, доколкото ползваните данни не дават ясна и актуална информация за видовия състав и броя на гнездящите двойки,тъй като извършените проучвания обхващат много кратък период от време - само м. септември, а в конкретния случай за защитената зона минималния период за проучване следва да бъде 1 година и да обхваща 4 сезона.
Аргументирано съдът е приел, че не са изпълнени изискванията на чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, тъй като в случая не са разгледани всички планове и програми, които могат да имат вероятна степен на въздействие върху защитена зона, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата, а плановете и предложенията не са обсъдени конкретно, като характеристики, площ и от гледна точка на значимост в комбинация с въздействие от други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.когато компетентният орган установи допустимост на инвестиционното предложение, той проверява вероятната степен на въздействието му върху конкретните местообитания и/или видове - предмет на опазване в защитените зони.
Правилно също съдът е посочил, че в случая не е извършен анализ и оценка на видовете и местообитанията, обект на опазване на намиращата се в непосредствена близост защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан" BG0001040.
Правилно също съдът е посочил, че в решението не е обсъдено второто постъпило становище от Басейнова дирекция – Дунавски район във вр. с ИП изх. № 4051/27.11.2017 г., в което изрично е посочено, че следва да бъдат съобразени мерките от ПУРБ 2016-2021, които са изрично изброени.
Липсата на оценка на съвместимост на процесното ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони от Натура 2000 е нарушение на чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
Съдът, отменяйки оспорения административен акт, е постановил правилно решение. Не са налице касационни основания за неговата отмяна и същото следва да бъде оставено в сила.

СЪДЪТ ДАВА седмодневен срок на страните за представяне на писмени становища.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт, след съвещание в законоустановения срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.52 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: