П Р О Т О К О Л

София, 10.11.2015 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на десети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИНА ДОКТОРОВА
ТАТЯНА ХИНОВА
при участието на секретаря Татяна Щерева
и с участието на прокурора Македонка Поповска
сложи на разглеждане дело № 11927 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ТАТЯНА ХИНОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК:

КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ:
"Джънджоу Юйтун Бус" Ко. Л. - редовно призован, представлява се от адв. Т., с пълномощно по делото.
"Карсан Отомотив Санаии Ве Тиджарет А.Ш." - редовно призован, представлява се от адв. К. и адв. Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИЦИТЕ:
Комисия за защита на конкуренцията - редовно призован, не изпраща представител.
[фирма] - редовно призован, не изпраща представител.
[фирма] - редовно призован, представлява се от адв. Г., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ НАМИРА, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на "Джънджоу Юйтун Бус" Ко. Л. срещу Решение № 714/08.09.2015 г. на К., с приложени доказателства под опис.
ДОКЛАДВА ВТОРА КАСАЦИОННА ЖАЛБА от "Карсан Отомотив Санаии Ве Тиджарет А.Ш." срещу същото Решение № 714/08.09.2015 г. на К., с приложени доказателства под опис.
ДОКЛАДВА, че на 02.11.2015 г. е постъпил писмен отговор на касационната жалба от "Джънджоу Юйтун Бус" Ко. Л..
ДОКЛАДВА изпратената от К. административна преписка.
АДВ. Т.: Поддържаме нашата касационна жалба от името на "Джънджоу Юйтун Бус". Считаме за неправилно решението на К.. Същото е постановено в нарушение на материалния закон при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано.
АДВ. К.: Поддържаме жалбата на доверителя ни и оспорваме жалбата на "Джънджоу Юйтун Бус".
АДВ. Г.: Оспорвам и двете касационни жалби като неоснователни и необосновани.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с касационните жалби писмени доказателства.
ПРИЕМА цялата административна преписка, така както е комплектована от административния орган.
АДВ. Т.: Представям доклад от работната група по преписката. Този документ показва какво е щяло да бъде решението преди комисията да разгледа непредставения в жалбата.
АДВ. К.: Няма да сочим нови писмени доказателства, нямаме доказателствени искания.
По отношение доказателственото искане на "Джънджоу Юйтун Бус" считам същото за неоснователно, тъй като представения документ не е финалният акт и не е относим към настоящото производство.
АДВ. Г.: Възразявам приемането на днес представения доклад. Същият не представлява доказателство, а дотолкова доколкото е доклад евентуално би се съдържал и в кориците на делото, което е по преписката.
ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представения доклад и да се цени при решаване на спора по същество.
СЪДЪТ ПРИЛАГА за сведение представения доклад.
СЧЕТЕ делото за изяснено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВ. Т.: Считаме за неправилно решение № 714 на К.. Същото е постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е изцяло необосновано, поради което моля да го отмените изцяло. Съображенията ни са изложени подробно в подадената от нас касационна жалба, приложенията към която Вие приехте като доказателство, а съображенията за неправилност сме приложили в писмените бележки, които представяме днес.
Моля, също така, да разгледате и нашия писмен отговор на касационната жалба, подадена от другия касатор, в която той счита, че следва да бъдат отменени само т. 1 и т. 2 от решението на комисията. В посочения от нас писмен отговор сме обосно вали подробно защо разглеждането на това становище на Карсан е процесуално недопустимо. Наред с това сме обосновали и неговата неоснователност.
Моля да присъдите в полза на "Джънджоу Юйтун Бус" Ко. Л. направените по делото разноски за адвокатска защита и процесуално представителство. Доказателства за платените възнаграждения и техните размери сме приложили към преписката пред К. и към нашата касационна жалба.
Прилагам и списък на разноските.
СЪДЪТ предяви списъкът с разноските на останалите страни.
АДВ. К.: Моля да уважите жалбата ни и да отмените решението на К. в обжалваните части по аргументи подробно изложени в касационната ни жалба.
Досежно отговора на "Джънджоу Юйтун Бус" прибавяме и нашия писмен отговор, който представям днес.
По отношение на претендираните разноски в първата част считаме същите за прекомерни. По отношение на претендираните разноски за касационната инстанция считаме, че е недоказано заплащането на същите, поради което изцяло не трябва да бъдат уважавани.
АДВ. Д.: Поддържам казаното от колегата.
АДВ. Г.: Моля да оставите без уважение жалбите и на двамата жалбоподатели като потвърдите решението на К.. Решението на К. е постановено при пълна и точна преценка на фактическата обстановка и законосъобразно работната група е стигнала до правния извод подробно развит в т. 1 на стр. 16 и стр.17 от решението, с което класираните на първо и второ място участници са приели, че не са отговаряли на изискванията на възложителя.
Моля да потвърдите решението на К..
Правя възражение за прекомерност на претендираните адвокатски възнаграждения.
ПРОКУРОРЪТ: Касационните жалби са неоснователни.
С обжалваното решение Комисията за защита на конкуренцията /К./ е отменила решението на възложителя по чл. 73, ал. 1 ЗОП по съображение, че техническите предложения на класираните на първо и второ място участници - „Джънджоу Юйтун Бус.Ко.Л.” и „Карсан Отомотив С. Ве Таджарет А.Ш.” не отговарят на изискванията на възложителя относно стойностите на показателите за енергийни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси, които следва да бъдат посочени в Приложение № 2 и доказани с указаните от възложителя официални документи. Съобразно предписанието на чл. 122а, ал. 1 ЗОП, решението е постановено след проучване на обстоятелствата по жалбата на „И. Чешка Република”, подадена на 20.07.2015 г., т.е., в срока по чл. 120, ал. 5. Неоснователно в тази връзка е възражението на касационния жалбоподател „Джънджоу Юйтун Бус.Ко.Л.” за допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила поради произнасянето на Комисията по нови твърдения на жалбоподателя, които не били посочени в първоначалната жалба, а били изложени за първи път в писмените му бележки, представени на 07.09.2015 г. един ден преди заседанието, състояло се на 08.09.с.г. От съпоставката на съдържанието на първоначалната жалба и визираните писмени бележки е видно, че по същество между тях няма разлика и че в относимата, предвид мотивите на постановеното решение част от писмените бележки, в подкрепа на възражението по подадената жалба, че представените от тези участници документи не доказват стойностите на емисиите, в тях са изложени доводи и конкретни факти за наличието на несъответствия на данните в отделните документи, относно емисионните разходи /количество емисии на въглероден двуокис/СО2/, азотни окиси /Nox/, неметанови въглеводороди /NMHC/ и прахови частици /PM/.
К. е направила подробен анализ на съответните изисквания в това отношение, формулирани в одобрената документация и на относимите към тях конкретни данни от техническите предложения и приложените към тях документи. Предвид констатациите, направени при сравнението на тези документи, включително и за това, че за количеството на неметанови въглеводороди /NMHC/ липсва каквато й да е стойност и при двамата участници, обосновано и правилно тя е приела, че емисионните стойности, посочени в таблицата от Приложение № 2, не се удостоверяват с нито един от документите, представляващи неразделна част от същото. Това означава, че те не са отговорили на изискванията на възложителя да докажат документално по несъмнен начин посочените в таблиците стойности на показателите. Правилен в тази връзка е и направеният извод, че съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, това е основание за отстраняването им от процедурата.

СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ, СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.27 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: