П Р О Т О К О Л

София, 04.02.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на четвърти февруари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
МАДЛЕН ПЕТРОВА
при участието на секретаря Благовеста Първанова
и с участието на прокурора Македонка Поповска
сложи на разглеждане дело № 14154 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ЕМИЛИЯ МИТКОВА


На поименно повикване и след спазване на разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК, страните се представиха така:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА - С. Зорова действаща като ЕТ "С. Зорова" - редовно призована, се представлява от адв. ЧЕРНЕВ, с пълномощно от днес.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА - К. Иванова действаща като ЕТ "К. - К. Иванова" - редовно призована, се представлява адв. ВЕЛКОВ, с пълномощно по делото, който представя Договор за правна защита и съдействие.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ - Г. Мавродиев с ЕТ "Г. Мавродиев - 73", С. Главчева с ЕТ "С. Главчева" и В. Кацилова с ЕТ "В. Кацилова" - редовно призовани, се представляват от адв. ЯНЕВ, с пълномощно по делото.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ - ЕТ "Маринова 2012 - Ж. Маринова", "Натура Дивина" ЕООД, "Агро Инвест 12" ЕООД и "АБВ Турс" ООД - редовно призовани се представляват от адв. ТЕМЕЛКОВА и адв. ВАСИЛЕВА, с пълномощни по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА - Изпълнителния Директор на Държавен фонд "Земеделие" - редовно призован, се представлява от юрк. ПЕТРОВА, с пълномощно представено днес и от юрк. ЗАРЕВА, с пълномощно по делото и днес представено такова.

ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА - прокурор ПОПОВСКА.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
адв. ЧЕРНЕВ: Да се даде ход на делото.
адв. ВЕЛКОВ: Да се даде ход на делото.
адв.ЯНЕВ: Да се даде ход на делото.
адв. ТЕМЕЛКОВА: Да се даде ход на делото.
адв. ВАСИЛЕВА: Да се даде ход на делото.
юрк. ЗАРЕВА: Да се даде ход на делото.
юрк. ПЕТРОВА: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА жалбата на С. Зорова действаща като ЕТ"С. Зорова", срещу Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл.27, ал.6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., издадени от Държавен фонд "Земеделие".
Към жалбата са представени писмени доказателства - Уведомително писмо на ДФ "Земеделие" от 25.10.2019 г., с приложен контролен лист за извънредни проверки; Договор № 23/311/00574 от 25.09.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски фонд за Развитие на Селските райони (ЕЗФРСР), ведно с Писмо за одобрение и Анекс и Възражения до изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - РА, във връзка с уведомителното писмо за откриване на процедура по издаване на АУПДВ.

ДОКЛАДВА административната преписка постъпила от ответната страна с вх. № 19487/10.12.2019 г.

ДОКЛАДВА жалбата на К. Иванова действаща като ЕТ "К. - К. Иванова", срещу Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл.27, ал.6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
Към жалбата е представено писмено доказателство - Уведомително писмо с изх. № 01-6500/8448 от 23.10.2019 г.

ДОКЛАДВА жалбите на Г. Мавродиев с ЕТ "Г. Мавродиев - 73", С. Главчева с ЕТ "С. Главчева", В. Кацилова с ЕТ "В. Кацилова", чрез пълномощник адв. Г. Янев, срещу Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл.27, ал.6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., приети със Заповед № 03-РД/3218 от 08.08.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" (обн. ДВ бр. 69 от 30.08.2019 г.).
Към жалбата са представени доказателства - Писмо изх. № 01-6500/8594 от 30.10.2019 г. на ИД на ДФ"Земеделие" - РА; Акт за установяване на публично държавно вземане № 01/311/00815/3/01/04/01, с изх. № 01-6500/8612 от 06.12.2019 г. и Писмо изх. № 01-6500/8873 от 19.11.2019 г. на ИД на ДФ "Земеделие" - РА.

ДОКЛАДВА молба за присъединяване от 23.01.2020 г. (жалба) на ЕТ "Маринова 2012 - Ж. Маринова", "Натура Дивина" ЕООД, "Агро Инвест 12" ЕООД и "АБВ Турс" ООД, чрез пълномощници адв. Темелкова и адв. Василева, срещу Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл.27, ал.6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
Към жалбата е представено писмено доказателство - Уведомление за откриване на производство по издаване на АУПДВ - за всеки от молителите.

ДОКЛАДВА молба от 31.01.2020 г. от ЕТ "Г. - Г. Ангелов", с. Искър, община Вълчи дол, чрез пълномощник адв. К. Калев, с която на основание чл.189, ал.2 от ГПК се прави искане за встъпване на страната на жалбоподателите.

ДОКЛАДВА приложено писмено доказателство към жалбата – писмо изх. № 01-6500/8603 от 30.10.2019 г. на ИД на ДФЗ.

ДОКЛАДВА молба по факса от 03.02.2020 г. от адв. Калев, с която не възразява по даване ход на делото, въпреки процедурата по нередовното призоваване.

СЪДЪТ ВРЪЧИ копие от жалбата на ЕТ "Г. - Г. Ангелов" на ответната страна.

СЪДЪТ с оглед представените доказателства и предвид нормата на чл.189, ал.2 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като жалбоподател по делото ЕТ "Г. - Г. Ангелов", с. Искър, община Вълчи дол, чрез пълномощник адв. К. Калев, който не възразява по хода на делото.

адв. ЧЕРНЕВ: От името на доверителката ми поддържам изцяло подадената от нея жалба, срещу процесните Правила, издадени от ответника, по всички изложени съображения. Към същата сме приложили писмени доказателства, които моля да бъдат приети по делото. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

адв. ВЕЛКОВ: Поддържам изцяло депозираната жалба, по подробни съображения, които сме изложили в нея. Моля да бъдат приети представените с нея писмени доказателства, както и да бъде приета преписката, представена от административния орган. Към настоящия момент нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства.
Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК, с препис за другата страна.

юрк. ЗАРЕВА: Правя възражение за прекомерност относно разноските претендирани от адв. Велков.

адв. ЯНЕВ: От името на доверителите ми заявявам, че поддържам така предявените жалби, ведно с приложените към тях писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.
Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК, направени от доверителите ми, с препис за другата страна.

юрк. ЗАРЕВА: Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на адв. Янев.
юрк. ПЕТРОВА: Възразявам по отношение на разноските на адв. Янев.

адв. ВАСИЛЕВА: От името на жалбоподателите (от № 6 до 9 вкл. по списъка за призоваване), поддържаме депозираната от нас молба за присъединяване, в която сме изложили аргументи по същество за незаконосъобразност на оспорения акт. Поддържаме подадените от колегите жалби. Запознати сме с административната преписка. Не възразяваме да се приеме същата.
С оглед твърденията ни за нарушение на принципа за правна сигурност и с оглед изявлението в административната преписката, че основна цел за издаването на този акт е постигането на равнопоставеност между всички ползватели по ПРСР 2007-2013 г., както и за да се провери доколко този акт съответства на основния принцип по чл.26 от ЗНА, в молбата си ние сме формулирали доказателствено искане:
Молим да бъде задължен административният орган да представи доказателства, както следва:
Колко договори са сключени по ПРСР 2007-2013 г. по отделни мерки и календарни години; Към датата на влизане в сила на Правилата - 30.08.2019 г. - колко долко договора са в период на мониторинг, посочени по отделни мерки; - колко договора са в "първа година от изпълнение на одобрения проект" (чл.4, ал.1 от Правилата), посочени по отделни мерки; колко договора, посочени по отделни мерки, са в "края на мониторинговия период" (чл.4, ал.3 от Правилата); по колко договора оставащият период на мониторинг е до 6 месеца и по колко договора, посочени по отделни мерки, не е получено окончателно плащане (с оглед, че Правилата се прилагат след окончателно плащане по проект.
Други доказателствени искания нямаме.
Ще представя единствено доказателства за направени от нашите доверители разноски за адвокатско възнаграждение.

юрк. ЗАРЕВА: Оспорваме жалбите.
Възразяваме срещу така направеното доказателствено искане. Считаме, че същото е неотносимо към предмета на спора. Доколкото в закона, а именно Закона за подпомагане на земеделските производители е налице изрично законово правомощие на Директора на ДФ "Земеделие" "Разплащателна агенция" да одобри такива правила, без да се дава преценка за етапа и съответно наличието на договори по ПРСР 2007-2013 г., към момента на приемането им. Поради което считам, че изпълнявайки това законово правомощие директорът е бил длъжен да одобри тези правила и не е имал право на преценка. В тази връзка представените договори са излишни за правния спор.

юрк. ПЕТРОВА: Заявявам, че представената административна преписка е в цялост.
Искането е неоснователно, със следния аргумент:
Правната преценка дали е спазен съответен принцип, било то неравнопоставеност или който и да е друг от наведените в жалбите, считам че е въпрос по съществото на спора и едва ли би могъл да се установи от факта на това - колко проекта са предоговорирани, колко са платени. По аналогия трябва да ревизираме и влезлите в сила актове, които са се позовавали на отменената методика, нещо което стичам, че е неправилно и недопустимо. Така, че това искане е неотносимо за предмета на спора и не би трябвало да бъде допускано за целите на настоящото производство.

юрк. ЗАРЕВА: Представяме и моля да приемете докладна записка на Директора на Държавен фонд "Земеделие", с вх. № 03-0416/2966 от 26.08.2016 г., с която е била приета Методика за налагане на санкции, която е обявена от ВАС за нищожна и именно в изпълнение решението на ВАС, фондът е приел настоящия оспорван нормативен акт. Доколкото в жалбите има твърдения, че фондът е бездействал, в тази връзка представям тази методика като доказателство.
На второ място. Представям и договорите за отпускане на финансова помощ сключени с бенефициентите, доколкото в жалбите има изложени множество твърдения, че с оспорения нормативен акт се създават нови задължения, които не са били възникнали към момента на подписването на договорите и одобряването на проектите.

юрк. ПЕТРОВА: Представяме на съда тези договори, от които всяка от страните има съответен екземпляр от него.
Също така представям и моля да приемете решение на Общия съд от 19.12.2019 г. по дело Т-22/18 като считам, че същото следва да се цени във връзка с това, че в него се разглежда принципа на добро финансово управление и задълженията на държавата-членка да гарантира спазването на този принцип за програмния период за развитие на селските райони 2007-2013 г..
Представям също така и друго Решение от 18.12.2014 г. по преюдициално дело С-599/13, което също следва да се цени в контекста на ангажимента на държавата-членка да съблюдава общите финансови интереси на СЕС. Считам, че и двете решения касаят настоящия спор, доколкото той е свързан с предприетите действия на Изпълнителния директор на "Разплащателна агенция", да гарантира спазването на тези принципи.

СЪДЪТ ПРЕДЯВИ списъците за разноски, представен от адв. Василева - пълномощник на жалбоподателите от № 6 до № 9.
юрк. ЗАРЕВА: Не правим възражение за разноските.

адв. ЧЕРНЕВ: Във връзка с направеното доказателствено искане в жалбата на адвокатите Темелкова и Василева - предоставям на съда да прецени, доколко са допустими и относими исканията за събиране на допълнителни доказателства.
Що се касае до днес представеното писмо от ответната страна от Изпълнителния директор от 2016 г. считам, че същото е неотносимо, с оглед предмета на спора. Това писмо не може да обоснове евентуалната законосъобразност на атакуваните правила, за което ние сме изложили конкретни съображения.
По отношение на представените Договори с бенефициенти, аз лично не възразявам да бъдат приети по делото. От наша страна договорът на моята доверителка е представен с нейната жалба. Доколкото разбирам, той се дублира в момента.
Що се касае до представите съдебни актове, считам че същите представляват въпрос, който е по същество. Не могат да се ценят като доказателства и от тази гледна точка те нямат характер на доказателства.

адв. ВЕЛКОВ: Считам, че направеното доказателствено искане от колегата адв. Темелкова и адв. Василева е допустимо и относимо, и ще спомогне за изясняване на делото от към фактическа страна, и моля да бъде допуснато.
По отношение на представените писмени доказателства в днешното съдебно заседание от административния орган. Първо, относно приложените решения, се противопоставям същите да бъдат приети, тъй като не могат да бъдат доказателства по делото. Същите могат да бъдат ценени единствено и само за сведение от съда.
По отношение на представените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, аз не се противопоставям същите да бъдат приети по делото.
По отношение на представената докладна записка аз считам, че същата не следва да бъде приета по делото, доколкото същата регламентираше една методика за налагане на санкции, която беше обявена за нищожна. В настоящото съдебно заседание се опитваме да твърдим, че в предходен период административният орган е предприел някакви мерки по отношение осъществяване на контрол и налагане на административни санкции по програма за развитие на селските райони, няма как да бъде постигнато това твърдение с тази докладна записка.

адв. ЯНЕВ: По отношение на направените искания от адв. Темелкова и адв. Василева считам, че същите са относими. Моля съдът да уважи това тяхно искане.
По отношение на представената в днешното съдебно заседание докладна записка, от представителите на административния орган, считам че същите не са относими и не следва да бъдат приемани като такива.
Относно решенията, които бяха представени по преюдициално запитване и решение на СЕС считам, че също са неотносими, тъй като касаят въпроси, които са по същество на спора.

адв. ТЕМЕЛКОВА: Представените писмени доказателства не възразяваме да се приемат, като възразяваме по отношение на докладната записка, която е представена. Считаме, че същата е неотносима към предмета на доказваме в настоящия спор по изложените от колегите съображения.
Считаме, че представените съдебни решение също не представляват писмени доказателства в настоящия процес. Единствено би могло да има обвързваща сила за съда решението по преюдициалното запитване, но това съдът ще прецени по същество и без да му се представя такова съдебно решение, той би бил длъжен да го съобрази.

ПРОКУРОРЪТ: Във връзка с доказателственото искане, на адв. Темелкова и адв. Василева, намирам същото за неоснователно. Посочените доказателства са неотносими към предмета на спора, тъй като с оглед съдържанието на жалбите, предмет на оспорване и съответно на съдебен контрол, е съответствие с подзаконовия нормативен акт, с нормативни актове от по-висок ранг. Изброените доказателства касаят частни случай, но те са неотносими именно към тази преценка за съответствието на оспорените правила с нормативни актове от по-висок ранг.
По отношение на документите, представени от представителя на административен орган, намирам същите за относими и да бъдат приети като доказателства. Разбира се без решението на СЕС, тъй като достъпът до тази съдебна практика е свободен и това е въпрос, който касае преценката за законосъобразност. Тяхното съдържание е прието с тези решения и е свързано с преценката по съществото на спора, но те не са доказателства.

По доказателствата и направените доказателствени искания

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените към жалбите, писмени доказателства, по опис.
ПРИЕМА представената с писмо от ответната страна с вх. № 19487/10.12.2019 г. административна преписка, по опис.
ПРИЕМА днес представената докладна записка и договорите на жалбоподателите, с изключение на договора на жалбоподателката ЕТ "С. Зорова", тъй като същият се съдържа по делото.

ПРИЛАГА за сведение представените 2 броя съдебни актове на СЕС.

ОСТАВЯ без уважение исканията на адв. Темелкова и адв. Василева, пълномощници на жалбоподателите (от № 6 до № 9 вкл.) така, както са конкретизирани в жалбата им, тъй като доказателствата, във вид на данни от ответника, не са част от административната преписка, с оглед изявлението на ответната страна и не са свързани с предмета на оспорване.

ПРИЕМА списъка за разноски представен от адв. Велков.
ПРИЕМА списъка за разноски представен от адв. Янев.
ПРИЕМА списъка за разноски и доказателствата към тях за извършено плащане, представен от адв. Василева.

СТРАНИТЕ (поотделно): Нямаме други искания по доказателства. Нямаме доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

адв. ЧЕРНЕВ: Моля след като разгледате делото и приложите по него писмени доказателства ще моля, да съобразите доводите ни и да постановите Вашето решение, с което да отмените като незаконосъобразни оспорените Правила на Държавен фонд "Земеделие", въвеждащи санкции за бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони в РБългария за програмен период 2007-2013 г.
Считам, че сме изложили многобройни и изключително подробни съображения, относно твърденията ни за незаконосъобразност на тези Правила и същите се съдържат в жалбата ни.
Едно от най-съществените законови нарушения, което ние виждаме в Правилата, е тяхното противоречие със ЗНА и придаването на обратна сила на закон, който се явява по-неблагоприятен за бенефициента. Съответно считаме, че са грубо нарушени принципите на прозрачност, предвидимост, което при всяко едно законодателство на една нормална правова държава изисква, защото по този начин всеки един от бенефициентите, който е подписал своя договор за въпросния програмен период, към момента на подаване на заявлението за кандидатстване, съответно със сключването на договора, не е бил надлежно информиран - какви санкции би евентуално претърпял за в бъдеще, не само в рамките на мониторинговия период, а и след това.
Считаме, че залагането на критерии от бизнес-плана или на елементи от бизнес-плана на оспорените правила и въз основа на това извеждане на санкции за бенефициенти също така се явява незаконосъобразно, тъй като самият бизнес-план е част от предварителните документи за кандидатстване на всеки един от кандидатите по съответната мярка, в случая мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности". Този бизнес-план никога не е бил, за този конкретен период, критерии за неговата допустимост. Той е предварителен и прогнозен, и последствие залагането на този бизнес-план като основание за налагане на санкции, ние считаме за недопустимо.
Съгласно т.18 от Приложение към Раздел І "Общи положения" на обнародваните на 30.08.2019 г. Правила, санкциите могат да бъдат налагани или по-скоро да се изиска възстановяване на 100% от получената безвъзмездна помощ само, когато е констатирано нарушение, което засяга самата подпомагана дейност. Никъде при нас, конкретно за моята доверителка, не е установено засягането на тази подпомагана дейност. Ние сме изложили и съответните коефициенти, с които се изчисляват на база контролни и приложените към съответното уведомително писмо към нея, че жизнеспособността на конкретния проект, който тя е изпълнявала през мониторинговия период и към настоящия момент не е засегната от обстоятелството дали са били осигурени съответния брой работни места.
Затова считаме, че придаването на подобни критерии по договорите е от съществено значение на един програмен бизнес-план, представлява едно несъответствие с основните принципи на правото.
Моля по всички останали изложени съображения, посочени в нашата жалба, да постановите решение като отмените оспорените Правила.
Претендираме разноските, които се съдържат в кориците на делото, без да представяме списък на същите.

адв. ВЕЛКОВ: Моля да постановите съдебен акт, с който отмените като неправилни и незаконосъобразни обжалваните Правила по съображения, които сме изложили подробно в депозираната ни жалба, въз основа на приобщения доказателствен материал по делото, съотнесен към относимите и приложимите правни норми.
Моля да бъдат присъдени направените от доверителката ми направените съдебно-деловодни разноски, съгласно списък, който представих, с копие за ответната страна.
На първо място считам, че обжалваните Правила са незаконосъобразни, доколкото видно от оспорените Правила в разпоредбата на чл. 2 от същите се касае за прилагането му спрямо програмния период - Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Т.е., цифром и словом със същите Правила е предвидено обратна сила и обратно действие на разпоредбите на Правилата, доколкото програмният период през 2015 г. е приключил, а самите Правила са приети август месец 2019 г. В тази връзка ние твърдим, че е налице грубо нарушение на разпоредбата на чл.14 от ЗНА. Нито ЗНА, по-специално в разпоредбата на чл.14, нито Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) допускат разпоредби, които са материалноправни и те действат с обратна сила, със задна дата.
На следващо място. Считам, че е недопустимо да се приема подзаконов нормативен акт, който в детайли да регулира обществени отношения така, както са заложени в самите обжалвани Правила, или обществените отношения регламентирани с Регламент (ЕС) № 65/2011г. дотолкова, доколкото същият Регламент не е действащ към датата на приемане на процесните Правила. Т.е., с обжалваните Правила се регулират обществени отношения, с които вече - акт от по-висока степен не е действал. Във връзка с горното считам, че незаконосъобразно са приети Правилата.
На следващо място. Считам, че в настоящия случай доколкото с Правилата и Таблица за налагане на санкции, и същите твърдят, че са приети и дорегламентират разпоредбата на чл. 35 от Директива Регламент (ЕС) № 640/2015 г. е налице още едно основание за незаконосъобразност на процесните Правила. Тук административният орган се е ограничил единствено и само да посочи разпоредбата на чл. 35 от упоменатата по-горе Директива. Но в същата Директива е налице и чл. 39 с отделни 4 параграфа, които параграфи определят и залагат границите, в които могат да бъдат налагани санкции на бенефициенти по програмни периоди. Същите граници са заложени от 1 до 3 %.
Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" в нарушение именно и на този Регламент, освен упоменатите по-горе нарушения, си е позволил да санкционира, да издаде Правила и размер на санкции, които са над предвидените по отношение на минимум и максимум санкции, в сочения Регламент.
На следващо място. Аз ще обърна внимание на нещо друго, което считам че е съществено, което може да доведе до отмяна на въпросните Правила дотолкова, доколкото те са издадени на основание чл. 27, ал. 9 от ЗПЗП. Цифром и словом същата ал. 9 дава право на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" да одобри Правилата за определяне на размера, подлежаща за възстановяване на сума. Т.е., дава му се право да определи размера, но не му се дава право да определи съответните нарушения, по които следва да бъдат налагани съответните размери. В тази връзка аз считам, че е налице още едно основание за отмяна на оспорените Правила.
Във връзка с горното и подробните съображения, които сме изложили в жалбата си, моля за Вашия съдебен акт.

адв. ЯНЕВ: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло нищожността, алтернативно да отмените като незаконосъобразни процесните Правила, приети със Заповед № 03-РД/3218 от 08.08.2019 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", по изложените в жалбите ни основания.
Моля да бъдат присъдени и сторените по делото разноски по списъка, който представих, с препис за ответната страна.

адв. ВАСИЛЕВА: Поддържаме, че оспорваните Правила са нищожни, тъй като считаме, че разпоредбата, на която се позовава административният орган, за издаването им - чл. 27, ал. 9 от ЗПЗП, не го е оправомощила да издаде Правила за приключилия програмен период 2007-2013 г. Подробен анализ на разпоредбата на чл. 27 от ЗПЗП и аргументи в тази връзка сме изложили в нашата молба, които молим да разгледате по същество.
Алтернативно, ако не приемете нашия аргумент за нищожност изцяло поддържаме, че Правилата са нищожни в частта по т. 18 и т. 30 от Приложението към Раздел І, а именно, поради причината поради която колегата Велков изложи, а именно, че с т. 18 и т. 30 административният орган въвежда нови задължения за бенефициентите, които не фигурират в нормативната уредба до този момент, за което законът не го е оправомощил.
Молим в полза на нашите доверители да бъдат присъдени сторените и доказани разноски, съобразно представения списък.

юрк. ЗАРЕВА: Моля да отхвърлите като неоснователна подадената жалба от ЕТ "С. Зорова" и останалите присъединени към нея жалбоподатели.
Считам, че изложените в жалбата нарушения, че с Правилата се създават нови задължения за бенефициентите по мерките от програмен период 2007-2013 г. са неоснователни, доколкото тези задължения са били въведени в Наредбите по прилагане на мерките по ПРСР 2007-2013 г.. Последствие тези задължения съответно въведени в подписаните с бенефициентите договори за безвъзмездна финансова помощ.
По отношение на Правилата не е налице твърдяното обратно действие, доколкото във всяка от приложимите Наредби по прилагане на ПРСР 2007-2013 г. съществува нарочно правомощие на Директора на Държавен фонд "Земеделие" - "Разплащателна агенция" при установени нарушения на тези задължения, да търси частично или пълно възстановяване на размера на изплатената вече финансова помощ, при съобразяване на степен, тежест, продължителност на установените нарушения.

юрк. ПЕТРОВА: Освен всичко, което каза колегата, не могат да бъдат споделени като правилни и законосъобразни твърденията, че Правилата са незаконосъобразни, поради това, че се основават на Регламент, чието правно действие към момента на утвърждаването им не е в сила.
Подробни мотиви сме изложили по този пункт в писмени бележки, както и по всички останали, които ще депозираме.
Ще обърна внимание, че програмният период е приключил по отношение на договорирането по проектите и възможността да бъдат плащани средства, но това не преклудира действието на мониторинг и задължението на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" да съблюдава изпълнението на договорни нормативни задължения в този период на мониторинг, който не е обвързан с програмния период, а с периода на сключване на индивидуален договор с всеки един бенефициент.
Най-вече бих искала да насоча вниманието на факта, че Правилата не въвеждат нови видове нарушения и че разписаните размери на възстановяване на неправомерно платена санкция се явяват правни последици, които са уредени преди Правилата в нормативната уредба и договорите, така че единствено Правилата въвеждат размер, категория, видове нарушения вече определени от законодателя и приети с факта на сключване на договора, от всеки един бенефициент.
С представените за сведения решения и най-вече с решението по преюдициалното дело бих искала да насоча вниманието Ви, че съдът не разглежда това действия по установяване на задължения за възстановяване на неправомерната помощ като санкция. Това е нормална правна последица от един факт, който вече е регламентиран и регулиран в тези обществени отношения с Наредбите по прилагане на подмерките, и отделно приет за изпълнение с индивидуално сключени договори.
Подробни бележки сме изложили в настоящото писмено изложение, което представяме на съда, от името и на двамата процесуални представители на административния орган, с препис за всяка една от страните.
Претендираме юрисконсултско възнаграждение, за двама юрисконсулти, общо в размер на 500 лв.

ПРОКУРОРЪТ: Оспорването е неоснователно, в подкрепа на което излагам следните доводи:
Въпреки че по аргумент от § 5 от ПЗР на ЗНА разписаната в чл. 26 – чл. 28 от ЗНА процедура по изработване на проекти на нормативни актове не е задължителна в настоящия случай, доказателствата по делото, представляващи пълната административна преписка, представена с Придружително писмо вх. № 19487/10.12.2019г., установяват, че тя е спазена.
От анализа на Правилата и на относимите норми от съюзното и вътрешно законодателство се установява, че в съответствие с наименованието им и с чл. 27, ал. 9 от ЗПЗП /на основание на който са издадени/, с тях се въвеждат правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., а не нови материално-правни основания за възстановяване на предоставената финансова помощ, респективно, не се определят видове нарушения, които не са били регламентирани при сключването на договорите с бенефициенти по ПРСР 2007-2013г., нито нови санкции, както се твърди в жалбите.
Общите основания за връщане на помощта са уредени в цитираните в чл. 1 от Правилата два регламента на Комисията, в националните ЗУСЕСИФ, ЗПЗП и издадените на основание § 35, ал. 3 от ПЗР на ЗПЗП наредби. Относимите от тях за всеки отделен случай са изрично посочени в договорите за отпускане на финансова помощ, в които, съгласно изрична норма от съответната наредба, са уредени правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за възстановяване на отпуснатата помощ. Това означава, че правното основание за предвиденото възстановяване са нормативни актове от по-висока степен, а не Правилата, които по същество определят само размера на подлежащата на възстановяване помощ съобразно критериите, разписани в чл. 35, § 3 от Делегиран Регламент /ЕС/ № 640/2014г., каквито са тежестта, степента, продължителността и системността на неспазване на условията за подпомагане. От своя страна изброените в графа „Описание на нарушението“ от Приложението към раздел I "Общи положения" общо 32 на брой отделни нарушения не са въведени за първи път с тези правила, а обобщават възможните релевантни нарушения, които вече са предвидени в посочените актове.
На второ място, възстановяването на финансовата помощ не е санкция, а административна мярка, с която се създава задължение за връщането на облага, произтичаща от правната уредба на Съюза, която е получена чрез нарушение/неспазване на условията за нейното предоставяне и която поради това е недължима. Този извод следва от цитираните по-горе актове, както и от относимата разпоредба на чл. 62 от Закона за публичните финанси, която задължава органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти. За пълнота следва да се отбележи, че въпросът за правния характер на възстановяването на финансовата помощ е намерил отговор и в Решение на Съда на ЕС от 26.05.2016г. по съединени дела С-260/14 и С-261/14.
На следващо място, вярно е, че в чл. 1 от Правилата е посочено, че те са изготвени в съответствие с чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията, който е имал действие до 31.12.2014г. Регламентът е бил в сила към момента на предоставяне на финансовата помощ по ПРСР 2007-2013г., а това означава, че правоотношенията във връзка с предоставянето на помощта са възникнали при неговото действие и продължават към датата на приемане на Правилата. Съгласно цитираното решение на Съда на ЕС, принципите на правна сигурност и на оправданите правни очаквания изискват фактическото положение да бъде преценявано съобразно правните норми, които са действали по време на неговото възникване и съществуване /нещо което е разписано изрично в чл. 142 , ал. 1 от АПК/. В него изрично е посочено, че те трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат държава членка да прилага вътрешен нормативен акт, влязъл в сила след установяване на съответните нарушения, по отношение на бъдещите последици от положения, възникнали при действието на предходна правна уредба, каквато в случая се явява тази на Регламент (ЕС) № 65/2011. В тази връзка, Правилата нямат обратно действие и не преуреждат развилите се вече правоотношения.
Предвид изложеното, те не влизат в противоречие нито с чл. 14, ал. 1 – ал. 3 от ЗНА и чл. 66, § 1 от Регламент 1305/2013 на ЕП и на Съвета, на които се прави позоваване в жалбите, нито с принципите за последователност и предвидимост, разписани в чл. 13 от АПК.

РЕПЛИКА на адв. ЧЕРНЕВ: С оглед становищата, които бяха изложени от представителя Върховна административна прокуратура ще добавя, че Правилата принципно противоречат на Наредба № 30/11.08.2008 г. В тази насока сме изложили съображения в нашата жалба. Тази Наредба е била действаща към този програмен период. Моята доверителка лично е получила уведомително писмо, че ще й бъде извършена корекция на получената безвъзмездна финансова помощ, което уведомително писмо ние сме приложили към жалбата ни и това е т.1 от Раздел "доказателства". Видно от това уведомително писмо, основен мотив, за да бъде искано възстановяване на получената от нея финансова помощ, е т.нар. "заетост".
Отново искам да поясня, че Наредба № 30/2008 г. не включва елемента "заетост" като критерии за допустимост на съответния проект. Ето защо считаме, че се касае за незаконосъобразност на оспорените Правила, освен по всички изложени съображения.
Моля да ми предоставите допълнителен срок, в който ще представя писмени бележки.

СЪДЪТ ДАВА 7-дневен срок на адв. Чернев за представяне на писмени бележки, с копие за ответната страна.

РЕПЛИКА на адв. ВЕЛКОВ: Доколкото се наведоха твърдения, че видите ли подзаконовите нормативни актове и Наредбите са регламентирали правно да бъде искано възстановяване на суми от бенефициенти по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, горното няма спор. Но към момента на сключване на тези договори, такива санкционни разпоредби, които да определят размерите, които подлежат на възстановяване, не е имало. Административният орган не е издал. Ако бенефициентите бяха запознати с тези Правила, както и сумите, които следва да бъдат възстановявани, констатирани от административния орган, казано от тяхна гледна точка - нередности, надали щяха да бъдат подписани всички тези договори. Затова казваме, че има обратно действие на тези размери на санкции.
Моля да ни се даде възможност да представя и писмени бележки.

СЪДЪТ ДАВА 7-дневен срок на адв. Велков за представяне на писмени бележки, с копие за ответната страна.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок!

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.03 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: