П Р О Т О К О Л

София, 29.05.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 15235 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от председателя НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

  На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 14.04 часа:
  ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Ж. Комитова, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Атанасов, надлежно упълномощен и приет отпреди.
  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. Иванов, редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.
  ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: М. Вранеску, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Ангелова, надлежно упълномощена и приета от съда от днес.
  ОТВЕТНИКЪТ: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, редовно призована, се представлява от юрк. Велинова, с пълномощно отпреди.
  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Е. Найчева, редовно призована, не се явява и не се представлява.
  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Ф. Владимиров, редовно призован, не се явява и не се представлява.
  ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Р. Янчева, редовно призована, не се явява и не се представлява.
  АДВ. АТАНАСОВ: Да се даде ход на делото.
  АДВ. АНГЕЛОВА: ДА даде ход на делото.
  ЮРК. ВЕЛИНОВА:Да се даде ход на делото.

  ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
  ДОКЛАДВА жалбата и уточнението към жалбата на Ж. Комитова срещу решения по протокол № 37/27.11.2018 г., т. 6.1, т.6.2, т. 6.3, т. 6.4 и т. 6.5 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
  ДОКЛАДВА жалбата и уточнението към жалбата на А. Иванов срещу решения по Протокол № 37/27.11.2018 г., т. 6.1, т. 6.4 и т.6.5 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
  ДОКЛАДВА жалбата и уточнението към жалбата на М. Вранеску срещу решение по Протокол № 37/27.11.2018 г., т. 6 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
  ДОКЛАДВА административната преписка изпратена от Висшия съдебен съвет с писмо вх. № 19575/11.12.2018 г. - Извлечение от пълен стенографски протокол № 37/27.11.2018 г. с решение по т. 6 на СК на ВСС; Заверено копие на извлечение от протокол № 35/19.11.2018 г., т.Р- 10, на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС; Заверени копия на извлечения от протокол № 33/13.11.2018 г. с решение по т. 1.1., 2.1. и 3.1. на Комисия по професионална етика към СК на, ведно с приложените становища; Заверено копие на протокол за класиране на кандидатите за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във ВКС - гражданска колегия, ведно с мотивирано становище към протокола за класиране; Заверено копие на протокол за формиране на обща оценка на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във ВКС - гражданска колегия, ведно с индивидуалните работни протоколи на членовете на конкурсната комисия; Заверено копие на извлечение от протокол № 26/31.07.2018 г. с решение по д.т.12 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия Ф. Владимиров; заверено копие на извлечение от протокол № 26/31.07.2018 г. с решение по д.т.13 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на заместник-председател на ОС София Е. Найчева; Заверено копие на протокол от 14.06.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от протокол № 19/12.06.2018 г. с решение по т.10 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия Р. Янчева; Заверено копие на протокол от 07.06.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от протокол № 17/29.05.2018 г. с решение по т.4 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия Ж. Комитова; Заверено копие на протокол от 09.05.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС- гражданска колегия; Заверено копие на протокол от 29.03.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - гражданска колегия; Заверено копие на протокол от 14.03.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от протокол № 5/12.02.2018 г., т.Р-3, КАК към СК на ВСС; Заверено копие на заявление от Е. Найчева с Вх. № 6/17 от 15.01.2018 г., ведно с приложените документи; Заверено копие на заявление от Ф. Владимиров с № 6/18 от 15.01.2018 г., ведно с приложените документи; Заверено копие на заявление от Ж. Комитова с Вх. № 6/9 от 11.01.2018 г., ведно с приложените документи; Заверено копие на заявление от Р. Янчева с Вх. № 6/3 от 10.01.2018 г., ведно с приложените документи; Заверено копие на извлечение от ДВ бр.1 от 02.01.2018 г., съдържащ обявения от СК на ВСС конкурс за ВКС-гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от вестник "Труд" от 02.01.2018 г., съдържащ обявения от СК на ВСС конкурс за ВКС-гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от протокол № 49/05.12.2017 г., т.11 на СК на ВСС; Заверено копие на извлечение от протокол № 52/04.12.2017 г., т.Р-11 на КАК към СК на ВСС.
  ДОКЛАДВА административните преписки по присъединените административни дела № 142/2019 г. и № 163/2019 г. по описа на ВАС, шесто отделение.
  ДОКЛАДВА определение на съда от 14.02.2019 година.
  ДОКЛАДВА определение от 19.02.2019 година.
  ДОКЛАДВА определение от 20.03.2019 година.
  ДОКЛАДВА становище, постъпило във Върховния административен съд на 19.02.2019 г. от заинтересованата страна Р. Янчева, в която се съдържа становище по съществото на спора.
  ДОКЛАДВА молба от М. Вранеску, постъпила по делото на 24.04.2019 г. с искане за спиране на производството по настоящото дело до приключване на производството по нейна жалба с вх. № 7027/19.04.2019 г. по описа на ВАС.
  ДОКЛАДВА, че на 24.04.2019 г. не е даден ход на делото поради заболяване на една от страните.
  ДОКЛАДВА определение от 23.05.2019 г. на съда, с което председателят на състава и докладчик по делото се е самоотвел от участието в разглеждането на делото.
  ДОКЛАДВА становище от Е. Донкова, Ф. Владимиров и Р. Янчева от 28.05.2019 г.
  ДОКЛАДВА, че във връзка с молбата на жалбоподателката М. Вранеску за спиране на производството след служебна справка е установено, че по цитираната жалба във ВАС е образувано адм. дело № 5736/2019 г., насрочено за 16.10.2019 г. от 11.00 ч., 1 зала на ВАС. С жалбата е атакувана разпоредба от подзаконов нормативен акт. Самото дело е в съдебната зала за послужване, с оглед искането на жалбоподателката М. Вранеску за спиране на съдебното производство по настоящото дело.
  Адв. Атанасов: Поддържам жалбата. Различни доказателствени искания от тези, които са направени до този момент нямам. По отношение на дължимите процесуални действия, ако прецените, че предметът на спора по молбата по образуваната като дело жалба на съдия М. Вранеску е общ за всички спорове, които са повдигнати пред ВАС в съединеното производство по съединените жалби, би следвало да се произнесете в съответствие със закона, т.е. да приемете, че има преюдициален характер и че делото е висящо и обуславящо резултата от настоящото дело. Искане за други процесуални действия нямам, различни от тези, които са формулирани.
  Юрк. Велинова: Административната преписка е представена в цялост.
  Адв. Атанасов: Поддържам искането по т. 1 от жалбата на моята доверителка, където много мотивирано обосновава защо председателката на Атестационната комисия не е следвало да участва в това производство въобще и защо тя по онова време би трябвало, вкл. да не осъществява права на действащ съдия. Това само ще посочи екзотиката в конкретния случай. Искането ни в жалбата по т. 3 за служебна справка от ВКС е във връзка с това, че председателката на Атестационната комисия в конкурсната процедура не е имала право да участва по причини, които в жалбата на моята доверителка в т. 2 са подробно посочени и с това искане целя доказване на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, което е причинило, според доверителката ми нищожност на акта. Пояснявам доказателствените искания в т. 4 и т. 5 от жалбата. Поради абсолютните несъвършенства на процедурата за атестация и атестационните документи се налага да се правят допълнителни изследвания за това какви и колко са процесуалните действия, които са извършени и които се отразяват върху цялостната оценка, поради което тези две искания са направени, за да се постигне сравнимост между поведението процесуално и материалноправно, и адекватността на оценката, която е направена. Дейността по администрация и разрешаване на съдебни спорове. Точка 3 е свързана с нередовността. Нямам други искания.
  Адв. Ангелова: Поддържаме жалбата. Други доказателствени искания освен изложените в жалбата и допълнението към нея нямаме. Основното доказателствено искане ни е за назначаване на експертиза, която да установи по точно методиката, по която следва да бъдат оценявани магистратите, когато се приложи законовия акт, тъй като считаме, че неприлагането на подзаконовия акт ще доведе до различна методика и ще покаже по-точното оценяване по критериите, които са изложени в закона. Въпросът е, че всъщност в критериите, които са изложени в така изложената конкурсна документация, всъщност според нас се отразяват на крайната оценка, която е поставена за всеки един магистрат. Поддържам искането за експертиза. Ние също в т. 1 на жалбата си твърдим, че съставът е незаконосъобразен поради навършена пенсионна възраст и считаме, че е добре да се съберат доказателства по отношение законосъобразност на състава.
  Адв. Атанасов: Ако приемем условно, че т.н. методика е общ административен акт, който определя разни неща, то със сигурност елементите на този общ административен акт, които имат неюридически характер биха могли да бъдат обект на експертиза. Ако приемем, че методиката, която аз твърдя, че отсъства, защото тя е с такива пропуски, че всъщност тя е причината непрекъснато да има подобни съдебни производства и това е основното оплакване на доверителката ми. Искам да бъда много ясен - съдия Комитова не отрича качествата на нито един от колегите, които са избрани. Проблемът е в справедливия бунт срещу съществуването на такава процедура, срещу нейното тотално несъвършенство и ако т.н. методика е част от закона, то тогава за никаква експертиза не може да се говори, освен ако се поиска международна експертиза за съответствие с Конституцията и законите.
  ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. АНГЕЛОВА: Поддържате ли искането на Вашата доверителка по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.
  Адв. Ангелова: Относимостта на адм. дело № 5736/2019 г. към настоящото дело, т.е. какво точно има значение по отношение на това дело е че, тъй като окончателно ако се произнесе съдът за незаконосъобразност на член от подзаконовия нормативен акт това ще означава, че имаме извод, че би трябвало да бъде приложен законът, а не подзаконовия нормативен акт и тогава означава, че тази методика, която е разработена в подзаконовия нормативен акт води до незаконосъобразност на окончателния административен акт. Това главно е връзката по принцип.
  Адв. Атанасов: Нямам какво да добавя към това, което каза адв. Ангелова.
  Юрк. Велинова: Оспорвам жалбите. Моля да приемете всички материали по административната преписка, така както са присъединени делата и представям доказателства в допълнение. Тези документи, които представям днес са във връзка с наведените доводи относно датата на освобождаване на съдия М. Костова. Това са пълен и кратък протокол № 29/02.10.2018 г. и извлечение от протокол № 39/04.10.2018 с решение по т. 4 относно конституирането на постоянната комисия по атестиране и конкурсите към СК на ВСС. Други доказателства няма да представям. Категорично се противопоставям на искането за спиране и считам, че не са налице основанията за спиране, тъй като действително към настоящия момент по така подадената жалба срещу разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 1/09.02.2017 г. е образувано адм. дело № 5736/2019 г. и с определение по хода на делото от 27.05.2019 г. същата е допусната до разглеждане. Считам, че спорът по настоящото дело не е обусловен по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК във вр. с чл. 144 от АПК.
  СЪДЪТ КЪМ ЮРК. ВЕЛИНОВА: Адвокат Атанасов има в т. 3 от доказателствените искания към жалбата искане да бъде изискана служебна справка от ВКС за съдиите, които през периодите март 2017 г. до декември 2018 г. са били освободени като съдии поради навършена пенсионна възраст.
  Юрк. Велинова: В тази връзка представих извлечението от заседание на СК на ВСС, с което тя е освободена на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, включително и пълния протокол, считано от дата 02.10.2018 г. Ние не оспорваме дали е навършила или не пенсионна възраст. Относно т. 4 и т.5 от исканията на адв. Атанасов за представяе на заповедите на административните ръководители, считаме, че същите са изцяло неотносими към предмета на спора, защото при провеждането на конкурса Конкурсната комисия преценява разгледаните и приключени дела и преписки, които са избрани от нея и представените от кандидатите актове, и натовареността в проценти не е релеватна за настоящия спор.
  Адв. Атанасов: Запознати сме с административната преписка, както беше представена при предходното заседание. Да се приемат писмените доказателства.
  Адв. Ангелова: Да се приемат писмените доказателства.

  ПО ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ ИСКАНИЯ съдът съобрази следното:
  Представената по опис административна преписка и депозираните в днешното съдебно заседание писмени материали са относими към предмета на спора и следва да се приемат като писмени доказателства по делото. Приложените от жалбоподателите писмени материали са относими към предмета на спора и също следва да се приемат като писмени доказателства по делото. Исканията в т. 3 до т. 5 в жалбата на Ж. Комитова касаят възведения от жалбоподателката и нейния повереник предмет на спора, с оглед обезпечаване процесуалното право на защита, следва да бъдат уважени. Искането на жалбоподателката М. Вранеску за назначаване на съдебна експертиза за посочените в самото искане обстоятелства не следва да бъде уважено като недопустимо. В хода на съдебното производство по настоящия казус съдът ще трябва да обсъди и се произнесе и касателно законосъобразността на методиката. Критериите за това са правни и съдът има специални знания да формира становище по тях и не се налага да извършва експертиза. Искането формулирано от жалбоподателката М. Вранеску за спиране на настоящото съдебно производство до приключване на производството по нейна жалба срещу чл. 40 от Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета с решение на Пленума на ВСС, обективирано в Протокол № 37/27.11.2018 г., т.6 е допустимо като направено от страна по спора, а по своето естество е неоснователно, тъй като спорът по образуваното по цитираната жалба адм. дело № 5736 по описа на Върховния административен съд за 2019 г. не е от преюдициален характер спрямо настоящото производство, с което ще бъде проверена законосъобразността на проведена конкурсна процедура за назначаване на съдии в Гражданска колегия на Върховния касационен съд, съобразно ЗСВ.
  Мотивиран така, съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

  ПРИЕМА като писмени доказателства по делото представената по опис от ответника административна преписка - Извлечение от пълен стенографски протокол № 37/27.11.2018 г. с решение по т. 6 на СК на ВСС; Заверено копие на извлечение от протокол № 35/19.11.2018 г., т.Р- 10, на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС; Заверени копия на извлечения от протокол № 33/13.11.2018 г. с решение по т. 1.1., 2.1. и 3.1. на Комисия по професионална етика към СК на, ведно с приложените становища; Заверено копие на протокол за класиране на кандидатите за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във ВКС - гражданска колегия, ведно с мотивирано становище към протокола за класиране; Заверено копие на протокол за формиране на обща оценка на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във ВКС - гражданска колегия, ведно с индивидуалните работни протоколи на членовете на конкурсната комисия; Заверено копие на извлечение от протокол № 26/31.07.2018 г. с решение по д.т.12 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия Ф. Владимиров; заверено копие на извлечение от протокол № 26/31.07.2018 г. с решение по д.т.13 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на заместник-председател на ОС София Е. Найчева; Заверено копие на протокол от 14.06.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от протокол № 19/12.06.2018 г. с решение по т.10 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия Р. Янчева; Заверено копие на протокол от 07.06.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от протокол № 17/29.05.2018 г. с решение по т.4 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия Ж. Комитова; Заверено копие на протокол от 09.05.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС- гражданска колегия; Заверено копие на протокол от 29.03.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - гражданска колегия; Заверено копие на протокол от 14.03.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от протокол № 5/12.02.2018 г., т.Р-3, КАК към СК на ВСС; Заверено копие на заявление от Е. Найчева с Вх. № 6/17 от 15.01.2018 г., ведно с приложените документи; Заверено копие на заявление от Ф. Владимиров с № 6/18 от 15.01.2018 г., ведно с приложените документи; Заверено копие на заявление от Ж. Комитова с Вх. № 6/9 от 11.01.2018 г., ведно с приложените документи; Заверено копие на заявление от Р. Янчева с Вх. № 6/3 от 10.01.2018 г., ведно с приложените документи; Заверено копие на извлечение от ДВ бр.1 от 02.01.2018 г., съдържащ обявения от СК на ВСС конкурс за ВКС-гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от вестник Труд от 02.01.2018 г., съдържащ обявения от СК на ВСС конкурс за ВКС-гражданска колегия; Заверено копие на извлечение от протокол № 49/05.12.2017 г., т.11 на СК на ВСС; Заверено копие на извлечение от протокол № 52/04.12.2017 г., т.Р-11 на КАК към СК на ВСС.

  ПРИЕМА представените от жалбоподателите към жалбите, както и към административните преписки по присъединените административни дела № 163/2019 г. и № 142/2019 г. писмени доказателства, както следва: извлечение от пълен стенографски протокол № 37.27.11.2018 г. с решение по т. 6 на СК на ВСС, заверено копие на извлечение от протокол № 35/19.11.2018 г., т. Р-10 на КАК към СК на ВСС, заверени копия на извлечения от протокол № 33/13.11.2018 г. с решение по т. 2.1 и т. 3.1 на КПЕ към СК на ВСС, ведно с приложените становища, заверено копие на протокол за класиране на кандидатите за повишаване и заемане на три свободни длъжности "съдия" във ВКС - гражданска колегия, ведно с мотивирано становище към протокола за класиране, заверено копие на протокол за формиране на обща оценка на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на три свободни длъжности съдия във ВКС - гражданска колегия, ведно с индивидуалните работни протоколи на членовете на конкурсната комисия, заверено копие на извлечение от протокол № 26/31.07.2018 г. с решение по т. д.т.12 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия Ф. Владимиров, заверено копие на протокол от 14.06.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност "съдия" във ВКС - гражданска колегия, заверено копие на извлечение от протокол № 19/12.06.2018 г. с решение по т. 10 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия Р. Янчева, заверено копие на протокол от 07.06.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност "съдия" във ВКС - гражданска колегия, заверено копие на протокол от 09.05.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност "съдия" във ВКС-гражданска колегия, заверено копие на протокол от 29.03.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност "съдия" във ВКС-гражданска колегия, заверено копие на протокол от 14.03.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност "съдия" във ВКС - гражданска колегия, заверено копие на извлечение от протокол № 5/12.02.2018 г., т.Р-3 на КАК към СК на ВСС, заверено копие на заявление от Ф. Владимиров с вх. № 6/18 от 15.01.2018 г., ведно с приложените документи, заверено копие от заявление от Р. Янчева с вх. № 6/3 от 10.01.2018 г., ведно с приложените документи, заверено копие на заявление от А. Иванов с вх. № 6/1 от 08.01.2018 г., ведно с приложените документи, заверено копие на извечение от ДВ, бр. 1 от 02.01.2018 г., съдържащ обявения от СК на ВСС конкурс за ВКС - гражданска колегия, заверено копие на извлечение от вестник "Труд" от 02.01.2018 г., съдържащ обявения от СК на ВСС конкурс за ВКС - гражданска колегия, заверено копие на извлечение от протокол № 49/05.12.2017 г., т. 11 на СК на ВСС, заверено копие на извлечение от протокол № 52/04.12.2017 г. т.Р-11 на КАК към СК на ВСС, заверено копие на извлечение от протокол № 13/19.07.2019 г. с решение по т. 16 на СК на ВСС, ведно с приложения единен формуляр за атестиране на съдия А. Иванов. Извлечение от протокол № 37 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /СК на ВСС/, проведено на 27.11.2018г., с решение по т. 6 /точки от 6.1. до 6.6/, извлечение от пълен стенографски протокол № 37 от заседание на СК на ВСС, проведено на 27.11.2018 г., с решение по т. 6. извлечение от протокол № 35 от заседание на Комисията по атестирането и конкурсите /КАК/ към СК на ВСС, проведено на 19.11.2018 г., с решение по т. Р-10. звлечение от протокол № 31 от заседание на КАК на СК на ВСС, проведено на 22.10.2018 г., с решение по т. Р-14, молба с рег. № ВСС-12478/17.10.20018 г. от участници в конкурса за преместване/повишаване в длъжност и за заемане на длъжността „съдия в ГК на ВКС“, молба с рег. № ВСС-12478/19.10.20018 г. от участници в конкурса за преместване/повишаване в длъжност и за заемане на длъжността „съдия в ГК на ВКС“, извлечение от протокол № 33 от заседание на Комисия по професионална етика /КЛЕ/ към СК на ВСС, проведено на 13.11.2018 г., с решение по т. 1.1., ведно с приложено към него становище, извлечение от протокол № 33 от заседание на КЛЕ към СК на ВСС, проведено на 13.11.2018 г., с решение по т. 2.1., ведно с приложено към него становище, извлечение от протокол № 33 от заседание на КЛЕ към СК на ВСС, проведено на 13.11.2018 г., с решение по т. З.1., ведно с приложено към него становище, резултати от класиране на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, публикувани на интернет страницата на ВСС, протокол за класиране на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, протокол за формиране на обща оценка на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, индивидуален работен протокол на М. Костова във връзка с провеждане на конкурс за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, индивидуален работен протокол на М. Димова във връзка с провеждане на конкурс за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, индивидуален работен протокол на Д. Драгнев във връзка с провеждане на конкурс за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, индивидуален работен протокол на М. Русева във връзка с провеждане на конкурс за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, индивидуален работен протокол на доц. д-р. Т. Коларов във връзка с провеждане на конкурс за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, индивидуален работен протокол на проф. Е. Матеева във връзка с провеждане на конкурс за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, мотивирано становище към протокола за класиране на кандидатите, протокол от заседание на 14.06.2018 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС - Гражданска колегия, протокол от заседание на комисията за повишаване и заемане на длъжност „съдия“ във ВКС-Гражданска колегия, проведено на 07.06.2018 г., протокол от заседание на комисията за повишаване и заемане на длъжност„съдия“ във ВКС-Гражданска колегия, проведено на 09.05.2018 г. протокол от заседание на комисията за повишаване и заемане на длъжност „съдия“ във ВКС Гражданска колегия, проведено на 29.03.2018 г., протокол от заседание на комисията за повишаване и заемане на длъжност “съдия“ във ВКС Гражданска колегия, проведено на 14.03.2018 г., поименен състав на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, публикуван на интернет страницата на ВСС, извлечение от протокол № 5 от заседание на СК на ВСС, проведено на 06.02.2018 г., с решение по т. 1, предложение от КАК към СК на ВСС по т. 1 от дневния ред за заседанието на СК на ВСС на 06.02.2018 г., поименен списък на хабилитираните преподаватели по гражданско право, извлечение от протокол № 4 от заседание на КАК към СК на ВСС, проведено на 05.02.2018 г., с решение по т. Р-10, извлечение от протокол № 5 от заседание на СК на ВСС, проведено на 06.02.2018 г., с решение по т. 2 /точки от 2.1. до 2.4./, молба с рег. № ВСС-2674/07.03.2018 г. от проф. М. Марков от НБУ, искане с рег. № ВСС-2775/09.03.2018 г. от А. Иванов, районен съдия при Районен съд - Благоевград, извлечение от протокол № 10 от заседание на СК на ВСС, проведено на 20.03.2018 г., с решение по т. 2 /точки 2.1. и 2.2/, писмо с изх. № ВСС-876/24.01.2018 г. от главния секретар на ВСС до председателя на ВКС, писмо с изх. № ВСС-16434/25.01.2018 г. от главния секретар на ВСС до председателя на ВКС, писмо с изх. № ВСС-16434/07.12.2017 г. от председателя на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС /КПИВ/ до председателя на ВКС, ведно с извлечение от протокол № 39 от заседание на КПИВ, проведено на 27.11.2017 г., с решение по т. 10 /точки от 10.1. до 10.5./, писмо с изх. № ВСС-16434/08.01.2018 г. от председателя на КПИВ до председателя на ВКС, писмо с рег. № ВСС-876/26.01.2018 г. от председателя на ВКС до главния секретар на ВСС ведно с протокол - извлечение от проведено заседание на пленума на ВКС на 25.01.2018 г., писмо с изх. № ВСС-1868/07.03.2018 г. от председателя на КАК при СК на ВСС до заместник - председателите на ВКС ведно с извлечение от протокол № 6 от заседание на КАК към СК на ВСС, проведено на 19.02.2018 г., с решение по т. Р-6, писмо с рег. № ВСС-1868/14.02.2018 г. от заместник - председателите на ВКС до председателя на КАК към СК на ВСС, писмо с изх. № ВСС-3990/05.04.2018 г. от председателя на КАК към СК на ВСС до председателя на ВКС, заповед № 646/05.04.2018 г. на председателя на ВКС, списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - Гражданска колегия, публикувани на интернет страницата на ВСС, извлечение от протокол № 5 от заседание на КАК към СК на ВСС, проведено на 12.12.2018 г., с решение по т. Р-3, обява за свободните длъжности длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд и конкурсите по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на свободните длъжности във Върховен касационен съд, публикувана на интернет страницата на ВСС, разпечатка от интернет страницата на ВСС във връзка с обявения конкурс за повишаване и заемане на свободните длъжности във Върховен касационен съд, извлечение от Държавен вестник, бр. 1/02.01.2018 г., стр. 39 - 41, извлечение от в. Труд от 02.01.2018 г., стр. 31, извлечение от протокол № 49 от заседание на СК на ВСС, проведено на 05.12.2017 г., извлечение от протокол № 52 от заседание на КАК към СК на ВСС, проведено на 04.12.2017 г., с решение по т. Р-11, заявление /образец 19 към чл. 33, ал. 1/ с вх. № 6/24/15.01.2018 г. от М. - Вранеску ведно с приложенията към него, извлечение от протокол № 25 от заседанието на СК на ВСС, проведено на 22.11.2016 г., решения по т. 17 и т. 17.1, единен формуляр за атестиране на М. - Вранеску, заявление /образец 19 към чл. 33, ал. 1/ с вх. № 6/17/15.01.2018 г. от Е. Найчева ведно с приложенията към него, извлечение от протокол № 26 от заседанието на СК на ВСС, проведено на 31.07.2018 г., с решения по т. 13 и т. 13.1, единен формуляр за атестиране на Е. Найчева, заявление /образец 19 към чл. 33, ал. 1/ с вх. № 6/18/15.01.2018 г. от Ф. Владимиров ведно с приложенията към него, извлечение от протокол № 26 от заседанието на СК на ВСС, проведено на 31.07.2018 г., с решения по т. 12 и т.12.1, единен формуляр за атестиране на Ф. Владимиров, заявление /образец 19 към чл. 33, ал. 1/ с вх. № 6/3/10.01.2018 г. от Р. Янчева ведно с приложенията към него, извлечение от протокол № 19 от заседанието на СК на ВСС, проведено на 12.06.2018 г., с решения по т. 10 и т. 10.1, единен формуляр за атестиране на Р. Янчева, пощенски плик с баркод К Р8 1000 03Ы7Е8 Ь, писмо с вх. № 19240/10.12.2018 г. на ВАС до М. И., платежно нареждане за внесена държавна такса за жалбата, молба от 17.12.2018 г. от М. Вранеску, пощенски плик с баркод К Р8 1000 ОЗОСЯЯС У.
  ПРИЕМА днес представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства - пълен и кратък протокол № 29/02.10.2018 г. и извлечение от протокол № 39/04.10.2018 г. с решение по т.4.
  ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Върховния касационен съд да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението за вмененото му задължение, служебна справка за съдиите, които през периода от месец януари 2017 г. до месец октомври 2018 г. са били освободени като съдии поради навършване на пенсионна възраст.
  ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Софийски градски съд да представи по настоящото дело в 7-дневен срок от получаване на съобщението заповедите на административния ръководител на съда за определяне на процентната натовареност по отношение на съдия Д. Попколева и съдия Т. Банкова.
  ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Окръжен съд гр. София да представи по настоящото дело заповедта на административния ръководител за определяне процентната натовареност по отношение на съдия Е. Найчева.
  ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката Ж. Комитова в 7-дневен срок от днес да представи молби в този смисъл с препис за трето задължено лице.
  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на съдебна експертиза със задачи: 1. Да посочи как е формирана оценката на комисията за всеки един участник в конкурса - върху какви критерии и каква е тежестта в общата оценка на всеки един критерий по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ поотделно, като ги даде в сравнителна таблица. Ако е налице разлика между формиране оценката на комисиите и критериите на закона да я посочи ясно. 2 Каква е обобщената крайна оценка на всеки участник, дадена от комисията и съответно при така формираната оценка спазена ли е поредността, предвидена в закона за класиране на участниците от комисията съобразно оценката и стажа на кандидата - съдийски и общ юридически. Да даде изводите в сравнителна таблица, като посочи в нея и разликите между класирането на комисията и критериите, зададени от закона, ако такива са налице. Като съобрази представените резултати от статистиката и документи, установяващи данните относно работата на класираните на първите десет места от комисията и на съдията обжалвал конкурса по настоящото дело да даде в сравнителна таблица изводите си за: норма на натоварване за последните три години преди конкурса /или от когато такава е установена/ на всеки от десетте класирани на първите места съдии и жалбоподателя, брой постъпили дела на съответния съдия за трите години преди конкурса по години, брой решени и прекратени дела за този период по години - дела по общия исков ред, съответно въззив, частни жалби и всички останали производства, брой постановени актове по години - в едномесечен, в тримесечен, в шестмесечен, в едногодишен срок, да направи изводи в процентно съотношение между решени, обжалвани и потвърдени и отменени актове за всеки от десетте съдии, класирани от първо до десето място и жалбоподателя като посочи следното: даде сравнението между брой решени и прекратени дела и брой обжалвани актове за този тригодишен период по години за всеки като ги посочи с цифри и в процентно съотношение, да направи и даде сравнението между брой обжалвани актове по години и брой отменени и брой потвърдени, като го посочи в цифри и процентното съотношение между тях, да направи и даде сравнението между брой решени и прекратени дела и брой отменени и брой потвърдени дела, след обжалването и брой влезли в сила без обжалване, като го даде в цифри и процентното съотношение между тях.
  ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на жалбоподателката М. Вранеску с правно основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК за спиране на производството по адм. дело № 15235/2018 г. до приключване на производството по адм. дело № 5736/2019 г. по описа на Върховен административен съд.
  Административно дело № 5736/2019 г. по описа на Върховен административен съд, осмо отделение, поискано за послужване да се върне в отделението.
  Поради необходимост от установяване на обективната истина по спора и събиране на доказателства съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.09.2019 г., 14.00 ч., І зала на Върховен административен съд, за която дата и час Ж. Комитова, М. Вранеску, Съдийската колегия на ВСС да се считат редовно призовани чрез поверениците си. Останалите да се считат редовно призовани по силата на чл. 137, ал. 7 от АПК.
  Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.43 часа.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  СЕКРЕТАР: