П Р О Т О К О Л

София, 21.01.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
ПОЛИНА БОГДАНОВА
при участието на секретаря Боряна Георгиева
и с участието на прокурора Емил Георгиев
сложи на разглеждане дело № 5937 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ПОЛИНА БОГДАНОВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: М. Тошева, редовно призована, се явява лично и с адвокат Мачев, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Министерски съвет на Република България, редовно призован, се представлява от служител с юридическо образование Ботева, с пълномощно по делото.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Камара на частните съдебни изпълнители, редовно призована, се представлява от адвокат Лазаров, юрисконсулт Данкова и юрисконсулт Стайкова, с пълномощни по делото.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Министърът на правосъдието, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Борисова, с пълномощно по делото.
За ВАП се явява прокурор Георгиев.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА постъпила на 03.12.2019 г. молба от жалбоподателката М. Тошева, с приложени писмени доказателства по опис.
ДОКЛАДВА постъпила на 15.01.2020 г. писмена молба от юрк. Домузчиева и юрк. Борисова, процесуални представители на министъра на правосъдието, с приложени писмени доказателства по опис /в 1 бр. зелен класьор/.
ДОКЛАДВА постъпило на 16.01.2020 г. писмено становище по допустимостта на жалбата от юрк. М. Ботева, процесуален представител на ответника - Министерски съвет на РБ, с приложени писмо до жалбоподателката изх. № 5095/26.03.2019 г. от ЧСИ Р. Димитров и заявление-жалба-възражение от жалбоподателката до ЧСИ Р. Димитров с вх. № 3880/12.03.2019 г.

Адвокат Мачев: Запознати съм с тези доказателства - да се приемат. Имахме искане да бъде присъединено към настоящото дело изпълнителното дело, за което съдът издаде съдебно удостоверение, но ЧСИ не е спомогнал по никакъв начин за снабдяване с документи.

Жалбоподателката Мачева: Относно тези документи - аз имах задължение от предходното заседание да представя 4 бр. от тях, за връчване на другите страни.

Пълномощник Ботева: По представените от жалбоподателката с молбата от 03.12.2019 г. доказателства съм взела становище в депозираното от мен становище от 16.01.2020 г. по отношение на недопустимост на жалбата, поради неналичие на правен интерес, което поддържам. Считам, че тези доказателства са неотносими, с изключение на едно съобщение от ЧСИ по цитираното изпълнително дело, като повод за образуване на настоящото административно дело, от което съобщение става ясно, че въпросното изпълнително дело от 2017 г. е прекратено.
Моля да се произнесете по тази молба сега или при решаването на делото, като съобразите и цитираната в този смисъл практика в нея.

Адвокат Лазаров: Присъединяваме съм искането на Министерски съвет за прекратяване на производството и оставяне без разглеждане на жалбата, поради липса на правен интерес.
Представените от жалбоподателката писмени доказателства нямат отношение към предмета на делото, поради което моля да не се приемат.

Юрисконсулт Данкова и юрисконсулт Стайкова: Присъединяваме се към казаното от адвокат Лазаров.

Юрисконсулт Борисова: Присъединявам се към казаното от колегите. Считам, че не е налице правен интерес и в тази връзка, моля настоящото производство да бъде прекратено и жалбата да не бъде разглеждана от съда. Считам, че не е доказано да е наличен пряк и непосредствен интерес от страна на жалбоподателката от водене на настоящото дело.

Адвокат Лазаров: Дори и хипотетичен такъв не е доказан, въпреки, че става въпрос за обжалване на нормативен акт.

Адвокат Мачев: Искахме присъединяване на изпълнителното дело точно, за да докажем своя правен интерес за водене на настоящото дело. ЧСИ Р. Димитров по всякакъв начин парира нашите желания и искания към него, включително не се съобрази и с издаденото съдебно удостоверение от ВАС и нищо не издаде.

Жалбоподателката Тошева: Относно липсата на правен интерес - и вчера - 20.01.2020 г. посетих кантората на ЧСИ Р. Димитров от Районен съд - Ловеч, който отново ми възложи прекомерно високи такси за няколко прости копия на мои молби - 1.20 лв. с ДДС струва копието на моята молба, която подавам. Освен това, деловодителят в неговата кантора ме излъга, че е изпратил отговора на удостоверението в Районен съд. Аз казах, че дело в Районен съд нямам и да ми дадат да се запознаят с изпълнителното дело, но ми отговориха, че нямам право да го направя. По този повод подадох молба да ми бъдат издадени преписи от моята молба, която съм подала на 18.12.2019 г. заедно с оригиналното съдебно удостоверение от настоящето дело. Тогава чак разбрах, че той е определил да внеса такса - резолюцията е: "Да, след плащане на такса!" и едва вчера ми бе съобщено устно, че аз трябва да внеса 6 лв. за това удостоверение или отговор, който той трябва да изготви. Естествено аз съм внесла тези суми и отново твърдя, че това са прекомерни такси - за просто копие 1.20 лв. с ДДС. По този повод прилагам фактурата от вчера, документите, които съм взела. Също така искам да се противопоставя и на едно съобщение до Камарата на Частните съдебни изпълнители, в което ЧСИ дава неверни данни, че той ме е търси 2 години, за да ми върне надвнесените суми, което не отговаря на истината, тъй като изтеглените инвалидни пенсии от Пощенска банка, включително и след прекратяване на делото, които той е теглил - 296 лв. на 12.10.2017 г. при прекратено дело на 09 октомври, се оказва, че той беше задължен да върне дори по тази сметка, да не говорим, че той е изтеглил суми от общо 5 сметки. Така, че нямаше пречка, ако той действително е искал да върне надвнесени суми, да ги върне по инвалидната сметка. По този повод представям тези документи и относно твърдението, че аз нямам правен интерес - и вчера платих огромни такси.

Адвокат Лазаров: Нищо от изложеното от жалбоподателката и от процесуалния й представител няма отношение, нито към правния й интерес от оспорване, нито към законосъобразността на самия нормативен акт по същество. Към министъра на правосъдието има учреден орган със специална компетентност, а именно Инспекторат, който упражнява контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители. Ако всеки един гражданин отнася въпросите по конкретни изпълнителни дела до ВАС, то юриспруденцията би била затормозена до степен на невъзможност да се осъществява.
Да не се приемат днес представените от жалбоподателката писмени документи.

Адвокат Мачев: Ние не обжалваме конкретни действия на частен съдебен изпълнител. Обжалваме Тарифата, която е нормативен акт, от който той черпи своите права.

Пълномощник Ботева: Да не се приемат представените днес от жалбоподателката писмени доказателства, считам същите за неотносими, доколкото са извън предмета на делото. Поставя се въпрос по същество, изобщо за събирането на административни такси за технически услуги, които са всеобща практика и това е извън предмета на делото. Става въпрос вече дали ще оспорим съдържанието на тези документи, за съответните сметки от Пощенска банка и пр., доколкото не се спори, че това изпълнително дело е вече прекратено.

Юрисконсулт Данкова и юрисконсулт Стайкова: Да не се приемат представените в днешното съдебно заседание от жалбоподателката доказателства.

Юрисконсулт Борисова: Да не се приемат доказателствата, представени от жалбоподателката в днешното съдебно заседание.

Прокурорът: Искането за оставяне на жалбата без разглеждане считам за неоснователно. Дори изпълнителното дело срещу жалбоподателката да е прекратено, за М. Тошева е налице правен интерес, тъй като по отношение на нея е имало образувано изпълнително дело от ЧСИ и са събирани такси по оспорената Тарифа. От представените от Тошева в днешното съдебно заседание писмени доказателства е видно, че от същата продължават да се събират такси. В тази връзка, моля същите да бъдат приобщени като писмени доказателства по делото.
Предвид разпоредбата на чл. 170, ал. 3 и чл. 171, ал. 4 АПК, моля да задължите ответника да представи доказателства за спазване разпоредбата на чл. 2а от ЗНА, отменена, но действала в периода на приемане на оспорените текстове от Тарифа за таксите и разноските към Закона за ЧСИ, приета с ПМС № 92/19.04.2006 г., обн. ДВ бр. 35/28.04.2006 г., т. е. че лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на новия нормативен акт, са уведомени преди неговото приемане по някой от предвидените в тази разпоредба начин.

Пълномощник Ботева: Доказателственото искане на представителя на ВАП е неотносимо. Видно от доклада на вносителя при приемането на ПМС № 92/2006 г. , мотивите и изготвянето на проекта на Тарифата е свързано със съгласуване в широкия смисъл на думата, като за това нещо са информирани и са взели участие всички заинтересовани групи и засегнати лица. Ако съдът прецени ще представя допълнително доказателства, както и практика по отношение на тълкуването и прилагането на чл. 2а от ЗНА след неговата отмяна.
Административната преписка е представена в цялост, няма нужда от прилагане на други доказателства. Не е необходимо делото да бъде отлагано за събиране на допълнителни такива.

Адвокат Лазаров: Неоснователно е искането на представителя на ВАП. Преписката е представена в пълнота, като има категорични доказателства, че е изпълнена съгласувателната процедура и е дадена достатъчна гласност на проекта на нормативния акт.

Юрисконсулт Стайкова и юрисконсулт Данкова: Поддържаме становищата на колегите Ботева и адвокат Лазаров.

Юрисконсулт Борисова: Моля да отхвърлите доказателственото искане на Върховната административния прокуратура като неоснователно. Налице са достатъчно данни по делото, че е изпълнена процедурата. Преписката е приложена в цялост и законовите изисквания за обявяване на акта са спазени.

Адвокат Мачев: Ние държим на доказателственото искане да се изиска оригинала на изпълнителното дело от ЧСИ Р. Димитров.

След съвещание по доказателствата и направените доказателствени искания, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от жалбоподателката в днешното съдебно заседание и с молба от 03.12.2019 г. писмени доказателства по опис, като по тяхната относимост съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.
ПРИЕМА приложените към молбата от 15.01.2020 г. от процесуалните представители на министъра на правосъдието писмени доказателства по опис /1 бр. зелен класьор/.
ПРИЕМА приложеното към становището от 16.01.2020 г. на Министерски съвет писмено доказателство - съобщение от ЧСИ Р. Димитров относно изп. дело № 20178800400382.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателственото искане на представителя на Върховната административна прокуратура да се изискат данни, във връзка с уведомяване на заинтересованите лица по приемане на нормативния акт, предвид взетите становища, че административната преписка е представена в цялост и не са налични други доказателства.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателственото искане на жалбоподателката да се изиска оригинала на изпълнително дело № 20178800400382 на ЧСИ Р. Димитров, тъй като в настоящото производство се събраха достатъчно доказателства, включително и писмо от ЧСИ за наличието на такова дело, което е било прекратено.
По искането за прекратяване на настоящото производство, поради липса на правен интерес от обжалване и прекратяване на изпълнителното дело, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Нямаме други доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адвокат Мачев: По делото категорично се събраха доказателства, че процедурата по приемането на Тарифата не отговаря на ЗНА в своята пълнота. Тя категорично и безспорно не отговаря на закона и най-вече на морала. В сравнение с Наредбата, която важи за държавните съдебни изпълнители, процесната Тарифа не е равнопоставена - при едно и също действие и при равни условия, лицата са поставени при различни условия и при един и същ дълг, се събират различни суми. От представените доказателства от представителите на ответните страни е видно, че основанието за приемането на тази Тарифа, дава един добър живот на частните съдебни изпълнители, поддържане на офиси и изплащане на заплати. Основната причина тази Тарифа да съществува е една прослойка от обществото да бъде добре заплатена. Моля да отмените процесната Тарифа като незаконосъобразна, противоречаща на правилата, на закона, на морала и на Европейския съюз по отношение на конкуренцията.

Жалбоподателката Тошева: Аз няма да навлизам в юридическите термини, но считам, че моите защитни тези относно нарушаването на морала, добрите нрави, прекомерността на събираните такси - някой път събирани по няколко пъти, в случая, както аз доказах с приложените доказателства, че за една и съща покана за доброволно изпълнение, е начислявана неколкократно такса, за която на практика няма основание, тъй като самият призовкар, който би трябвало да отиде на адреса да я връчи, давам конкретен пример - той не извършва никаква дейност, но получава заплата и облаги, които му се следват от заеманата длъжност. Лично в моето семейство сме имали във времето взаимоотношения със 7 съдии-изпълнители, при което нито един документ не ми е връчен на адреса. Винаги сме били в кантората на съответния съдия, което означава, че сумата за труд, прилаган от призовкар, който на практика такъв не е положен, се явява неоснователна и необоснована. Също така, в това заседание приложих и документа, от който се вижда, че за едно обикновено копие, което в нормален копирен център струва около 10 ст., за него се събира такса 1.20 лв. с ДДС. Отделно от това, не съм само аз потърпевша в държавата при положение, че аз нямам кредити, нямам задължения, нямам проблеми с никого. Наложи се да не мога да си платя съответния данък и такса-смет, който беше в огромен размер за вила в някаква ливада, недовършена, в която и сега снегът не се чисти от пътя и ако стане нещо, ние сме двама инвалиди вече - от шампиони-рекордьори по колоездене, докарани сме от системата до инвалидност, ние не можем да излезем от тази къща, а плащаме за почистване и т.н. тези суми. Освен това те са събрани неколкократно, което мен особено ме безпокои. Като съдебен експерт и графолог и медиатор изключително съм обезпокоена от това, че конкретният съдия-изпълнител е събрал тази сума 1338 лв три пъти, източил е общо 5 сметки, включително и инвалидната ми пенсия и в крайна сметка, ако аз не бях подавала жалби отпреди година и повече, той нямаше да ми възстанови надвзетите суми - напротив, вижда се от документите, които представих, че при събрана сума на 16.06.2017 г. от УниКредит Булбанк, на 02.08.2017 г. той пуска следваща покана в София, чрез следващ съдия-изпълнител, за да увеличава сумата, която аз дължа, а на практика никой не е доказал по основание и размер, и сумата от 1338 лв. вече става на 1404 лв. Той безкрайно може да събира тези суми, от където намери. Смятам, че това е в полза на цялото общество, това е от обществен интерес и значимост и би следвало да се реши по справедливост, защото никоя от нас в тази зала и извън нея, не е застрахован утре да попадне в тази месомелачка, а не всеки е съдебен експерт и юрист и не всеки би могъл да се опита да се защити. А, вярвайте ми, защитата е изключително трудна и въпреки това аз успявам. Успявам и с решение на съда и като взискател в момента на къща - въвод във владение на 19 декември, който все още не е приключил, протоколът е в мен, има двоен стандарт. Не е редно да се работи така. Ако ще се работи по единия начин, да се работи срещу всички граждани и срещу всички страни еднакво. Аз нямам достъп до собствения си имот повече от месец. И повече от 4 г. и 4 месеца след обявяването ми за купувач и повече от от 2 г. и 10 месеца, след съдебното решение на Окръжен съд - Плевен. Този въпрос е много тежък и значим и не съм само аз засегната.

Пълномощник Ботева: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна е недоказана. Считам, че са изложени абстрактни и бланкетни твърдения, които по никакъв начин не доказаха, че е налице опорочаване на административнопроизводствените правила при приемането на Тарифата или в някакъв смисъл материалноправните разпоредби за нейното приемане, включително и размера на процесните такси и разноски. Моля да оставите в сила Тарифата по събиране на такси и разноски по Закона за частните съдебни изпълнители в обжалваната част като правилна и законосъобразна и да приемете, че таксите и разноските по Раздел II от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и процесната Тарифа са идентични. Подробни аргументи съм изложила в писмени бележки, които представям и моля да приемете. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

Адвокат Лазаров: Моля да отмените дадения ход на делото по същество и да оставите без разглеждане жалбата. В случай, че прецените оспорването за допустимо, моля да го отхвърлите като неоснователно. Министерският съвет е спазил всички приложими към момента на издаване на процесния нормативен акт административнопроизводствени правила, като се е съобразил и с йерархически по-висшестоящи материалноправни норми. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Юрисконсулт Стайкова и юрисконсулт Данкова: Присъединяваме се към казаното от адвокат Лазаров. Не желаем срок за писмени бележки.

Юрисконсулт Борисова: Присъединявам се към искането за отмяна на хода по същество. Моля да оставите без уважение жалбата като недопустима, алтернативно - моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана. Моля да оставите в сила процесната Тарифа. Моля за срок за подробни писмени бележки. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

Прокурорът: Жалбата на М. Тошева е допустима и основателна.
Предмет на оспорване в настоящото производство е Раздел I „Обикновени такси“, т. 1 до т. 13 включително, т. 16 до 19 включително и Раздел II, т. 26 от Тарифа за таксите и разноските към Закона за ЧСИ, приета с ПМС №92/19.04.2006 г., обн. ДВ бр. 35/28.04.2006 г., което представлява подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 75 от АПК и съгласно чл. 185, ал.1 от АПК подлежи на съдебен контрол. Съгласно чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, Върховният административен съд се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, посочени в закона. По силата на чл. 187, ал. 1 от АПК оспорването на подзаконовите нормативни актове не е обвързано със срок. Жалбата е подадена от лице, което има правен интерес по смисъла на чл. 186, ал. 1 АПК от оспорването - по отношение на Тошева е образувано изпълнително дело от ЧСИ и са събирани такси по оспорената Тарифа.
Съгласно чл. 196 във връзка с чл. 168 АПК, съдът е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146. В чл. 146 АПК, законодателят е регламентирал основанията за оспорване на административните актове – липсата на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби, несъответствие с целта на закона, поради което се дължи преценка по всичките.
Съгласно чл. 76 АПК, нормативни административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи, като компетентността да се издават нормативни актове не може да се прехвърля. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове. Съгласно чл. 6, т. 2 от ЗНА, Министерският съвет приема постановления, когато урежда съобразно законите неуредени от тях обществени отношения в областта на неговата изпълнителна и разпоредителна дейност.
В конкретния случай, по силата на чл. 78, ал. 2 от ЗЧСИ е налице изрична законова делегация за Министерският съвет на РБ, да определи с тарифа размерът на таксите и видът на разноските по изпълнението, по предложение на министъра на правосъдието, след съгласуване с камарата на ЧСИ (такова е налице, видно от писмо на председателя на Камарата на ЧСИ – л. 205). Следователно МС на РБ е овластеният от закона административен орган да приеме Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. В рамките на тази компетентност, издателят на Тарифата разполага и с правомощията да я изменя или допълва.
Атакуваният подзаконов нормативен акт е издаден в предписаната от закона писмена форма, при спазване изискванията за строеж на актовете по Глава трета от Указ № 883/1974 г. за прилагане на ЗНА.
При проверката за съществено нарушение на административнопроизводствените правила при приемане на оспорения подзаконов нормативен акт, се констатира наличие на такова.
Съгласно чл. 2а от ЗНА (отменен, но действащ към периода на приемане на Тарифата), лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на нов нормативен акт, се уведомяват преди неговото приемане. Уведомяването се извършва чрез изпращането на проекта до представителни организации на тези лица, чрез публикуването му в средствата за масово осведомяване, в Интернет или чрез оповестяването му по друг подходящ начин, като в срок не по-кратък от един месец засегнатите могат да представят предложения и възражения до съответния компетентен орган.
От представените по делото доказателства, съставляващи досието на подзаконовия нормативен акт (съхраняващо се от издателя му - чл. 23 от Указа за прилагане на ЗНА), не се установява, че преди приемането на Тарифата, всички лица, за които възникват задължения по силата на нея, са били уведомени за проекта. Липсват доказателства проектът на Тарифата да е изпратен на представителни организации на лицата, да е публикуван в средствата за масово осведомяване, в Интернет или да е оповестен по друг подходящ начин. По делото са представени Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване (л. 209-гръб) и Съобщение за средствата за масово осведомяване (л. 210), но не се установява те да са публикувани. В Проекта на съобщението е посочено, че МС е одобрил проекта на Постановление за приемане на Тарифата, а Съобщението е за уведомяване, че МС е приел Тарифата. Не може да се приеме, че дори и съобщенията да са публикувани, е изпълнено изискването на чл. 2а от ЗНА (отм.), тъй като в тях не е посочено проектът да е изпратен за публикуване. В нито едно от посочените съобщения не е посочен размерът на дължимите такси.
Уведомяването на заинтересованите лица – бъдещи адресати на нормативния акт и обсъждането на проекта за същия не е формален етап, който може да бъде подценяван и пренебрегван, тъй като е израз на основни принципи на административния процес като откритост, достъпност, публичност и прозрачност. Законодателят е придал важно значение на предварителното разгласяване и обсъждане (включително няколкократно, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Указа за прилагане на ЗНА) на проекта за нормативен акт с всички заинтересовани лица и организации преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, тъй като именно обсъждането осигурява реализиране на възможността за изразяване на мнения, становища и възражения на заинтересованите лица, които биха довели до приемане на различна редакция. Целта е да се гарантира обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност на административните актове. В случая такова обсъждане не е осигурено, с което съществено са нарушени процесуалните правила по издаване на оспорения подзаконов административен акт.
Не се установява оспорените разпоредби от Тарифата да са в противоречие с норми от по-висока степен. В Раздел I, в т. 1 – 13 и т. 16 – 19 са обособени обикновените такси по изпълнението, които съгласно чл. 82 от ЗЧСИ се събират само за действия, изрично посочени в тарифата и не зависят от материалния интерес. В Раздел ІІ, в чл. 26 са регламентирани пропорционалните такси, събирани от частните съдебни изпълнители за изпълнение на парично вземане в зависимост от размера на събраната сума. При определяне на пропорционалните такси е спазен принципът, установен в чл. 83, ал. 2 от ЗЧСИ, че процентът при тези такси намалява с увеличаване на материалния интерес. Таксите, предвидени в тарифата се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника. Таксите са определени въз основа на сравнителен анализ между таксите, събирани от нотариусите, от държавните съдебни изпълнители и възнагражденията на адвокатите. Таксите за съответните изпълнителни действия са съобразени с цената на юридическия труд, разхода на самото изпълнително действие, разходите по поддържането на кантора, включително заплащане на служителите и средства за личната издръжка на частния съдебен изпълнител. Констатира се, че видът и размерът на таксите по оспорените разпоредби (с изключение на тези по т. 4, част от т. 5 и забележката на т. 8) е идентичен със събираните по Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. В този смисъл са неоснователни доводите на жалбоподателката, че е налице неравноправно третиране от частните и държавните съдебни изпълнители за едни и същи действия.
Независимо от обстоятелствата, че оспорените разпоредби са приети от компетентен орган, в предвидената форма и при липса на противоречие с норми от по-висока степен, посочените пропуски на реда за приемане на подзаконови нормативни актове съществено го нарушават и са самостоятелно отменително основание. Редът за приемане е така регламентиран, че да гарантира обективността, безпристрастността и качеството на актовете и неспазването му съставлява основание за незаконосъобразност по чл. 146, т. 3, вр. чл. 196 от АПК. По отношение на последващите изменения на част от оспорените разпоредби на Тарифата следва да се отбележи, че дори и да са процесуално законосъобразни и при приемането им да са изправени първоначално опорочените процедури, това не компенсира пропуските и не санира предходните нарушения в процедурата. Изначалната незаконосъобразност при приемането на разпоредбите е пречка да бъдат приети за законосъобразни последващи изменения в отделни разпоредби на същата.
По изложените съображения оспорените разпоредби от Тарифа за таксите и разноските към Закона за ЧСИ, приета с ПМС №92/19.04.2006 г., обн. ДВ бр. 35/28.04.2006 г., следва да бъдат отменени.

Адвокат Мачев /реплика/: Изцяло споделяме мнението на Върховната административна прокуратура. Правя възражение за прекомерност на разноските на Министерски съвет и на заинтересованите страни.

Жалбоподателката Тошева /реплика/: Аз обжалвам Тарифата за неоснователно прекомерно високите такси, които се събират от частните съдебни изпълнители. Само един пример ще дам - вчера давам за ксерокопие на една страница 1.20 лв. с ДДС, докато държавният съдебен изпълнител А. Йонкова в гр. Троян - едно копие струва 10 стотинки. Аз считам, че би трябвало да се отмени тази Тарифа и да се приравни към Тарифата на държавните съдебни изпълнители. Считам, че това са две правни фигури с еднаква тежест и не може единият да събира 10 ст., а другият - 1.20 лв. или всички останали такси, които са прекомерно високи.

Пълномощник Ботева /реплика/: По отношение на заключението на Прокуратурата - на първо място, от допълнителните материали, представени от страна на вносителя - министъра на правосъдието, съдържат доказателства за спазването на процедурата по чл. 2а от ЗНА преди приемането на Постановлението, когато е бил представен неговия проект и на Тарифата. На второ място, налице е първоначално произнасяне по отношение законосъобразността на процесната Тарифа, доколкото е приложен чл. 68 АПК с решение № 13014/02.12.2015 г. на петчленен състав на ВАС. Поради това считам, че тези съображения са абсолютно неоснователни и неверни.

Адвокат Лазаров /реплика/: По отношение спазване на административнопроизводствените правила, моля да вземете предвид представените и приети по делото писмени доказателства от министъра на правосъдието, от които е видно, че проектът за изменение на нормативния акт е бил оповестен публично на официалния сайт на Министерство на правосъдието, каквото е и изискването на закона. Невъзможно е всичко поотделно да се сведе до знанието на всички.

Юрисконсулт Борисова /реплика/: По отношение на доказателството, че актът е обявен на сайта на Министерство на правосъдието - искам само да насоча вниманието ви към доказателствата, които са представени от нас на 15.01.2020 г., има разпечатка от сайта на Министерство на правосъдието и от нея е видно, че проектът е обявен, т.е. всички заинтересовани лица са имали възможността да се запознаят с него. Това е писмено доказателство, което е част от представената и приета от съда преписка.

Адвокат Мачев /дуплика/: Представените доказателства имат отношение към допълнение на Тарифата, а не към самата Тарифа и нейното приемане, те са неотносими към конкретния спор.

Юрисконсулт Борисова /триплика/: Преписката е представена още при насрочване на делото.

Адвокат Мачев: Цялата документация, приложена по приемането, е неотносима към настоящия спор.

Съдът дава 14-дневен срок на жалбоподателката Тошева, адвокат Лазаров и юрисконсулт Борисова за писмени бележки.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение след съвещание.

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.42 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: