ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 17.05.2016Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ТАНЯ РАДКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ТАНЯ РАДКОВА
по адм. дело 5341 / 2016. Document Link Icon

Производството по делото е образувано по жалби срещу Наредба № 2/25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология", издадена от министъра на здравеопазването.
От обстоятелствената част на жалбата не става ясно коя точно разпоредба, с кое съдържание и от кой нормативен акт се обжалва.
Това налага жалбата да се остави без движение, като на жалбоподателите се дадат указания за изправяне на нередовността на жалбата.
Воден от горното, Върховният административен съд, второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Сдружение [юрид. лице], Сдружение [юрид. лице], Сдружение [юрид. лице] и Сдружение [юрид. лице] срещу Наредба № 2 /25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиология".
УКАЗВА на жалбоподатите в 7-дневен срок от съобщението да уточнят коя разпоредба, с какво съдържание и от кой нормативен акт е обжалваната такава.
При неизпъление на указанията на съда в срок производството ще бъде прекратено.


Особено мнение: