Ново Р/О: Ново Р/О, 9728 / 20.7.2017 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 12080 / 11.10.2017 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3746
София, 27.03.2017

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
КАЛИНА АРНАУДОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяВАНЯ АНЧЕВА
по адм. дело 928/2017. Document Link Icon


Производство по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Сдружение [ЮЛ], Булстат [номер], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], ет. [номер], Р. Б. К. и Л. И. Л., и тримата със съдебен адрес в [населено място], [улица], ет. [номер], ап. [номер], чрез адвокат Елмира Исмаил и адв. Мария Петрова от САК срещу Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболнична помощ, приети с решение № РД-НС-04-176 от 20.12.2016 г. на Надзорния съвет и утвърдени от управителя на НЗОК (в сила от 16 януари 2017 г.).
С определение от 3.02.2017 г. настоящият съдебен състав е спрял действието на подзаконовия нормативен акт до приключване на производството по делото с влязъл в сила съдебен акт.
С писмена молба от 23.03.2017 г. адвокат Исмаил оттегля предявеното оспорване от името на жалбоподателите.
По аргумент от разпоредбата на чл. 155, ал. 1, вр. с чл. 196 АПК, като страни по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателите има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттеглят оспорването или да се откажат от него изцяло или отчасти. За извършване на това процесуално действие не е необходимо съгласие на насрещната страна, като съобразно изискването на ал. 3 от цитирания законов текст, оттеглянето на оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.
В контекста на изложеното, молбата на Сдружение [ЮЛ], Р. Б. К. и Л. И. Л. е подадена своевременно, от надлежни страни, при спазване на процесуалните изисквания, поради което следва да бъде уважена, като се постанови прекратяване на образуваното съдебно-административно производство. Валидно направеното от активно легитимираното лице - надлежно упълномощен процесуален представител на жалбоподателите оттегляне на оспорването, води до десезиране на съда от делото. Неговото задължение и право да реши делото се погасяват, т.к. оттеглянето на оспорването погасява самото процесуално правоотношение. Констатирайки това погасяване, съдът следва да постанови определение за прекратяване на производството.
Водим от изложеното и на основание чл. 159, т. 8, вр. с чл. 196 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение,


ОПРЕДЕЛИ:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение [ЮЛ], Булстат[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], ет. [номер], Р. Б. К. и Л. И. Л., и тримата със съдебен адрес в [населено място], [улица], ет. [номер], ап. [номер], срещу Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболнична помощ, утвърдени от управителя на НЗОК (в сила от 16 януари 2017 г.).
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 928/2017 г., по описа на Върховния административен съд, седмо отделение.
Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.