ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5138
София, 08.05.2015

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
по адм. дело 3717/2015. Document Link Icon


Производството е по чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по две частни жалби от [община], представлявана от кмета, чрез процесуалния представител, адв. Е. Р. / с пълномощно на стр. 13 от приложеното дело да представлява кмета на [община] във всички производства пред административни и съдебни инстанции, във връзка с наложена финансова корекция от МОСВ и договор за правна защита и съдействие с [община], представлявана от кмета -стр.116/ срещу определение № 48 от 20.02.2015 г. по адм.д. № 541/2014 г. на Административен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на [община], чрез пълномощника на кмета И. О. - адв. Е. Р. срещу писмо изх.№ 08-00-1927/ 18.07.2014 г., издадено от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г." - директор на Главна дирекция "ОПОС" при Министерството на околната среда и водите и е прекратено производството по делото / в тази част/ и срещу определение № 49 от 20.02.2015 г. по адм.д. № 541/2014 г. на Административен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане исковата молба на [община] срещу ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г." за установяване по отношение на него, че не е налице административно право за налагане на финансова корекция по проект "Подобряване състоянието на басейна на р. К. чрез изпълнение на интергриран воден проект на [населено място], [община], област Б.", финансиран по ОП "Околна среда 2007- 2013 г.", върната е исковата молба и е прекратено производството по адм.д. № 541/2014 г. на Административен съд Стара Загора.
Ответната страна е представила писмени възражения по двете частни жалби.
Жалбите са подадени в законоопределения срок на 12.03.2015 г. при връчено съобщение за определенията на 6.03.2015 г. Разгледани по същество са неоснователни.
За да остави без разглеждане подадената жалба, съдът е приел, че в случая обжалваното писмо изх. № №08-00-1927 /18.07.2014 г. по своята правна същност не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 - ал.4 от АПК, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК. Видно от съдържанието на оспорения акт в същия са обективирани констатации за установена и регистрирана нередност при изпълнението на проект „Подобряване състоянието на басейна на р.К. чрез изпълнение на интегриран воден проект на [населено място], общ.Р. обл.Б.), предмет на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №58111-С087-278 между МОСВ и [община], и уведомява, че съгласно предходно писмо е определена финансова корекция в размер 2 528 667.43лв.
Съгласно чл.14 ал.1 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, наличието или липсата на нередност се обективира в писмен акт на компетентен административен орган по чл.13 ал.1 т.1 или в съдебен акт, който представлява първата писмена оценка, съдържаща мотивирано заключение въз основа на конкретни факти, че е извършена нередност, без да засяга възможността това заключение впоследствие да бъде преразгледано или отменено в хода на развила се административна или съдебна процедура.
За да се приеме че е налице административен акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност, волеизявлението с което се установява финансова корекция следва да е обективирано в краен акт на органа по контрол относно разходването на средства по ОПОС 2007-2013 г, в изпълнение на предоставените му правомощия и да съдържа волеизявление, което да задължава бенефициента да възстанови неправомерно изплатени суми или да съдържа отказ за изплащане на суми по договора. Такова волеизявление не се съдържа в писмо изх. №08-00-1927 /18.07.2014 г. на ръководителя на УО на ОПОС, същото с оглед съдържанието си има характер на "първа писмена оценка" по смисъла на чл.14 ал.1 от цитираната Наредба. Писмото не поражда пряко, директно и едностранно задължението за връщане на полученото в изпълнение на сключения договор и по аргумент от чл. 21, ал. 5 от АПК не подлежи на оспорване по реда на АПК.
За да остави без разглеждане предявения иск, съдът е посочил, че според ищеца финансовата корекция нямала валидно основание и изобщо не била възникнала в правния мир. От фактическа страна ищецът твърди, че сумата, посочена в писма на Управляващия орган на ОПОС като дъжима от [община] в полза на Министерство на околната среда и водите, не се следва, тъй като финансовата корекция не е наложена и липсва „нередност" по изпълнението на посочения проект.
Приел е, че правото на Договарящия орган по ОПОС да установява „нередност", респ да извърши финансова корекция на ДБФП с № 581111-С087- 278, вкп.в случай на препоръка от Одитиращ орган, черпи своето основание от сключения между страните договор — чл.65 т.6 и т.9, вр.с чл.123 (Договарящият орган има право да иска възстановяване на суми по нередности, да извършва финансови корекции на базата на собствени констатации и/или при препоръка от страна на одитиращия орган) и настъпване на предвидените в него юридически факти, свързани с изпълнението му.
Финансовата корекция на практика е способ за установяване на вземане, а не „право", което да бъде опровергано чрез иск по чл.128 ал.2 от АПК. За [община] като страна по ДБФП, който е предмет на финансова корекция и в случай, че й се вмени произтичащо от финансовата корекция парично задължение, е налице интерес от установяване със сила на пресъдено нещо, че в полза на титуляра на вземането не съществува неудовлетворено парично притезание в твърдения размер, а не несъществуването на способа за установяването му. В обхвата на чл.128 ал.2 АПК не са включени искове за парични притезания, произтичащи от договорни основания.
Определенията са правилни.
От представената преписка е видно, че писмо изх.№ 08-00-1927/20.10.2014 г. на ръководител на управляващия орган на Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. Я. Г., изпратено до кмета на [община] е относно покана за доброволно изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С087-278 "Подобряване състоянието на басейна на р. К. чрез изпълнение на интергриран воден порект на [населено място], [община], област Б.", финансиран по ОП "Околна среда 2007- 2013 г." В него е посочено, че във връзка с регламентираните указания, дадени от министъра на финансите с ДНФ 7/22.12.2010 г. и на основание чл. 123, във връзкас чл. 68, ал.4 от Общите условия на ДБФП № 58111-С087-278, [община] следва да възстанови на договорящия орган по ОП "Околна среда 2007 -2013 г." сумата в размер на 2 528 667,43 лв. и на основание чл. 72, ал.1-3 от Общите условия на ДБФП № 58111-С087-278 се отправя покана за доброволно изпълнение и възстановяване на сумата в разме на 2 528 667,43 лв.
С писмо на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г." с изх.№ 08-00-1927/18.07.2014 г. по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С087-278 "Подобряване състоянието на басейна на р. К. чрез изпълнение на интергриран воден проект на [населено място], [община], област Б.", е съобщено на жалбоподателя за регистрирана нередност на 23.06.2014 г. с национален идентификационен номер ОПОС/14/КФ/227, касаеща договор № 58/25.03.2009 г. с изпълнител Консорциум "Люляково".
Правилно е прието от съда, че писмото, с което е съобщено за установяване на нередност не подлежи на обжалване, тъй като от него не се създават непосредствено задължения за жалбоподателя.
Писмо изх.№ 08-00-1927/09.06.2014 г. на ръководител на управляващ орган на ОПОС 2007-2013 г.до жалбоподателя е относно наложена финансова корекция, в размер на 10 % от стойността на договор № 58/25.03.2009 г. /, като в него е посочено, че ще бъдат предприети необходимите действия за налагане на финансова корекция в препоръчания от ИА ОСЕС размер по договор № 58/25.03.2009 г./
В изложението на подадената пред административния съд искова молба е посочено, че се оспорва поканата за доброволно изпълнение изх.№ 08-00-1927/20.10.2014 г., поискано е да се отмени поканата за доброволно изпълнение, да се прогласи нищожност на писмо изх.№ 08-00-1927/18.07.2014 г. - уведомително писмо за регистрирана нередност по ОПОС 2007-2013 г. На последна страница е поискано да се постанови решение, с което да се приеме за установено, че не е налице административно право на управляващия орган на Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г. за налагане на финансова корекция по проект "Подобряване състоянието на басейна на р. К. чрез изпълнение на интергриран воден проект на [населено място], [община], област Б.", финансиран по ОП "Околна среда 2007- 2013 г.", да се обяви нищожността на регистирана нередност по ОПОС 2007-2013 г. с изх. № 08-00-1927/18.07.2014 г. и да се отмени наложената финансова корекция в размер на 10 % от стойността на договор № 58/25.03.2009 г.
Съдът не е произнесъл по оспорването на поканата за доброволно изпълнение изх.№ 08-00-1927/20.10.2014 г., поради което делото следва да се върне за допълване на определението в тази част, в този смисъл има доводи в частната жалба, които представляват искане за допълване на определението.
Съгласно чл. 128, ал. 2 АПК всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита. Правилно е прието от съда, че несъществането на право да се наложи финансова корекция не подлежи на установяване по реда на чл. 128, ал.2 АПК. При положение, че с иска по чл.128, ал. 2 АПК ищецът е искал да установи, че ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г." няма право да наложи на финансова корекция по проекта, поради незаконосъбразност на наложената финансова корекция, за което са изложени множество доводи, правилно искът е приет за недопустим. Не се твърди, че липсва такова право, то е предивидено в договора, а че е упражнено незаконосъобразно.
Действително жалбоподателят е изложил и доводи, че липсва надлежно волеизявление за налагане на финансова корекция, /административният орган не е формирал и изразил ясно и безусловно волеизявление за налагане на финансова корекция/ и че неоснователно е регистрирана нередност, но не е предявен иск за установяване несъществуване на административно правоотношение /а не на право/ по налагане на финансова корекция, поради което съдът не е произнесъл по допустимостта или евентуално основателността на такъв иск. При положение, че счита, че това е единственият ред за защита, жалбоподателят може самостоятелно да предяви такъв иск.
Доводите на жалбоподателя във връзка с противоречива съдебна практика и искането за отправяне на преюдициално запитване не следва да се разглеждат, тъй като като имат отношение към акта за налагане на финансова корекция относно какъвто акт административният съд не е произнесъл. В края на подадената пред съда исковата молба по чл. 128, т.2 АПК е поискано да се отмени наложената финансова корекция в размер на 10 % от стойността на договор № 58/25.03.2009 г., но няма искане да се отмени като административен акт писмо изх.№ 08-00-1927/09.06.2014 г. за налагане на финансова корекция, не е и поискано допълване на съдебния акт в този смисъл, в частните жалби също няма доводи, че този акт е бил оспорен и съдът не се е произнесъл.
Воден от изложеното, Върховният административен съд, Седмо отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 48 от 20.02.2015 г. и определение № 49 от 20.02.2015 г. по адм.д. № 541/2014 г. на Административен съд Стара Загора.
ИЗПРАЩА делото на Административен съд Стара Загора за допълване на определение № 48 от 20.02.2015 г. по адм.д. № 541/2014 г. с произнасяне по допустимостта на оспорването на поканата за доброволно изпълнение изх.№ 08-00-1927/20.10.2014 г.
Определението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: