Ново Р/О: Ново Р/О, 12078 / 30.8.2019 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11645
София, 01.08.2019

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ДИМИТРОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА
по адм. дело 8807/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по молба, подадена от адв. А. Кашъмов, пълномощник на жалбоподателя по адм.д. №14988/2018г. по описа на ВАС, шесто отделение, с която се иска спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспореното решение на Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) по т.2 от протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на Софийски градски съд, на осн. чл.166, ал.2 от АПК, въз основа на нови обстоятелства.
Върховният административен съд, шесто отделение, намира искането за спиране за процесуално недопустимо.
Производството по адм.д. №14988/2018г. по описа на ВАС, шесто отделение е образувано по жалба на Е. Георгиев, съдия в СГС срещу решение на СК на Висшия съдебен съвет по т.2 от протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на Софийски градски съд, с което след проведено явно гласуване и при обявения резултат 9 гласа "за" и 4 гласа "против" на основание чл.194б, ал.4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)е назначен А. Боянов Трифонов-съдия в Апелативен съд София, с ранг "съдия във ВКС и ВАС" на длъжността "административен ръководител - председател" на Софийски градски съд с ранг "съдия във ВКС и ВАС".
В хода на съдебното производство, с молба от 23.01.2019г., чрез процесуален представител Съдийската колегия на ВСС е поискала на основание чл. 167, ал. 1 АПК във връзка с чл. 194б от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ от съда да допусне предварително изпълнение на решението за избор на председател на Софийски градски съд. По молбата съдът се е произнесъл с определение от 4.02.2019г., с което на основание чл.167, ал.1 от АПК е допуснал предварително изпълнение на решението на СК на ВСС за избор на председател на СГС до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм.д. №14988/2018г. по описа на ВАС. Въз основа на това определение на ВАС, А. Трифонов е встъпил в изпълнение на длъжността „административен ръководител-председател“ на СГС на 12.02.2019г.
Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. Алинея четвърта на чл.166 от АПК предвижда, че допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2.
Молителят е формулирал искане за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Разпоредбата на чл.166 от АПК, не предвижда ред за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Тази разпоредба предпоставя за допустимост на произнасянето на съда за спиране на предварителното изпълнение, същото да е допуснато с разпореждане на административния орган или да е предвидено изрично със законова норма. В настоящия случай не е налице нито една от двете хипотези, обхванати от чл.166 от АПК. Действително, при определени от закона предпоставки, предварително изпълнение на акта може да бъде спрямо при всяко положение на делото, но когато то е допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1 АПК, а не с акт на съда.
Липсата на условията по чл.166 от АПК за спиране на допуснато предварително изпълнение, а именно липса на разпореждане на органа в този смисъл или на предвидено по закон предварително изпълнение, доколкото в настоящия случай същото е допуснато от съда, водят до извод за недопустимост на искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато от съда.
С оглед гореизложеното искането за спиране на допуснатото от съда предварително изпълнение на решението на СК на ВСС следва да се остави без разглеждане, а образуваното производство следва да се прекрати.
Водим от горното, Върховният административен съд, шесто отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата, подадена от адв. А. Кашъмов, пълномощник на жалбоподателя по адм.д. №14988/2018г. по описа на ВАС, шесто отделение, с която се иска спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспореното решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т.2 от протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на Софийски градски съд, на осн. Чл.166, ал.2 от АПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8807/2019 г. на Върховен административен съд, шесто отделение.
Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд, петчленен състав с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.
След влизане в сила на определението, делото да се приложи по адм.д.№14988/2018г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение.