П Р О Т О К О Л

София, 14.11.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при участието на секретаря Мария Попинска
и с участието на прокурора Лиляна Кръстанова
сложи на разглеждане дело № 511 по описа за 2013 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЕМАНОИЛ МИТЕВНа поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

МОЛИТЕЛИ: [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] - редовно призовани, се представляват от адвокат Начева и адвокат С., с пълномощни от днес. Представят един брой удостоверение за актуално състояние и уведомление за оттегляне на пълномощния от Адвокатско дружество "Д., К. и Л.".

ОТВЕТНИЦИ: Министъра на околната среда и водите - редовно призован, се представлява от юрисконсулти Н., В. и Б., надлежно упълномощени.
[фирма] - редовно призован се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.
[фирма], [фирма], "МВЕЦ М.", Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия", [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] - редовно призовани, не изпращат представители.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА МОЛБА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ, както и постъпилите отговори от [фирма], [фирма], [фирма], от процесуалния представител на министъра на околната среда и водите и от [фирма].

АДВОКАТ Начева: Поддържаме молбата за допълване на решението. Няма да представяме други доказателства. Считаме, че решението има нужда да бъде допълнено, с оглед на това, че в диспозитива е посочено приложение № М7-15, което по същината не съдържа забрани, касаещи разрешителните за водовземане на нашите доверители, които са действащи административни актове. Нашата касационна жалба касае отмяна на заповедта в частта по приложение на раздел 7 на плана за управление на течните басейни.
АДВОКАТ П.: Поддържам нашия отговор. Допуснала съм техническа грешка при споменаване номера на съдебното решение, поради което моля в протокола да отбележите, че съм имала предвид решението по настоящето дело № 11154/29.07.2013 г. Няма да соча доказателства.
ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорваме молбата. Същата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Няма да соча доказателства.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВОКАТ Начева: С подаването на първоинстанционната жалба нашите доверители искат отмяна Плана за управление на речните басейни в И. район в частта му, в която имат правен интерес река М. раздел 7 и въведените с тези мерки забрани, които са формулирани по различен начин в приложение М-7.1. В мотивите на постановеното решение от 29.07.2013 г. съдът нееднократно заявява, че се е мотивирал, че общата забрана следва да отпадне и е незаконосъобразна, но в диспозитива на решението е ограничил забраната до приложение М-7.15, което по съществото си не съдържа забрани, касаещи разрешителните за водовземане на нашите доверители, тъй като в него изрично е забранено издаването на нови разрешителни за водовземане, такива, които са издадени след издаване на заповедта на министъра от 22.05.2010 г. и след това са дадени предписания за реализация на руслови и деривационни централи, които са в процес на изграждане и са с разрешително за строеж. Тъй като разрешенията за водовземане на доверителите ни са в средна фаза на реализизация, т.е. действащи административни актове, а от друга страна не са с разрешение за строеж самите инвестиционни намерения, считаме че по отношение на нас в диспозитива на решението няма произнасяне, с оглед на което молим съдът да допълни решението си.
АДВОКАТ П.: Поддържам така подадения писмен отговор. Моля да уважите молбата. Считам, че моите доверители са поискали отмяна на целия план именно поради съществуващите в него забрани за изграждане на мини ВЕЦ. С диспозитива от една страна съдът отменя забраните, а от друга уточнява, че ги отменя в едно приложение, което всъщност не съдържа такива забрани. Ето защо считам, че самият диспозитив съдържа известна неяснота, която наистина би следвало да бъде отстранена, за да може това решение да бъде изпълнено, поради което моля да уважите молбата.
ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Поддържаме представения по делото писмен отговор по повод подадената молба за допълване на съдебното решение. Настоящият състав е бил сезиран с касационна жалба от молителите, в която е направено искане от съда да отмени като неправилно първоинстанционното решение и да постанови решение по съществото на спора, с което да отмени като незаконосъобразна заповед № 292/2010 г.на МОСВ в обжалваната част. Имайки предвид предмета на проверката, която съдът следва да извърши съгласно чл.218, ал.1 от АПК, съдът е обсъдил само посочените в жалбата пороци на решението и се е произнесъл по направените искания. Считаме, че в първоинстанционната жалба молителите са направили общо искане за отмяна на плана и по-специално на въведените в него различни забрани за изграждане на ВЕЦОВЕ и малки ВЕЦОВЕ в рамките на водни тела по поречието на р. М.. Така формулирано това искане е с твърде обща формулировка, което не дава възможност на съда сам да изследва кои приложения касаят именно инвестиционните предложения на молителите. Едва в диспозитива на молбата за допълване се правят конкретни уточнения по искането, което на практика разширява предмета на делото, което считаме, че е недопустимо в това производство да се допълва предмета на делото и да и да се иска преразглеждане на същото. Посоченото в решението приложение М-7.15 касае инвестиционните предложения по поречието на р. М., каквито са и тези на молителите, поради което искането за допълване на решението за всички водни тела, за които е приложим плана, е абсолютно неоснователно и недопустимо, тъй като се разширява и предмета на делото. Моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем и с писмените отговори на останалите ответници по делото и да изразим допълнително писмено становище.
ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Поддъжаме становището на юрисконсулт Н..
ПРОКУРОРЪТ: Молбата за допълване на решението е неоснователна. С решението петчленния състав е отменил приложения №№ М 7-15 на раздел VІІ, а с молбата за допълване на решението се иска да се отменят всички приложения към раздел VІІ от съответните томове на плана. Това е решение по съществото на спора.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
Предоставя 7-дневен срок на всички страни за представяне на писмени бележки.
При поискване да се издадат незаверени преписи от отговорите на ответника.


СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

МОЛИТЕЛИ: [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] - редовно призовани, се представляват от адвокат Начева и адвокат С., с пълномощни от днес. Представят един брой удостоверение за актуално състояние и уведомление за оттегляне на пълномощния от Адвокатско дружество "Д., К. и Л.".

ОТВЕТНИЦИ: Министъра на околната среда и водите - редовно призован, се представлява от юрисконсулти Н., В. и Б., надлежно упълномощени.
[фирма] - редовно призован се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.
[фирма], [фирма], "МВЕЦ М.", Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия", [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] - редовно призовани, не изпращат представители.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА МОЛБА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ, както и постъпилите отговори от [фирма], [фирма], [фирма], от процесуалния представител на министъра на околната среда и водите и от [фирма].

АДВОКАТ Начева: Поддържаме молбата за допълване на решението. Няма да представяме други доказателства. Считаме, че решението има нужда да бъде допълнено, с оглед на това, че в диспозитива е посочено приложение № М7-15, което по същината не съдържа забрани, касаещи разрешителните за водовземане на нашите доверители, които са действащи административни актове. Нашата касационна жалба касае отмяна на заповедта в частта по приложение на раздел 7 на плана за управление на течните басейни.
АДВОКАТ П.: Поддържам нашия отговор. Допуснала съм техническа грешка при споменаване номера на съдебното решение, поради което моля в протокола да отбележите, че съм имала предвид решението по настоящето дело № 11154/29.07.2013 г. Няма да соча доказателства.
ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорваме молбата. Същата е неоснователна и не следва да бъде уважена. Няма да соча доказателства.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВОКАТ Начева: С подаването на първоинстанционната жалба нашите доверители искат отмяна Плана за управление на речните басейни в И. район в частта му, в която имат правен интерес река М. раздел 7 и въведените с тези мерки забрани, които са формулирани по различен начин в приложение М-7.1. В мотивите на постановеното решение от 29.07.2013 г. съдът нееднократно заявява, че се е мотивирал, че общата забрана следва да отпадне и е незаконосъобразна, но в диспозитива на решението е ограничил забраната до приложение М-7.15, което по съществото си не съдържа забрани, касаещи разрешителните за водовземане на нашите доверители, тъй като в него изрично е забранено издаването на нови разрешителни за водовземане, такива, които са издадени след издаване на заповедта на министъра от 22.05.2010 г. и след това са дадени предписания за реализация на руслови и деривационни централи, които са в процес на изграждане и са с разрешително за строеж. Тъй като разрешенията за водовземане на доверителите ни са в средна фаза на реализизация, т.е. действащи административни актове, а от друга страна не са с разрешение за строеж самите инвестиционни намерения, считаме че по отношение на нас в диспозитива на решението няма произнасяне, с оглед на което молим съдът да допълни решението си.
АДВОКАТ П.: Поддържам така подадения писмен отговор. Моля да уважите молбата. Считам, че моите доверители са поискали отмяна на целия план именно поради съществуващите в него забрани за изграждане на мини ВЕЦ. С диспозитива от една страна съдът отменя забраните, а от друга уточнява, че ги отменя в едно приложение, което всъщност не съдържа такива забрани. Ето защо считам, че самият диспозитив съдържа известна неяснота, която наистина би следвало да бъде отстранена, за да може това решение да бъде изпълнено, поради което моля да уважите молбата.
ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Поддържаме представения по делото писмен отговор по повод подадената молба за допълване на съдебното решение. Настоящият състав е бил сезиран с касационна жалба от молителите, в която е направено искане от съда да отмени като неправилно първоинстанционното решение и да постанови решение по съществото на спора, с което да отмени като незаконосъобразна заповед № 292/2010 г.на МОСВ в обжалваната част. Имайки предвид предмета на проверката, която съдът следва да извърши съгласно чл.218, ал.1 от АПК, съдът е обсъдил само посочените в жалбата пороци на решението и се е произнесъл по направените искания. Считаме, че в първоинстанционната жалба молителите са направили общо искане за отмяна на плана и по-специално на въведените в него различни забрани за изграждане на ВЕЦОВЕ и малки ВЕЦОВЕ в рамките на водни тела по поречието на р. М.. Така формулирано това искане е с твърде обща формулировка, което не дава възможност на съда сам да изследва кои приложения касаят именно инвестиционните предложения на молителите. Едва в диспозитива на молбата за допълване се правят конкретни уточнения по искането, което на практика разширява предмета на делото, което считаме, че е недопустимо в това производство да се допълва предмета на делото и да и да се иска преразглеждане на същото. Посоченото в решението приложение М-7.15 касае инвестиционните предложения по поречието на р. М., каквито са и тези на молителите, поради което искането за допълване на решението за всички водни тела, за които е приложим плана, е абсолютно неоснователно и недопустимо, тъй като се разширява и предмета на делото. Моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем и с писмените отговори на останалите ответници по делото и да изразим допълнително писмено становище.
ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Поддъжаме становището на юрисконсулт Н..
ПРОКУРОРЪТ: Молбата за допълване на решението е неоснователна. С решението петчленния състав е отменил приложения №№ М 7-15 на раздел VІІ, а с молбата за допълване на решението се иска да се отменят всички приложения към раздел VІІ от съответните томове на плана. Това е решение по съществото на спора.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
Предоставя 7-дневен срок на всички страни за представяне на писмени бележки.
При поискване да се издадат незаверени преписи от отговорите на ответника.


СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ: