П Р О Т О К О Л

София, 13.05.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на тринадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СОНЯ ЯНКУЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
КАЛИНА АРНАУДОВА
ВЕСЕЛА АНДОНОВА
при участието на секретаря Боряна Георгиева
и с участието на прокурора Камелия Николова
сложи на разглеждане дело № 11558 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ВЕСЕЛА АНДОНОВА


На поименно повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Директорът на дирекция "Миграция" - МВР, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Чорбаджийски и юрисконсулт Костадинова.
ОТВЕТНИКЪТ: К. Палма, редовно призована, се явява лично и с адвокат Любенова.
ЗА ВАП се явява прокурор Николова.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Касаторката К. Палма: Разбирам български език и нямам нужда от преводач.
Юрисконсулт Костадинова: Да се даде ход на делото.
Юрисконсулт Чорбаджийски: Да се даде ход на делото.
Адвокат Любенова: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА касационната жалба на директора на дирекция "Миграция" - МВР срещу решение № 4337/26.06.2018 г., постановено по административно дело № 3500/2018 г. по описа на Административен съд - София-град, без приложени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА постъпил в АССГ на 30.08.2018 г. писмен отговор по касационната жалба от ответницата, чрез процесуален представител - адв. Д. Любенова, без приложени писмени доказателства.

Юрисконсулт Костадинова: Поддържаме касационната жалба. Няма да представяме нови доказателства.
Адвокат Любенова: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение, с оглед становището на страните по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Юрисконсулт Костадинова: Моля да уважите касационната жалба по съображенията, изложени в нея и отмените решение № 4337/2018 г. на Административен съд - София-град. Считам същото за немотивирано, неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила, както и необосновано на основание чл. 209, т. 3 АПК. В подкрепа на становището ми представям и моля да приемете писмена защита.

Юрисконсулт Чорбаджийски: Поддържам казаното от колегата Костадинова.

Адвокат Любенова: Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна. Считаме, че решение № 4337/2018 г. на Административен съд - София-град е правилно и законосъобразно. Същото е постановено при спазване на материалното и процесуалното право, правото на Европейския съюз и в частност Договора за функциониране на ЕС, Хартата на основните права на ЕС, Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки, както и продължителната и задължителна практика на Съда на Европейския съюз. В хода на производството беше доказано, че К. Палма има законно сключен брак с [гражданство] М. Диало и установявайки се да живее в [държава] попада в обхвата на Директивата, поради което смятаме, че по отношение на нея следва да бъде приложено и задължителното решение на Съда на Европейския съюз по делото "Coman", а именно решение по дело № С-673/2016 г. на СЕС. Поради това, моля да оставите в сила решението на Административен съд - София-град като правилно и законосъобразно. Прилагам писмена защита. Моля да ми бъдат присъдени разноски, за което представям списък.

Прокурорът: Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок, допустима е, разгледана по същество – e основателна.
С обжалваното решение съдът е отменил отказа за издаване на разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС в Република България.
Правилно е прието от съда, че заявителката е член на семейството на гражданин на Европейския съюз по смисъла на § 1, т. 1, "а" ДР на ЗВПНРБГЕСЧТС, предвид представените по делото документи за сключен брак с гражданин на ЕС - Диало М. - [гражданство].
Установеното е и в съответствие с вече издаденото разрешение за пребиваване на К. Палма /със срок до 31.12.2017 г./, в което е отразено, че то е издадено като на член на семейството по смисъла на Директива 2004/38/ЕС.
Съдът обаче, констатирайки горното, не е извършил проверка дали представените документи, във връзка с заявлението по чл. 9а ЗВПНРБГЕСЧТС, обосновават предпоставките за продължително пребиваване на К. Палма на територията на Република България. Неизлагайки съображения за наличието или респективно липсата на изпълнени изисквания към К. Палма - член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, съдът е постановил необосновано, неправилно съдебно решение.
По изложените съображения считам, че решението на съда следва да бъде отменено.

Юрисконсулт Костадинова /реплика/: Правя възражение за прекомерност на претендирания от другата страна адвокатски хонорар. Моля да ни бъде присъдено възнаграждение за един юрисконсулт.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, седмо отделение, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.19 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: