ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

75 / 2016

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 57/т.5 от19.11/2015 на ВСС
ДокладчикЛюбомир ГайдовСтатусРешено
МатерияРешения на ВСС
ВидпървоинстанционноЗаседания09.03.2016 14:00
08.11.2017 14:00
Образувано на05.01.2016 г.Деловодител Мария Нешева
Свършено на08.11.2017 г.