П Р О Т О К О Л

София, 05.10.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
при участието на секретаря Свилена Маринова
и с участието на прокурора Маринела Тотева
сложи на разглеждане дело № 11048 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията СВЕТЛАНА БОРИСОВА


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Касационният жалбоподател Общински съвет [населено място], редовно призован, не се явява представител.
Ответникът Е. Л. И., редовно призован, се представлява от адв. Узунова.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Тотева.

Постъпила е молба-становище по факса с днешна дата от адв. Тошев - представител на Общински съвет [населено място] за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание.

Адв. Узунова: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА касационна жалба на председателя на Общински съвет [населено място] чрез проц. представител адв. Тошев против решение по адм. дело № 855/2014 г. на Административен съд Благоевград, към която няма представени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА Възражение от адв. Узунова, процесуален представител на Е. Л. И. от 26.08.2016 г., към което няма приложени писмени доказателства.

Адв. Узунова: Оспорвам касационната жалба. Поддържам изразеното становище в постъпилото при ВАС Възражение. Касационната жалба има за предмет само решението по адм. дело № 855/2014 г. на АС - Благоевград, но не и определение по същото дело от 12.08.2015 г., с което се изменя решението в ча стта за разноските. Определението като необжалвано е влязло в законна сила. Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Адв. Узунова: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна касационната жалба на Общински съвет [населено място] и оставите в сила оспореното пред ВАС решение по адм. дело № 855/2014 г. на АС Благоевград. Считам, че решението е правилно и законосъобразно. Съдът е мотивирал достатъчно подробно наличието на пряк и непосредствен интерес за доверителя ми да оспорва подробно описаните в жалбата разпоредби на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на територията на [община]. Освен това съдът е разгледал подробно и всички приети по делото доказателства, обсъдил ги е и е направил верен и правилен извод за това, че оспорените разпоредби са нищожни, поради установени от съда съществени нарушения на процесуалните правила по приемането на нормативни актове, включително и предвид обстоятелството, установено от съда, че в двете решения на Общински съвет от 2001 г., касаещи Наредбата, не се съдържат конкретни разпоредби, които се изменят или допълват с тях. От друга страна считам, че жалбата на Общински съвет Б. е прекалено формална и съдържа немотивирани възражения, с които не се опровергават направените изводи от съда. Предвид изложеното и вече изложеното в писменото възражение срещу касационната жалба, моля за Вашия съдебен акт, с който да отхвърлите касационната жалба и присъдите в полза на доверителя ми сторените от него разноски по делото, за което представям списък.

Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима – подадена в срок от надлежна страна по делото. Посочени са касационни основания по чл.209, т.3 АПК. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Правилно и обосновано е решението на първоинстанционния съд. Постановено е при спазване на съдопроизводствените правила и в съответствие с приложимите материалноправни норми. Правилно съдът е приел, че оспореният пред него нормативен акт е нищожен предвид установения по делото факт, че приетият от Общ. съвет нормативен акт (Наредба не е обнародвана съобразно изискванията на чл.37, ал.3 от ЗНА. Публикуването на акт е началният момент от който този акт произвежда действие. Съобразно чл.5, ал.2 от Конституцията нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването им, освен ако не е определен изрично друг срок. Необнародван НА не може да произведе и няма правно действие, което обуславя неговата нищожност. Правилно в тази връзка съдът е приел, че след като Наредбата е изначално нищожен акт, то нищожни ще са и последващите изменения. Не са налице касационни основания за отмяна на решението на АС-Благоевград.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.13 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: