Ново Р/О: Ново Р/О, 9836 / 26.6.2019 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8409
София, 05.06.2019

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаКРАСИМИР КЪНЧЕВ
по адм. дело 6486/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.145 и сл. във връзка с чл.132, ал.2, т.8 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.58, ал.3 от Изборния кодекс /ИК/.
Образувано е по две жалби. Едната е от Сдружение гражданско движение "Боец - България обединена с една цел" (Сдружението), а другата – от същото сдружение и от Г. Георгиев, подадена чрез пълномощник адв.К. Добрев. И двете жалби са срещу решение №451-EП/30.05.2019г., постановено от Централната избирателна комисия (ЦИК). С него се заличава М. Карадайъ от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, за произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. В първата жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на решението на ЦИК поради противоречие с материалния закон – отменително основание по смисъла на чл.146, т.4 от АПК. А във втората жалба освен тези доводи, се излагат такива и за нищожност на обжалваното решение поради липса на компетентност. Иска се обявяване нищожността на обжалваното решение на ЦИК, при евентуалност – неговата отмяна.
Ответникът - Централна избирателна комисия, не е изразил становище по жалбите.
Настоящият съдебен състав на Върховния административен съд, четвърто отделение, по отношение допустимостта на жалбите, взе предвид следното:
Обжалваното решение №451-EП/30.05.2019г. на ЦИК е постановено по повод заявление от 29.09.2019г. на М. Карадайъ. С него последният е заявил искане да не бъде обявен за избран за член на Европейския парламент и да бъде заличен от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. С обжалваното решение ЦИК е удовлетворила искането – заличила е М. Карадайъ от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, за произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
С последващо решение №456-EП/31.05.2019г. на ЦИК са обявени избраните за членове на Европейския парламент от Република България от изборите на 26 май 2019г. С това решение на ЦИК от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ са обявени за избрани А. Вели, И. Кючюк и И. Копарова.
Върховният административен съд счита, че жалбите на Сдружение гражданско движение "Боец - България обединена с една цел" и на Г. Георгиев са недопустими поради липса на правен интерес от оспорване решението на ЦИК предвид следното:
Както беше посочено по-горе, с обжалваното решение на ЦИК е удовлетворила искането на М. Карадайъ да бъде заличен от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Решението на ЦИК касае кандидата за член на Европейския парламент М. Карадайъ, членовете на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ и самата партия „Движение за права и свободи“.
Жалбоподателите не са били участници в производството пред ЦИК, по което е постановено оспорваното решение. Действително в подадената жалба на Сдружение гражданско движение "Боец - България обединена с една цел" е посочено, че Сдружението е подало сигнал до ЦИК заявлението на М. Карадайъ да не бъде уважавано. Но обжалваното решение не е постановено по този сигнал. С подаването на сигнал до ЦИК Сдружението не е станало страна в административното производство пред ЦИК, образувано по заявлението на М. Карадайъ. Освен това според изричната разпоредба на чл.124, ал.2 от АПК решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване. Затова Сдружението дори като подател на сигнал пак не би могъл да оспорва решение на ЦИК, постановено по този сигнал.
В разпоредбата на чл.394, ал.1 от ИК са лимитативно изброени лицата, имащи право на оспорване решенията на ЦИК при изборите за членове на Европейския парламент. Това са кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите. При извършена служебна справка (решение №224-ЕП/24.04.2019г. на ЦИК и регистрираните кандидатски листи на партиите и коалициите) настоящият съдебен състав установи, че оспорващите не са сред посочените лица, имащи право на оспорване. Действително разпоредбата на чл.394, ал.1 от ИК касае право на оспорване избора на членове на Европейския парламент. Но при липса на друга уредба посочената разпоредба е приложима и при оспорване на други решения на ЦИК при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент.
За оспорващите не е налице правен интерес и по смисъла на чл.147, ал.1 от АПК, която разпоредба изисква с обжалваното решение да се нарушават или да са застрашени от нарушаване техни права или законни интереси или с решението да им се вменяват задължения, каквито до момента не са имали. В случая оспорваното решение на ЦИК по никакъв начин не се отразява на тяхната правна сфера. Правният интерес и на двамата оспорващи не е нито личен, нито пряк и непосредствен. Производството пред ЦИК е отпочнало по повод искането на члена от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ М. Карадайъ, развило се е между него и ЦИК и е приключило с постановяване на оспорваното решение. Касае се до личен интерес на подателя на искането, който нито се разпростира върху жалбоподателите, нито по друг начин се отразява върху тяхната правна сфера.
Доводите във втората жалба за признаване право на оспорване за защита на обществен интерес също не могат да бъдат споделени. Така е, защото според чл.16, ал.1 от АПК единствено на прокуратурата е признато правото за защита на обществения интерес. За сдруженията и избирателите защитата на обществения интерес може да се осъществи единствено чрез сезиране на прокуратурата за неговата защита. Позоваване от Сдружението във втората жалба на целите в устава му също не може да обоснове личен, пряк и непосредствен интерес от оспорване решението на ЦИК. Още повече, че дори цитираните цели на Сдружението не касаят право на сдружението да осъществява контрол върху актове на ЦИК при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент.
Освен всичко изложено оспорваното решение на ЦИК не е самостоятелно и изолирано. То е постановено по повод задължението на ЦИК по чл.387, ал.2 във вр. с чл.354, ал.1, т.6 от ИК да обяви имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България не по-късно от 5 дни след изборния ден. След постановяване на оспорваното решение ЦИК е изпълнила това си правомощие, като с решение №456-EП/31.05.2019г. на ЦИК са обявени избраните за членове на Европейския парламент от Република България от изборите на 26 май 2019г. След обявяване на избраните членове на Европейския парламент не би могло да настъпят промени в тях в резултат на оспорването на процесното решение на ЦИК. Тези факти, настъпили преди подаване и на двете жалби (и двете са подадени на 02.06.19г.), водят до невъзможност жалбоподателите да получат търсената защита с оспорване на решение №451-EП/30.05.2019г. на ЦИК. Така е, защото дори при разглеждане жалбите по същество и при тяхна основателност, това няма да доведе до промяна в избраните с решение №456-EП/31.05.2019г. на ЦИК членове на Европейския парламент.
Предвид изложеното по отношение на оспорваното решение на ЦИК жалбите са недопустими поради липса на правен интерес за оспорващите. Налице са основанията по чл.159, т.4 от АПК, поради което подадените жалби ще следва да се оставят без разглеждане и да се прекрати образуваното по тях съдебно производство.
Затова и на основание чл.159, т.4 от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение гражданско движение "Боец - България обединена с една цел" срещу решение №451-EП/30.05.2019г. на Централната избирателна комисия.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение гражданско движение "Боец - България обединена с една цел" и на Г. Георгиев срещу решение №451-EП/30.05.2019г. на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №6486/2019г. по описа на Върховния административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.