П Р О Т О К О Л

София, 10.10.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на десети октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ ПУНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
РОСИЦА ДРАГАНОВА
при участието на секретаря Григоринка Любенова
и с участието на прокурора Динка Коларска
сложи на разглеждане дело № 8601 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от съдията РОСИЦА ДРАГАНОВАНа поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене в 12.03 часа:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ - Сдружение "Синдикат на служителите в МВР", редовно призован, не се представлява. Постъпило е писмено становище, с което се заявява, че желаят да се даде ход на делото и вземат становище по съществото на спора.

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ - Министърът на вътрешните работи, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Райкова и юрисконсулт Попов, надлежно упълномощени.

ЗА ВАП се явява прокурор Коларска.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА КАСАЦИОННА ЖАЛБА, подадена от Сдружение "Синдикат на служителите в МВР" срещу решение № 6136/23.04.2019 г., постановено по адм.д. № 11077/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение. Към нея е приложена за сведение съдебна практика.
ДОКЛАДВА КАСАЦИОННА ЖАЛБА от министъра на вътрешните работи, чрез процесуален представител юрисконсулт Б. Пиперкова срещу същото решение на ВАС, Четвърто отделение.
ДОКЛАДВА постъпило на 14.06.2019 г. възражение от Сдружение "Синдикат на служителите в МВР" срещу касационната жалба на министъра на вътрешните работи.
ДОКЛАДВА постъпило на 08.10.2019 г. писмено становище от касационния жалбоподател Сдружение "Синдикат на служителите в МВР", чрез адвокат Д. Стоянов, в което заявяват, че поради ангажираност са възпрепятставани да се явят за съдебното заседание, не се противопоставят да се даде ход на делото и поддържат изцяло подадената касационна жалба.

ЮРИСКОНСУЛТ ПОПОВ: Поддържам касационната жалба на Министерство на вътрешните работи, оспорваме касационната жалба на "Синдикат на служителите в МВР". Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.
ЮРИСКОНСУЛТ РАЙКОВА: Поддържам жалбата, подадена от министъра на вътрешните работи, оспорвам жалбата, подадена от ССМВР, като считам същата за недопустима за разглеждане. Няма да соча нови доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ЮРИСКОНСУЛТ РАЙКОВА: Моля да постановите решение, с което уважите подадената пред вас касационна жалба от МВР и да отмените решението на тричленния състав като правилно и законосъобразно. Считам, че не са налице посочените в решението нарушения. На първо място не е налице нарушение на чл. 28, ал.2, т. 1 от ЗНА, както неправилно е преценил тричленият състав. Съдът, за да постанови решението си не е обсъдил факта, че издателят на акта е мотивирал необходимостта от издаване на наредбата, като се е позовал на законовата делегация на чл. 187, ал.9, във вр. с ал. 8 и чл. 188, ал. 1 от ЗМВР. Именно в тези норми са посочени обстоятелсвата от обективната действителност, които подлежат на подзаконова регламентация. Това е редът за организиране и разпределяне съответно на работното време, за неговото отчитане, за компенсиране на държавните служители при работа извън установеното работно време и съответно правото им на почивки и на отдих. На следващо място считам за неправилен извода на съда, че непосочването на финансови средства за прилагане на Наредбата за времето, през което тя ще действа е в нарушение на разпоредбата на чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА. Финансовите средства, които са необходими за изплащане на извънреден труд и труд, положен при дежурства са в рамките на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. бюджетни средства на ведомството. Размерът на необходимите средства за изплащане на извънреден труд за дежурства и време на разположение не е константна величина. Той зависи от обстановката в страната, зависи от натовареността на служителите, както и от организацията на труд. На последно място, не съм съгласна с извода на тричленния състав, че при изготвянето на наредбата е допуснато нарушение на чл. 28, ал. 1, т. 5 от ЗНА, тъй като при изготвянето на Наредбата са съобразени нормите на директивата, относно аспектите на организация на работното време. С оглед на това считам, че решението на тричленния съства е неправилно, необосновано и моля същото да бъде отменено, като вземете предвид изложените от нас съображения в касационната жалба. Освен това ви моля, при постановяване на решението да отхвърлите жалбата от Синдикалното сдружение, тъй като считам, че текстовете, които са обжалвани с нея вече не са част от действащата нормативна уредба, тъй като в хода на съдебното производство същите са отменени, част от тях са отменени, други са изменени, с оглед на което считам, че липсва правен интерес. Моля да ни присадите и юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ ПОПОВ: Присъединявам се към казаното от колегата. Ако разрешите бих скицирал единствено първоинстанционното решение. Трудно бихме могли като експерти, участващи в писането на нормативни актове, трудно бихме могли да предвидим финансовите средства във финансово изражение какво би могло да струва това и даденият труд, време на разположение, с оглед на обстоятелството, че разчетите които се правят за извънреден труд, нощен труд, време на разположение, отдих, се правят въз основа на разчет от изминалия месец. Ноторно известно е, че всяко ведомство планира своя бюджет в рамките на календарната година. Този бюджет е предвиден и отпуснат за министерството. Именно заради това е и констатацията за финансовите средства, че няма да доведе до финансово изменение на бюджета и няма да има финансови корекции по бюджета на министерството. Това е първото възражение, което правим за първоинстанционното решение. По отношение на втория аргумент на първоинстнционния съд, че липсва анализ на проекта на Наредбата с правото на Европейския съюз, не въвеждаме европейски норми, именно заради това няма и таблица за съответствие, поради което не сме нарушили и рапоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 5 от ЗНА, но подчертавам, че няма и противоречия с европейските нормативи, а именно Директива 2003/88/ ЕО. Изчерпателно в мотивите е посочено, че сме се съобразили с глава втора, глава трета и глава четвърта от Европейската директива. Моля да постановите решение, с което да уважите касационната жалба на министерството и да отмените решението в обжалваната част, като оставите без уважение касационната жалба на Синдикалното сдружение.

ПРОКУРОРЪТ: Частната и касационна жалби са допустими. Основателна е частната жалба на Сдружение „Синдикат на служителите в МВР“. Определението, с което е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството срещу Наредба №8121з-776 от 29.07.2016 г. /ДВ, бр.86/2016 г., в частта срещу чл.8, чл.14, ал.2 и ал.3, чл.16, ал.3, чл.18, ал.3, чл.20а, чл.21, ал.2, чл.23, ал.2, чл.24, ал.2, чл.25, ал.1, чл.26, ал.2, чл.32, ал.2, чл.33, ал.1, §1, т.9 от ДР, §3 от ЗР, Приложение №1 към чл.18, ал.3 и чл.23, ал.1, Приложение №3 към чл.24, ал.2 и чл.26, ал.3, отменени, изменени и допълнени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8121з-776, обнародвани в ДВ бр.99/2016 г. е неправилно като материалнонезаконосъобразно и необосновано. Предметът на спора е уточнен писмено в становище на жалбоподателя от 30.11.2017 г. /л.128, стр.2, предпоследен абзац/, където е посочено, че се оспорва Наредба №8121з-776 от 29.07.2016 г., ведно с измененията ДВ, бр.99/13.12.2016 г. Като е приел, че липсва оспорване на разпоредбите – отменени, допълнени и изменени с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8121з-776/2016 г., съдът е нарушил забраната за отказ от правосъдие по чл.127 от АПК и на принципа за бързина и процесуална икономия на административното производство по чл.11 от АПК и не е определил обосновано, в съответствие със заявеното от жалбоподателя предмета на правния спор. Да се отмени решението в прекратителната му част и делото да се върне за ново разглеждане с указания. Касационната жалба на министъра на вътрешните работи е неоснователна. Решението в отменителната част е правилно. Обосновано и с опора в доказателствата, съдът е установил липсата на мотиви по смисъла на чл.28, ал.2, т.3 и т.5 от ЗНА, което е абсолютно основание по чл.146, т.2 от АПК за отмяна на оспорения нормативен административен акт. Не са налице касационни основания за отмяна на решението в тази част.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

Протоколът се изготви в открито съдебно заседание, което приключи в 12.12 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: