РЕШЕНИЕ

1898
София, 15.02.2017

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на четиринадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
БИСЕРКА ЦАНЕВА
при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаБИСЕРКА ЦАНЕВА
по адм. дело 1813/2017. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.58, ал.3 от Изборния кодекс /ИК/ във връзка с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба на ПП[фирма]/ като правоприемник на ПП[ПП], представлявана от Н. Б. , подадена против решение № 4264- НС от 08.02.2017г., постановено от Централната избирателна комисия, с което по смисъла на чл.53, ал.4, изр.2 от Изборния кодекс/ИК/ е отхвърлена регистрацията на ПП[ПП] за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017година, както и на заявеното за отпечатване върху бюлетините наименование на партията по следния начин [ПП]. С жалбата и в съдебно заседание чрез упълномощен адв. Манолкова се релевират доводи за незаконосъобразност на процесното решение. Жалбоподателят моли Върховния административен съд да отмени обжалвания акт като незаконосъобразен.
Ответникът - Централна избирателна комисия /ЦИК/ не взема становище по жалбата.
Като прецени доводите на страните и данните по делото, Върховният административен съд, четвърто отделение, намира жалбата за ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА - подадена от надлежна страна в срока, визиран в чл. 58, ал.1 от ИК и подписана от лице, представляващо партията.
Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:
С оспореното решение№ 4264- НС от 08.02.2017г. на ЦИК на основание чл.53, ал.4, изр.2 от ИК е постановено отхвърляне на регистрацията на партия [ПП] за участие в изборите за народни пресдставители на 26 март 2017година, както и на заявеното за отпечатване върху бюлетините наименование на партията по следния начин [ПП]. Според решаващия съдебен състав атакуваното решение на ЦИК е валиден акт, тъй като е приет от компетентния за това административен орган в рамките на правомощията, регламентирани в чл. 57, ал.1, т.5 и чл.60, ал.11 от ИК.
Съдът счита обаче , че при произнасяне на процесния административен акт са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които са съществени.
Съгласно чл.133, ал.1 от ИК, регламентиращ изискуемите документи за регистрации на партии, партиите представят пред ЦИК заявление за рагистрация не по-късно от 45дни преди изборния ден, а съгласно ал.3 на посочената разпоредба към него партиите представят девет документа, от които отнисими за случая - посочени съответно в т.1.
Видно от доказателствата по приложената преписка, неоспорени от страните , заявлението за регистрация на оспорващата партия за вписването и в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017година, постъпило на 08.02.2017година е отговаряло на нормите на ИК, разписани в чл.133, ал.3. То е за регистрация на партия [ПП], подписано е от Н. Б. в качеството му на председател и представляващ партията, като към него са приложени: Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено от 30.01.2017година от СГС по д.№146/2014година; Удостоверение №48-00-76 от 03.02.2017г. на Сметната палата за внесените от партията финансови отчети за 2014 и 2015година; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; списък с имената на длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията свързани с предизборната кампания; платежно нареждане от 07.02.2017година за внесен безлихвен депозит по чл.129, ал.1, т.1 от ИК; Удостоверение с изх. №35/07.02.2017година от [фирма] за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; Списък ,съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3400 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията , представен в структуриран електронен вид, представен от технически носител и незаверено копие от протокол и решение по ф.д. №146/2014година от 02.02.2017година. Същото е прието за разглеждане от ЦИК,без да са констатирани непълноти и несъответствия. На проведеното заседание, обективирано в протокол №474 от 08.02.2017година от докладчика по преписката е внесено предложение за регистрация на партията, тъй като са налице изискванията на чл.133 и чл.129, ал.1, т.1 от ИК. В проведените дебати, е констатирано несъответствие в заявлението и то единствено по отношение на заявеното име за регистрация на партията [ПП] и искането за отпечатване в бюлетините на наименование на партията [ПП]. Част от членовете на комисията са изразили становище, че подаденото заявление съдържа всички изискуеми по закон документи за да бъде извършена рагистрация на партията, а друга, че е налице нередовност по смисъла на чл.133, ал.2 от ИК.
При така изложената фактическа обстановка основателни са доводите в жалбата ,че решението на ЦИК е постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Съгласно чл.134, ал.2 от ИК , ако при проверка на представените по чл.133 документи за регистрацията на партия се установят непълноти или несъответствия, ЦИК дава незабавни указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация. В конкретния случай при подаване на документите от жалбоподателя нередовности от страна на комисията не са констатирани. Такива не са констатирани и от докладчика по преписката, който е изразил становище за спазени изисквания по чл.133 и чл.129, ал.1,т.1 от ИК. В този смисъл ЦИК е била сезирана с искане от валидно регистриран правен субект в лицето на политическа партия. В проведеното административно производство са установени всички положителни предпоставки за извършване регистрация на партията.Единственият спорен въпрос пред ЦИК е бил този с кое име политическата партия да бъде регистрирана за участие в изборния процес, респективно вписана в бюлетините за участие в изборите. При тази създала се неяснота ЦИК е следвало да укаже на заявителя за констатираното противоречие и да му даде възможност да уточни волята си с кое име да бъде регистрирана партията. Докзателства за такова действие от страна на комисията не са налични по преписката.
Отделно от това съдът счита, че при гласуването е допуснато нарушение на изискванията на чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация. Визираните разпоредби изискват първо обсъждане и гласуване проектът за решение на докладчика, който е представил основното предложение, което в хронологичен ред е първо по ред и едва след него обсъждане и гласуване на последващите предложения и накрая новото предложение по същество.
Съдът намира, че гореописаните нарушения са съществени, защото се отразяват на материалната законосъобразност на процесния административен акт и същите съставляват отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.
По изложените съображения обжалваното решение е незаконосъобразно постановено, което обстоятелство налага отмяната му и връщане делото като преписка на ЦИК с указания за ново произнасяне при спазване на законовите изисквания. Следва при новото произнасяне от страна на ЦИК да бъдат съобразени новонастъпилите обстоятелства във връзка с приложено по делото влязло в сила решение на СГС от 02.02.2017година, постановено по ф.д. №146 по описа на съда за 2014година.
На основание на горното и на чл.58, ал.3 от ИК във връзка с чл. 172, ал. 2, предложение второ и чл. 173, ал. 2, предложение второ от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение

РЕШИ:
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 4264- НС от 08.02.2017г., постановено от Централната избирателна комисия.
ВРЪЩА преписката на Централната избирателна комисия за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.