П Р О Т О К О Л

София, 22.05.2014 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при участието на секретаря Мария Попинска
и с участието на прокурора Лидия Ангелова
сложи на разглеждане дело № 511 по описа за 2013 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЕМАНОИЛ МИТЕВНа поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

МОЛИТЕЛ: Министъра на околната среда и водите - редовно призован, се представлява от юрисконсулти Н., В. и Б., с пълномощни по делото.

ОТВЕТНИЦИ: [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма], [населено място] - редовно призовани, се представляват от адвокат С., с пълномощно по делото и адвокат В., с пълномощно от днес.
[фирма], [населено място] - редовно призован, не се представлява.
[фирма], [населено място] - редовно призован, не се представлява.
"МВЕЦ М.", [населено място] - редовно призован, не се представлява.
[фирма], [населено място] - редовно призован, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.
Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия", [населено място] - редовно призован, се представлява от представляващия съюза С. П..
[фирма], [населено място] - редовно призован, се представлява от адвокат Б., с пълномощно от днес.
[фирма], [населено място], [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] - редовно призовани, не се представляват.

За В. се явява прокурор А..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА ИСКАНЕ за тълкуване на на касационното решение от Министъра на околната среда и водите.
Докладва становище от [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма].
Докладва отговор от "Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия".
Докладва отговор от адв. Л. П. - пълномощник на [фирма].

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Поддържам искането за тълкуване на съдебните решения. Считаме, че са налице предпоставките на чл.251 от ГПК и по подробно изложените съображения в самото искане, молим съдът да направи тълкуване на неяснотите, които сме изложили.
АДВОКАТ С.: Оспорваме искането за тълкуване по съображения, които сме изложили в писмен отговор. С цел улесняване на съда представяме за сведение съдържанието на плана за управление на речните басейни. В него се вижда първо съдържанието на акта и на второ място това, че програмите от мерки са обемни и в този смисъл не е необходимо изричното изброяване от съда на всички мерки, които се отменят.
АДВОКАТ В.: Оспорваме искането за тълкуване.
АДВОКАТ П.: Считам, че това искане е абсолютно недопустимо, защото не става ясно каква е неяснотата в това решение, което трябва да преодолее настоящото производство. Моля да задължите тук присъстващите представители на МОСВ да кажат какво точно съдът трябва да уточни със своето решение и каква е неяснотата, която трябва да се преодолее, защото всъщност искането е за допълване на решението, а не за тълкуване.
С. П.: Становището на Националния съюз е, че решението на съда и допълнението към него е напълно ясно и няма нужда от допълнителни тълкувания.
АДВОКАТ Б.: Оспорвам молбата за тълкуване. С нея се иска изменение на постановеното решение, а не тълкуване. Всяко едно поискано тълкуване на практика цели изменение на постановеното решение, което е недопустимо. Аз не виждам какво е неясно в решението.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да уважите искането за тълкуване по съображенията, изложени в него. Считаме, че с решението, чието тълкуване се иска, се отменят забрани и ограничения за изграждане на малки ВЕЦ-ове, въведени с раздел VІІ и приложенията към него от плана, но не е уточнено кой том от плана се има предвид. Липсва яснота за кои водни тела се отнася, както и за кой участък от р. М. касае прилагането на касационните решения.
ЮРИСКОНСУЛТ В.: Според нас не е ясно в кои от томовете следва да се приложи това решение. Ние считаме, че същото има отношение само за две водни тела по р. М., докато от отговорите по нашето искане за тълкуване на ответните страни, се вижда, че те имат различни разбирания точно за кои томове и за кои водни тела следва да бъде прилагано това решение. Искам да отбележа и едно решение № 598/05.03.2014 г. на АС - Пловдив, който изрично посочва, че за определено водно тяло от р. Беленска тези две решения на ВАС следва да бъдат прилагани, независимо, че те не са част от тома за р. М..
АДВОКАТ С.: Моля да отхвърлите искането за тълкуване като неоснователно. Както основното решение, така и това за допълването му са достатъчно ясни и не се нуждаят от тълкуване. Ако все-пак решите, че е необходимо тяхното тълкуване, то моля да потвърдите мотивите изложени в двете решения, а именно: на първо място актът се отменя в частите, в които се предвиждат забрани за изграждане на малки ВЕЦ. На второ място актът се отменя по отношение на водните тела, на които се намират инвестиционните предложения на всички жабоподатели. И на трето място с актът се отменят всички забрани за изграждане на малки ВЕЦ, съдържащи се във всички разлели - 7 и приложенията към тях, на всички томове на плана, включително том 1, в който се съдържа обобщение на мерките, съдържащите се в следващите томове. Претендираме разноски по делото. Представям списък на разноските.
АДВОКАТ В.: Присъединявам се към казаното от адвокат С..
АДВОКАТ П.: Моля, когато преценявате основателността на съображенията изложени в искането, да не обръщате внимание на противоречията в мотивите и посочените технически грешки. Когато говорим за производство за тълкуване, се тълкува неясен диспозитив. С това искане се иска обсъждане мотивите в двете решения и правилността на тези решения, а не да тълкува неясен диспозитив. Когато говорим за неясен диспозитив колегата посочи, че съдът абсолютно правилно е конкретизирал в кои части отменя, като е приложил субективния подход, посочил е жалбоподателите и инвестиционните намерения и водните тела, в които се намират техните инвестиционни намерения. За всички е ясно, че страната, която иска това тълкуване, много добре е запозната с тези водни тела. Те са посочени изрично в молбата. Тоест няма неяснота за кои водни тела става въпрос, това е установено по делото, жалбоподателите също са ясни. Инвестиционните намерения също са ясни, тъй като ние така сме обосновали правния си интерес за участие в това дело. Ето защо решенията са максимално точни по отношение на субектите, за които се прилага това решение, а не по отношение принципно на ел. централи, както се опитват да мотивират искането по недопустим за нас начин. В крайна сметка действително структурата на ПУРБ е такава, че има един общ том - І, в който са включени забрани и рестриктивни мерки за абсолютно всички водни тела и конкретни томове. В случая инвестиционните намерения на моите доверители се намират в том.4 и това чудесно се знае от страната, която иска тълкуване. Защото преписките за разрешения за водоползване и за всички действия, които трябва да предприеме органът, са именно са на страната, която иска това тълкуване. Те разполагат с цялата информация, поради което считам, че е абсолютно ненужно е да се уточнява кой точно том, тъй като за всеки жалбоподател самия административен орган да прецени кой том ще се приложи за съответното водно тяло и за съответното инвестиционно намерение. Моля да не допускате това тълкуване и да потвърдите съдебните решения, както са постановени.
С. П.: Няма да повтарям това, което казаха колегите. Моля само да обърнете внимание на експертизите, приложени по делото. Там много точно и ясно е посочено какво е направено и какво трябва да се направи. Като се има предвид и Европейската директива, въз основа на която са правени тези ПУРБ-ове, да обърнете внимание, че в тази директива никъде не се изисква да има никакви забрани. Това е директива, с която се регулира дейността, а не се забранява. Едно от основните искания на Националния съюз точно в тази връзка е да бъде отменена заповедта на министъра, защото тя въвежда забрани, които са необосновани. Чак сега МОСВ е обявило процедура за хидроморфоложки проучвания. Това, за което ние сме пледирали и сме искали да покажат на какво основание, защото навсякъде е записано в ПУРБ-овете, че се нарушават хидроморфоложките изисквания, сега има обществена поръчка обявена, по който тепърва ще започва да се работи.
АДВОКАТ Б.: Взимам повод относно адм. дело № 598 на АС Пловдив. Действително решението е постановено във връзка с касационното решение на ВАС, петчленен състав, а именно по отношение на жалбоподателя забранителния режим, установен от заповедта не може да намери приложение, във всичките части, както е отменена. Това касае не само речните басейни и притоците на р. М., а също така р.Т. и всички в заповедта, касаеща Б. дирекция в П. район. Аз разбирам болката на администрацията, те сега трябва във връзка с отпадналото основание на заповедта, да ревизират всички онези административни преписки и производства, които са образувани във връзка с отпадналата вече заповед, но това е проблем на администрацията и считам, че е неправилен начинът, който са избрали за да изменят съдебните решения.
ПРОКУРОРЪТ: Подаденото искане от процесуалните представители на МОСВ на основание чл.261 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК относно тълкуване на решения № 11154/13 и № 17388/13 пост. по а.д. 511/13 г. на ВАС – 5-членен, втора колегия, поради неяснота в постановените решения, е неоснователна.
Правилото е, че влязлото в сила съдебно решение се нуждае от тълкуване, когато волята на съда не е ясно изразена. Тълкуването трябва да изхожда от мотивите на съдебния акт, а не от нова преценка на събраните по делото доказателства, тъй като в противен случай може да се пререши правния спор по същество, което е недопустимо в производството по тълкуване. Дори и решението да е неправилно, след като е изчерпан инстанционният ред за неговото обжалване, съдебният акт влиза в сила и не може чрез тълкуване, да се цели постигане на друг, различен правен резултат. Тълкуването не е средство за даване на указания, разяснения и препоръки как да бъде изпълнено едно влязло в сила съдебно решение.
В тази връзка в конкретния случай постановените решения на петчленния състав на ВАС, не се нуждаят от тълкуване.
Изрично в мотивите на двете решения на ВАС е посочено кои части на ПУРБ на И. няма да се прилагат и това са всички забрани за изграждане на МВЕЦ, съдържащи се в раздел 7 и неговите приложения на всеки един том по Плана по отношение на водните тела, в които попадат инвестиционните намерения на дружествата. Решенията на ВАС, предмет на тълкуване, се отнасят до водните тела с идентификатор BС-ЗМА 350 RO 39 /река М. от река Ч. до река Сазлийска/ BС ЗМА 100 RO 39 /р. М. от р. Сазлийска до границата/. Допусната техническа правописна грешка при изписване на идентификаторът не следва да се възприема като неясно и неточно отразяване на волята на съда и да води до правни последици на влезлите в сила съдебни актове. В този смисъл е налице яснота за кои водни тела и за кои участъци от р. М. се отнасят мотивите и диспозитива на решенията на ВАС и не е необходимо да се уточнява конкретно кой том от съответните томове на ПУРБ – И. няма да бъдат прилагани, тъй като такова уточнение е направено в решение № 17388/20.12.2013 г., с което се допълва решение № 11154/29.07.2013 г. на ВАС и диспозитива на решението относим към Приложение № М7-15 „забрани и режими, свързани със зоните за защита на водите по чл.119а, ал.1 т.5 от ЗВ част от приложенията към раздел 7 от ПУРБ- И..
С оглед общите принципи и правила, според които тълкуване по реда на чл.251 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК подлежи диспозитивът на съдебното решение, което се ползва със сила на присъдено нещо, но не и неговите мотиви, в случая диспозитивите на постановените съдебни решения на ВАС – петчленен състав, не се нуждаят от тълкуване, тъй като волята на съда, както в диспозитива така и в мотивите на решенията е ясно изразена и базирана на установената по делото фактическа обстановка. С оглед на това, не са налице предпоставките на чл.251 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК за тълкуване на съдебните решения.
РЕПЛИКА на юрисконсулт Н.: Във връзка със споменатото решение № 598/05.03.2014 г. на АС Пловдив, следва да се има предвид, че съдът прави едно широко тълкуване на отменените забрани и ограничения в плана, като в това решение съдът обхваща и поречието на р. Т., което според нас обхваща само две водни тела по поречието на р. М..
Относно претендираните разноски, считаме, че в случая, делото е разгледано по същество и разноски не следва да бъдат претендирани, поради което правим възражение за претендираните разноски в днешното съдебно заседание. Представям за сведение решение № 598/05.03.2014 г. на АС – Пловдив.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: