П Р О Т О К О Л

София, 07.10.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
АТАНАСКА ДИШЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
при участието на секретаря Пенка Котанидис
и с участието на прокурора Мери Найденова
сложи на разглеждане дело № 10656 по описа за 2013 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ТОДОР ТОДОРОВ


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Н. А. К., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. М., надлежно упълномощена.
ОТВЕТНИКЪТ: Висш съдебен съвет, редовно призован, представлява се от юрк. Карагонова, надлежно упълномощена.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА прокурор М. Н..

АДВ. М.: Не правя искане за разглеждане на делото при закрити врати. Моля да се даде ход на делото.
ЮРК. КАРАГОНОВА: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата:
АДВ. М.: Поддържам жалбата, подадена срещу дисциплинарно дело № 13 на В.. Запозната съм с приложената по делото административна преписка ведно с пълния текст на протокол № 27. В същият не се съдържат допълнителни мотиви, изложени от страна на членовете на В., поради което няма да излагам допълнителни аргументи, извън тези, които сме изложили в самата жалба. По смисъла на чл. 320, ал. 4 от ЗСВ за мотиви към решението следва да се считат мотивите, които са изложени от дисциплинарния състав на В.. Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРК. КАРАГОНОВА: Оспорвам жалбата. Моля да приемете повторно цялата административна преписка под опис, с номерация, така както отдела за "Дисциплинарни производства" я е номерирал. Представили сме извлечение от решението, с което е допуснато предложението на трима членове на В. за образуване на дисциплинарно производство. По дисциплинарно дело № 6 не сме представили нищо, тъй като то не е приобщено към дисциплинарно дело № 13. Ако ми дадете възможност ще представя дебата, дисциплинарното производство и мотивите. Не са допуснати за приобщаване и затова не съм ги представила.
АДВ. М.: Аз не съм била пълномощник тогава и не мога да кажа нищо за дисциплинарно дело № 6.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената от В. административна преписка по опис.
ЗАДЪЛЖАВА В. в 7-дневен срок от днес да представи дисциплинарно дело № 6/2013 г., протокола с разискванията и решението на В. по него с копие за жалбоподателя.
ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 11.11.2013 г. от 11.00 часа, І зала, за която дата и час страните са редовно призовани.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: