ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 20.05.2014Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание на двадесети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
по адм. дело 6545 / 2014. Document Link Icon

Производството е по реда на чл.145 във връзка с чл.132, ал.2, т.8 от АПК във връзка с чл.58, ал.1 от АПК.
Образувано е по жалба, подадена от Сдружение “Асоциация “Прозрачност без граници” със седалище в [населено място] и от Гълъб Ю. Б. от [населено място] против решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година на Централната избирателна комисия /ЦИК/. С него се допълва и се извършва поправка в Методическите указания по прилагането на Изборния кодекс /ИК/ за секционните избирателни комисии в страната, приети с решение № 324-ЕП от 9.05.2014 година съгласно приложението. Жалбоподателите твърдят, че решението е постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила.
В обстоятелствената част на жалбата се възразява, че с него се дописва чл.278 от ИК, който регламентира действителността и недействителността на бюлетината, обективираща вота на избирателя в изборите за членове на Европейскиея парламент от Република България. В жалбата буквално е преписана разпоредбата на чл.278, ал.1, ал.2 и ал.3. Сгрешена е номерацията на нормата, като вместо чл.278 е вписан чл.279, което съдът намира за техническа грешка.
Веднага след преписаната разпоредба е посочено, че на стр.23 от Методическите указания с допълнението е дописан текст “Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат долният десен ъгъл с поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за действителен, ако номерът на бюлетината съвпада с някой от номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази избирателна секция”. В петитума на жалбата се иска отмяна на обжалваното решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година.
При проверка на редовността на жалбата с така посочените основания и формулирано искане, съдът констатира, че с жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност само на едно от допълненията, а в същото време се претендира отмяна на цялото решение № 340-ЕП на ЦИК.
На следващо място се сочи, като незаконосъобразно допълнение, което в съществената си част се съдържа в Методическите указания, приети с първоначалното решение № 324-ЕП от 9.05.2014 година. В него фигурира текст “Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат долният десен ъгъл с поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за действителен”. Това решение не е обжалвано и съответно е влязло в сила.
Така направените констатации дават основание на съда да приеме, че в жалбата не е конкретизирана точно частта от решението, която се оспорва, тъй като то е издадено за допълване и поправка на приети вече Методически указания със съдържание, надхвърлящо единственото възражение на жалбоподателите, намерило място в обстоятелствената част на жалбата.
Съдът констатира на второ място, че изложените в обстоятелствената част на жалбата фактически основания за обжалване единствено на допълнението на стр.23 не кореспондират със съдържанието на самото допълнение, доколкото посоченото в жалбата правило се съдържа в първата си част в Методическите указания, приети с влязлото в сила решение № 324-ЕП от 9.05.2014 година на ЦИК.
Поради това съдът намира, че подадената жалба не съответства на изискванията на чл.58, ал.2 от ИК и се явява нередовна. По отношение на нея следва да се приложи общото за съдебно-административното производство правило на чл.158, ал.1 от АПК и тя се остави без движение до отстраняване на констатираните два вида нередовности в срок до 9.30 часа на 21.05.2014 година. При неотстраняване в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждзане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство – прекратено.
Водим от гореизложеното и на основание чл.158, ал.1 от АПК Върховният административен съд, четвърто отделение

ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалба вх.№ 8386 от 19.05.2014 година, подадена от Сдружение “Асоциация “Прозрачност без граници” със седалище в [населено място] и от Гълъб Ю. Б. от [населено място] против решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година на Централната избирателна комисия до отстраняване на констатираните нередовности в мотивите към настоящото определение, а именно:
- конкретизиране на частта от решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година на Централната избирателна комисия за допълване на Методически указания, която е предмет на оспорване;
- конкретизиране на обстоятелствата, които според жалбоподателите водят до незаконосъобразност на решението в оспорената част от допълнените Методическите указания.
ОПРЕДЕЛЯ на жалбоподателите срок до 9.30 часа на 21.05.2014 година за отстраняване на констатираните нередовности.
УКАЗВА на жалбоподателите, че при неотстраняване на нередовностите в определения срок, жалбата им ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство - прекратено.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи незабавно на двамата жалбоподатели.

Особено мнение: