П Р О Т О К О Л

София, 13.01.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на тринадесети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА
при участието на секретаря Мадлен Дукова
и с участието на прокурора Камелия Николова
сложи на разглеждане дело № 5379 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: "Топлофикация София" ЕАД, редовно призовано, представлява се от ЮРК. МАНОВА и ЮРК. ЖЕЛЕВА, надлежно упълномощени.
ОТВЕТНИЦИТЕ:
Комисия за защита на личните данни, редовно призована, представлява се от ЮРК. ГЛАДНИКОВА, надлежно упълномощена.
С. Иванов, редовно призован, явява се лично.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР К. НИКОЛОВА.

СЪДЪТ докладва постъпила днес от пълномощника на С. Иванов молба-становище, с което се заявява желание за даване ход на делото и е взето становище по същество. Представен е договор за правна защита и съдействие за адв. Русева.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:
ДОКЛАДВА отговор от процесуалния представител на Комисията за защита на личните данни.

ЮРК. МАНОВА: Поддържаме касационната жалба. Няма да сочим доказателства.
ЮРК. ГЛАДНИКОВА: Оспорвам касационната жалба, поддържам отговора. Няма да соча нови доказателства.
С. ИВАНОВ: Оспорвам касационната жалба. Поддържам молбата-становище на адвокат Русева. Няма да соча доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ЮРК. МАНОВА: Моля да отмените изцяло съдебното решение, постановено по адм. дело № 7178/2018 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ) като неправилно и незаконосъобразно.
Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.
ЮРК. ЖЕЛЕВА: Присъединявам се към изложеното от колегата Манова.
ЮРК. ГЛАДНИКОВА: Моля да оставите без уважение касационната жалба на "Топлофикация София" ЕАД срещу оспореното решение, постановено от АССГ.
Моля по подробно изложените в първоинстанционното решение съображения да постановите съдебен акт, с който потвърдите същия като правилен и законосъобразен, като по този начин потвърдите и индивидуалния административен акт, издаден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по спора между "Топлофикация София" ЕАД и С. Иванов - акт, с който на дружеството е наложена имуществена санкция в минимален размер за това, че са обработени неправомерно личните данни на г-н Иванов в противоречие с условията за допустимост, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 1-7 от Закона за защита на личните данни (отменен към настоящия момент).
Претендирам да присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на КЗЛД.
С. ИВАНОВ: Моля да оставите в сила решението по доводите и аргументите, изложените в молбата-становище на адвокат Русева.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.
С касационната жалба са изложени доводи по чл. 209, т. 3 АПК. Сочат се аргументи за неправилно приложение на материалния закон.
В процесния случай, видно от установената по делото фактическа обстановка, не е налице нито едно условията, предвидени в чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД, обуславящи допустимост на обработването на лични данни на С. Иванов от страна на „Топлофикация София“ ЕАД. Г-н Иванов не е дал и изрично съгласие да се обработват личните му данни от „Топлофикация София“ ЕАД.
Обосновано е прието от съда, че имената и ЕГН на ответника независимо, че фигурират в справките на Службата по вписванията и в постановление на ЧСИ за налагане на запор върху недвижим имот, не изключват задължението на администратора на лични данни - „Топлофикация София“ ЕАД да обработва личните данни на лицето в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Липсва установена връзка между ответника Иванов и И. Георгиева, на името на която се води партидата, по която не са изплатени задълженията към „Топлофикация София“ ЕАД.
С оглед на установеното по делото, обосновано е прието от съда, че е допуснато нарушение в обработването на личните данни чрез изготвянето на процесните документи - извлечение от сметки за абонатния номер, подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, подаване на искова молба на 25.07.2013 г. до СРС, подаване на жалба до СГС, инициирането на производство пред ЧСИ.
По изложените съображения решението на съда следва да остане в сила.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: